Pomáhajú Chárovi strieľať góly a navigujú ťa na koncert Eda Sheerana. Slovenské startupy ti ukážu, ako sa nestratiť v zahraničí

Alexandra Valkova / 11. decembra 2018 / Biznis

  • Chceš svoj pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad pre­tla­čiť do za­hra­ni­čia, ale ne­vieš, ako na to?
  • Štyri slo­ven­ské star­tupy s am­bí­ciou expan­do­vať vo veľ­kom na sve­tové trhy ti dajú cenné rady
  • Na úspešný vstup na za­hra­ničné trhy to­tiž treba špe­ci­fické ve­do­mosti a zruč­nosti
  • Čí­taj viac, ak sa chceš do­zve­dieť cenné rady zo zá­ku­li­sia troch am­bi­ci­óz­nych slo­ven­ských pro­jek­tov
zdroj: AMENA
  • Chceš svoj pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad pre­tla­čiť do za­hra­ni­čia, ale ne­vieš, ako na to?
  • Štyri slo­ven­ské star­tupy s am­bí­ciou expan­do­vať vo veľ­kom na sve­tové trhy ti dajú cenné rady
  • Na úspešný vstup na za­hra­ničné trhy to­tiž treba špe­ci­fické ve­do­mosti a zruč­nosti
  • Čí­taj viac, ak sa chceš do­zve­dieť cenné rady zo zá­ku­li­sia troch am­bi­ci­óz­nych slo­ven­ských pro­jek­tov

Za­me­ra­nie na glo­bálny trh sa v biz­nis plá­noch star­tu­pov po­va­žuje už za sa­moz­rej­mosť, ale do­stať ná­pad z pre­zen­tá­cie úspešne na za­hra­ničný trh, nie je vô­bec jed­no­du­ché. Pod­ni­ka­nie v za­hra­ničí má svoje be­ne­fity aj pre­kážky a je dô­le­žité sa správnu roz­hod­núť, ako a kedy expan­do­vať. Ri­ziká sú to­tiž vy­soké, ale zisk môže byť na­ko­niec mno­ho­ná­sobné vyšší, ako keď firma ostane len na do­má­com trhu.

Pri bu­do­vaní pro­jektu, ktorý ráta aj s expan­ziou na za­hra­ničné trhy sa teda zíde každá po­moc, o čom dobre ve­dia aj firmy spo­me­nuté v článku, ktoré vy­užili be­ne­fity star­tu­po­vého prog­ramu Slo­vak Bu­si­ness Agency. Aj vďaka nemu sú na dob­rej ceste, stať sa sil­nými hráčmi na tr­hoch mimo Slo­ven­ska.

SPEC­TER HOC­KEY

V SPEC­TER HOC­KEY vy­vi­nuli re­vo­lučný ma­te­riál pre ho­ke­jis­tov, ktorý sa ap­li­kuje na če­peľ ho­kejky, miesto tra­dič­nej ho­ke­jo­vej pásky. SPEC­TER HOC­KEY TAPE nie­len vy­drží nie­koľ­ko­ná­sobne dl­h­šie ako tra­dičná ho­ke­jová páska, ale zá­ro­veň je vo­de­odolná a ľahko sa ap­li­kuje. „Naj­pod­stat­nejší roz­diel je v tom, že páska SPEC­TER umož­ňuje hrá­čom strie­ľať rých­lej­šie a pres­nej­šie, rá­dovo o nie­koľko per­cent, čo v športe môže zna­me­nať roz­diel me­dzi vý­hrou a pre­hrou“, ho­vorí CEO An­drej Dula. 

Ma­te­riál vy­vi­nuli v spo­lu­práci so slo­ven­ským ho­ke­jis­tom Zde­nom Chá­rom a re­no­mo­va­nými ve­dec­kými in­šti­tú­ciami. Dnes so SPEC­TER HOC­KEY TAPE hrá už viac ako 30 pro­fe­si­oná­lov nie­len v slo­ven­skej a čes­kej lige, ale aj v NHL. V roku 2019 plá­nuje firma vstú­piť na ame­rický a ka­nad­ský trh, ktorý re­pre­zen­tuje viac ako 60 per­cent sve­to­vého ho­keja a zme­niť 100 ro­kov starý štan­dard pás­ko­va­nia ho­ke­jok.

Aké rady by ste dali tým, ktorí chcú uspieť so svo­jim pro­duk­tom alebo služ­bou v za­hra­ničí? 

