Por­no bit­ka ope­rač­ných sys­té­mov

Webdesigning: Michal Králik / 8. októbra 2014 / Zaujímavosti

Hneď na začia­tok si nalej­me čis­té­ho vína. Áno, poze­rá­me por­no. Poze­ra­jú ho mili­ó­ny ľudí neus­tá­le, tak na tom nie je asi pre väč­ši­nu ľudí nič prek­va­pu­jú­ce. Prek­va­pu­jú­ce skôr je to, že je dosť roz­diel­ne, na čom to por­no poze­rá­me.

Jed­na z naj­väč­ších strá­nok s tým­to obsa­hom pre plno­le­tých PornHub.com vyda­la zau­jí­ma­vé šta­tis­ti­ky. Vola­jú ich aj voj­nou ope­rač­ných sys­té­mov(OS). Vďa­ka tomu, že por­no poze­rá také kvan­tum ľudí, je mož­né uro­biť hlbo­ké šta­tis­ti­ky o uží­va­te­ľoch, ako sa sprá­va­jú a na akých zaria­de­niach so strán­kou pra­cu­jú. To samoz­rej­me dovo­ľu­je tímom prog­ra­má­to­rov zame­rať sa na špe­ci­fic­ké sku­pi­ny uží­va­te­ľov.

Ľudí z Giz­mo­do ale aj zau­jí­ma­lo, ako ovplyv­ňu­je OS psy­chi­ku uží­va­te­ľov. V jed­nom z ich pred­chá­dza­jú­cich člán­kov rie­ši­li aj voj­nu pre­hlia­da­čov, v kto­rej domi­no­val Goog­le Chro­me na desk­to­pe a Safa­ri na mobi­loch. V tej­to voj­ne bolo vid­no, že ešte stá­le ani IE nie je mŕt­vy.

Poď­me sa teda pozrieť na výsled­ky voj­ny ope­rač­ných sys­té­mov.

Keď sa pozrie­me do čas­ti sto­lo­vých počí­ta­čov zis­tí­me, že až 85% pou­ží­va­te­ľov má neja­kú ver­ziu OS Win­do­ws. To kore­lu­je aj s výsled­ka­mi Net App­li­ca­ti­ons z Augus­ta 2014 kto­ré tvr­dia, že viac ako 90% kla­sic­kých počí­ta­čov využí­va prá­ve Win­do­ws. Pre OS X tak ostá­va na Porn­Hub iba nece­lých 11%.

Skrz Win­do­ws.

Ak by sme pre­beh­li všet­ky OS Win­do­ws zis­tí­me, že zhru­ba 62% uží­va­te­ľov má ver­ziu 7, nasle­du­je ver­zia XP so 16%.

Boj mobil­ných OS.

Uží­va­te­lia, kto­rí majú v rukách mobil­né zaria­de­nia sú na roz­me­dzí pokry­tia. Andro­id domi­nu­je nece­lý­mi 50% a v tes­nom záva­se za ním je iOS s vyše 40%.

Na tom­to bojis­ku sú aj tab­le­ty a her­né kon­zo­ly.

Porn­Hub má samoz­rej­me pre­hľad nie­len o tom, na čom si pre­ze­rá­me ich strán­ke ale aj koľ­ko strá­nok pozrie­me a ako dlho sa zdr­ží­me. Na pous­mia­tie je prie­mer­ný čas strá­ve­ný na ich strán­kach, kto­rý sa blí­ži ku 10 minú­tam.

Je zau­jí­ma­vé sle­do­vať takú­to hĺb­ko­vú ana­lý­zu ope­rač­ných sys­té­mov a pre­hľia­da­čov od jed­ných z naj­pou­ží­va­nej­ších strá­nok na sve­te. Môže­te sa teda iba inšpi­ro­vať a skon­tro­lo­vať či aj vaše strán­ky sú opti­ma­li­zo­va­né pre tie naj­po­čet­nej­šie sku­pi­ny.

Ak máte záu­jem si pozrieť celé šta­tis­ti­ky, sú tu! Ten­to krát, máte aspoň dob­rú výho­vor­ku, nav­ští­viť Porn­Hub.

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)