Náš vstup na za­hra­ničný trh ešte len plá­nu­jeme, takže ne­mô­žeme ra­diť ako uspieť, len po­ve­dať ako na to ideme my. Vstup na nový trh plá­nu­jeme po­mo­cou po­rad­cov, ktorí majú na da­nom trhu skú­se­nosti. Pred sa­mot­ným vstu­pom sa pri­pra­vu­jeme a už rok pred sa­mot­ným vstu­pom máme zma­po­vanú si­tu­áciu ohľa­dom všet­kých slu­žieb, ktoré bu­deme po­tre­bo­vať – od práv­nych, cez eko­no­mické, da­ňové, mar­ke­ting, pre­daj, atď. Sa­moz­rejme, je spra­vidla po­trebné mať na vstup na nové trhy do­sta­tok fi­nan­cií, čo pre star­tup zna­mená zís­kať po­trebnú in­ves­tí­ciu.

V čom ste vi­deli naj­väč­šiu pre­kážku, keď ste sa sna­žili uspieť v za­hra­ničí? Ako ste na tomto prob­léme pra­co­vali a ako sa vám ho po­da­rilo od­strá­niť? 

Veľmi nám po­máha dobrá zna­losť cu­dzích ja­zy­kov, v biz­nise v za­hra­ničí ale aj v bu­do­vaní ne­for­mál­nych vzťa­hov to nie je vý­hoda, ale skôr pod­mienka. Za­tiaľ ako naj­väč­šiu pre­kážku, alebo pred­su­dok v USA vní­mame nut­nosť pre­sved­čiť, že aj z ma­lej kra­jiny môže prísť zau­jí­mavý star­tup s po­ten­ciá­lom.

S-CASE

Tím štu­den­tov vy­víja me­di­cín­sko-tech­no­lo­gické za­ria­de­nie ur­čené pre kra­jiny tre­tieho sveta, kde by veľké, po­četné, mno­ho­krát ce­novo a ener­ge­ticky ná­ročné diag­nos­tické za­ria­de­nia boli na­hra­dené práve S-Case.

S-Case bude schopný za­zna­me­ná­vať fy­zi­olo­gické fun­kcie ako tep­lotu tela, ak­ti­vitu srdca, tlak, pulz alebo kon­cen­trá­ciu cukru v krvi, aj bez prí­tom­nosti zdra­vot­níc­keho per­so­nálu. Sa­motné za­ria­de­nie bude ne­zá­vislé od ener­ge­tic­kej siete vďaka na­bí­ja­nie po­mo­cou so­lár­neho pa­nela. Za­ria­de­nie má veľ­kosť smart­fónu, čo umož­ňuje si ho vziať kam je to po­trebné. „Vďaka po­kro­či­lej úrovni me­di­cíny vo svete môže S-Case vy­uží­vať na odo­sie­la­nie dát formu te­le­me­di­cíny, kto­rou jed­no­du­cho na­me­rané dáta do­ká­žete odo­sie­lať na ti­síce ki­lo­met­rov do ap­li­ká­cie do­ktora“, po­ve­dal o za­ria­dení člen tímu Mar­tin Pe­kar­čík.

Aké rady by ste dali tým, ktorí chcú uspieť so svo­jim pro­duk­tom alebo služ­bou v za­hra­ničí? 

Zá­kla­dom je na­vr­hnúť pro­dukt, ktorý sku­točne rieši prob­lém cie­ľo­vej sku­piny. Ča­sto­krát sa stáva, že star­tupy vy­tvá­rajú pro­dukt alebo službu, ktorá je podľa nich najv­hod­nej­šia pre istú cie­ľovú sku­pinu, bez toho aby si to ove­rili. To sa často stáva pre star­tupy osud­ným.

V čom ste vi­deli naj­väč­šiu pre­kážku, keď ste sa sna­žili uspieť v za­hra­ničí? Ako ste na tomto prob­léme pra­co­vali a ako sa vám ho po­da­rilo od­strá­niť? 

Na­šou naj­väč­šou  pre­káž­kou je pre nás mo­men­tálne spo­jiť sa s le­kármi pô­so­bia­cimi v kra­ji­nách tre­tieho sveta. Sna­žíme sa s nimi stre­tá­vať práve v ob­do­biach, keď sa vra­cajú do svojho ro­diska.

AMENA DISP­LAYS

„Pro­jekt Amena Smart Disp­lays vzni­kol pred 4 rokmi, keď som si uve­do­mil po­čas sta­va­nia pó­dia na fes­ti­vale po­trebu dy­na­mic­kého ší­re­nia in­for­má­cii“, po­ve­dal o svo­jich za­čiat­koch za­kla­da­teľ Pa­vol Amena. Chý­balo tam podľa neho za­ria­de­nie, ktoré by ve­delo in­for­má­cie ší­riť ne­ná­silne a efek­tívne me­dzi ľuďmi. „Zrejme sa pre­ja­vila moja zá­ľuba v ro­bo­tike, ktorú som aj vy­štu­do­val, a krátko nato vzni­kol prvý disp­lej, ktorý ve­del náv­štev­ní­kom odo­vzdať or­ga­ni­začné in­for­má­cie“, do­dáva Amena. Pr­vý­krát sa ob­ja­vil na kon­certe De­pe­che Mode v roku 2014 a od­vtedy sa firma značne po­su­nula,vy­svet­ľuje CEO Pa­vol Amena. 

Dnes sa špe­cia­li­zuje na di­gi­ta­li­zá­ciu veľ­kých po­du­jatí, má vlastnú vý­robu a za se­bou už aj zau­jí­mavé spo­lu­práce v rôz­nych kú­toch Európy. Zá­kla­dom biz­nisu sa stala po­moc pri rie­šení „crowd“ a „traf­fic“ ma­naž­mentu. Z disp­le­jov sa vy­vi­nul kom­plexný bez­peč­nostný sys­tém, ktorý ma mnoho fun­kcií a vie po­môcť aj pri eva­ku­áciách a náh­lych va­ro­va­niach. Me­dzi na­šich ak­tu­ál­nych kli­en­tov pat­ria or­ga­ni­zá­tori For­muly 1, Mo­toGP alebo DTM. Ta­kisto spo­lu­pra­cu­jeme so švaj­čiar­skou po­lí­ciou alebo sve­to­vou kon­cert­nou jed­not­kou Live Na­tion, kde sme do­dá­vali sys­tém na kon­certy hu­dob­ní­kov a ka­piel ako Coldp­lay, The Rol­ling Sto­nes, Rob­bie Wil­liams, Ed She­e­ran, či Guns N‘ Ro­ses. 

Aké rady by ste dali tým, ktorí chcú uspieť so svo­jim pro­duk­tom alebo služ­bou v za­hra­ničí? 

Každý trh a biz­nis mo­del má svoje špe­ci­fiká a je­di­neč­nosť, preto je veľmi zlo­žité zo­vše­obec­ňo­vať. Z môjho po­hľadu je zá­klad v zna­losti trhu a po­zna­nia pri­da­nej hod­noty, ktorú na daný trh chceme pri­niesť. Po­znať miestnu si­tu­áciu, „pro­duct – mar­ket fit“ a uro­biť si kva­litné ana­ly­tické do­máce úlohy je asi zá­klad export­nej stra­té­gie. Keď ju máte dobre pre­mys­lenú, ne­od­radí vás ani pr­votný ne­ús­pech a dodá vám to po­trebnú tr­pez­li­vosť a vy­trva­losť.

My sme sa na­učili iden­ti­fi­ko­vať kľú­čové pre­kážky, ktoré môžu v úvode brá­niť v úspeš­nej spo­lu­práci a sna­žíme sa ich od­stra­ňo­vať hneď na za­čiatku. Jed­nou z nich je správne na­ča­so­va­nie. Je dô­le­žité tra­fiť mo­ment, keď sa roz­ho­duje o roz­počte po­du­ja­tia, aby s nami or­ga­ni­zá­tor po­čí­tal a vy­me­dzil si na nás fi­nan­cie. Keď sme rýchli je pri­skoro, krátko nato už môže byť ne­skoro. Čiže zis­ťu­jeme, kedy táto kľú­čová fáza pre­bieha, pri­čom pre kaž­dého kli­enta je to v inom čase.

„Ak by som to mal zhr­núť do troch naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, tak by nimi boli: dô­sledná ana­lýza, vy­trva­losť a po­zna­nie zmýš­ľa­nia svo­jich kli­en­tov “, vy­svet­ľuje bu­si­ness de­ve­lop­ment a client re­la­ti­ons­hips Ju­raj Me­li­cher. 

V čom ste vi­deli naj­väč­šiu pre­kážku, keď ste sa sna­žili uspieť v za­hra­ničí? Ako ste na tomto prob­léme pra­co­vali a ako sa vám ho po­da­rilo od­strá­niť? 

Tu sa dá nad­via­zať na pred­chá­dza­júci bod, na­koľko iden­ti­fi­ká­cia pre­ká­žok úzko sú­visí s po­zna­ním kli­enta. Keď sa po­darí dobre iden­ti­fi­ko­vať jeho zmýš­ľa­nie, pri­ority v jeho roz­ho­do­vaní, ako aj sa­motný pro­ces vý­beru, šanca uspieť a po­núk­nuť re­le­vantné rie­še­nia s pri­da­nou hod­no­tou stúpa. Zmier­ňujú sa tak pre­kážky hneď od za­čiatku.

Na­prí­klad o na­šich kli­en­toch v Be­ne­luxe vieme, že majú do­jem, že sme im de­mo­gra­ficky vzdia­lení. Tak sa sna­žíme (aj vďaka Slo­vak Bu­si­ness Agencyzú­čast­ňo­vať vý­stav v tomto re­gi­óne, do­hod­núť stret­nu­tia a uká­zať, že pre nás je táto vzdia­le­nosť ľahko pre­ko­na­teľná, roz­umieme dia­niu na trhu a že je nám do­stupný. Ta­kisto nám to po­máha pri vy­tvá­raní vzťa­hov, ktoré sú z dl­ho­do­bého hľa­diska ab­so­lútne kľú­čové a je jedno či je to B2B alebo B2C seg­ment.

TRAINS­HOT

„Trains­hot je prvý kom­paktný, chytrý ter­čový sys­tém na svete ur­čený na špor­tovú streľbu, ktorý je ce­novo do­stupný ši­ro­kej ve­rej­nosti. Myš­lienka tejto uni­kát­nej tré­nin­go­vej po­môcky spo­číva v ino­vá­cii kla­sic­kých pa­pie­ro­vých ter­čov, ku kto­rým je pri­po­jená elek­tro­nická jed­notka. Trains­hot elek­tro­nická jed­notka za­zna­me­náva prie­strel terča, sve­telne a zvu­kovo in­di­kuje jeho úspeš­nosť, prí­padne v jed­not­li­vých stre­lec­kých re­ži­moch kam a kedy má stre­lec strie­ľať“, vy­svet­ľuje CEO Ró­bert Schoch­mann.

Elek­tro­nická jed­notka tieto dáta po­siela do mo­bil­ného za­ria­de­nia, ktoré má pri sebe stre­lec. V smart­fóne či tab­lete stre­lec mo­ni­to­ruje svoju úspeš­nosť, ap­li­ká­cia vy­hod­no­cuje strel­cove skóre, vý­sledky a šta­tis­tiky. Trains­hot po­núka in­te­rak­tív­nou for­mou efek­tív­nejší a dy­na­mic­kejší tré­ning. Je­di­nečná tech­no­ló­gia Trains­hotu má po­dané pri­hlášky na pa­tent a úžit­kový vzor na Úrade prie­my­sel­ného vlast­níc­tva Slo­ven­skej re­pub­liky.

Aké rady by ste dali tým, ktorí chcú uspieť so svo­jim pro­duk­tom alebo služ­bou v za­hra­ničí? 

V pr­vom rade je dô­le­žité mať pro­dukt, ktorý rieši ne­jaký prob­lém. Ak už spo­loč­nosť ta­kýto pro­dukt vy­vi­nula, je ne­vy­hnutné ho va­li­do­vať, resp. otes­to­vať na men­šej vzorke trhu a zis­tiť, či bude po ňom do­pyt. Ďa­lej je po­trebné mať pre­cízne pre­mys­lenú mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, a to ako čo naj­jed­no­duch­šie a naj­jas­nej­šie pro­dukt od­ko­mu­ni­ko­vať.

A v prí­pade, ak star­tup vy­vi­nul pro­dukt, s kto­rým chce vstú­piť na (lo­kálny i za­hra­ničný) trh, je nutné mať ho čo naj­viac vy­la­dený, do­kon­čený a po­sie­lať ho pr­vým zá­kaz­ní­kom, mé­diám, po­ten­ciál­nym par­tne­rom s čo naj­men­šími ne­do­stat­ka­mi.

V čom ste vi­deli naj­väč­šiu pre­kážku, keď ste sa sna­žili uspieť v za­hra­ničí? Ako ste na tomto prob­léme pra­co­vali a ako sa vám ho po­da­rilo od­strá­niť? 

Naj­väč­šou pre­káž­kou pre spo­loč­nosť, ktorá chce uspieť na za­hra­nič­nom trhu, je mar­ke­ting a pro­pa­gá­cia svo­jich pro­duk­tov. Re­klama a pro­pa­gá­cia no­vého pro­duktu, ktorý trh ešte ne­pozná, sú fi­nančne veľmi ná­ročné. Pre nás sú teda za­hra­ničné vý­stavy ab­so­lútne kľú­čové.

Tam pre­zen­tu­jeme svoje pro­dukty, sna­žíme sa mať vi­zu­álne at­rak­tívny, re­pre­zen­ta­tívny stá­nok, kde re­álne uka­zu­jeme pro­dukty náv­štev­ní­kom a naj­lep­šie je, keď si ich aj oni sami môžu vy­skú­šať. Veľ­kou po­mo­cou je pre nás pod­pora od Slo­vak Bu­si­ness Agency, ktorá nám po­máha hra­diť vý­davky spo­jené so za­hra­nič­nými ces­tami s cie­ľom vy­sta­vo­vať naše pro­dukty.   

Pridať komentár (0)