Porno bitka ope­rač­ných sys­té­mov

Webdesigning: Michal Králik / 8. októbra 2014 / Zaujímavosti

Hneď na začia­tok si nalejme čis­tého vína. Áno, poze­ráme porno. Poze­rajú ho mili­óny ľudí neus­tále, tak na tom nie je asi pre väč­šinu ľudí nič prek­va­pu­júce. Prek­va­pu­júce skôr je to, že je dosť roz­dielne, na čom to porno poze­ráme.

Jedna z naj­väč­ších strá­nok s týmto obsa­hom pre plno­le­tých PornHub.com vydala zau­jí­mavé šta­tis­tiky. Volajú ich aj voj­nou ope­rač­ných sys­té­mov(OS). Vďaka tomu, že porno pozerá také kvan­tum ľudí, je možné uro­biť hlboké šta­tis­tiky o uží­va­te­ľoch, ako sa sprá­vajú a na akých zaria­de­niach so strán­kou pra­cujú. To samoz­rejme dovo­ľuje tímom prog­ra­má­to­rov zame­rať sa na špe­ci­fické sku­piny uží­va­te­ľov.

Ľudí z Giz­modo ale aj zau­jí­malo, ako ovplyv­ňuje OS psy­chiku uží­va­te­ľov. V jed­nom z ich pred­chá­dza­jú­cich člán­kov rie­šili aj vojnu pre­hlia­da­čov, v kto­rej domi­no­val Google Chrome na desk­tope a Safari na mobi­loch. V tejto vojne bolo vidno, že ešte stále ani IE nie je mŕtvy.

Poďme sa teda pozrieť na výsledky vojny ope­rač­ných sys­té­mov.

Keď sa pozrieme do časti sto­lo­vých počí­ta­čov zis­tíme, že až 85% pou­ží­va­te­ľov má nejakú ver­ziu OS Win­dows. To kore­luje aj s výsled­kami Net App­li­ca­ti­ons z Augusta 2014 ktoré tvr­dia, že viac ako 90% kla­sic­kých počí­ta­čov využíva práve Win­dows. Pre OS X tak ostáva na Porn­Hub iba nece­lých 11%.

Skrz Win­dows.

Ak by sme pre­behli všetky OS Win­dows zis­tíme, že zhruba 62% uží­va­te­ľov má ver­ziu 7, nasle­duje ver­zia XP so 16%.

Boj mobil­ných OS.

Uží­va­te­lia, ktorí majú v rukách mobilné zaria­de­nia sú na roz­me­dzí pokry­tia. Android domi­nuje nece­lými 50% a v tes­nom závase za ním je iOS s vyše 40%.

Na tomto bojisku sú aj tab­lety a herné kon­zoly.

Porn­Hub má samoz­rejme pre­hľad nie­len o tom, na čom si pre­ze­ráme ich stránke ale aj koľko strá­nok pozrieme a ako dlho sa zdr­žíme. Na pous­mia­tie je prie­merný čas strá­vený na ich strán­kach, ktorý sa blíži ku 10 minú­tam.

Je zau­jí­mavé sle­do­vať takúto hĺb­kovú ana­lýzu ope­rač­ných sys­té­mov a pre­hľia­da­čov od jed­ných z naj­pou­ží­va­nej­ších strá­nok na svete. Môžete sa teda iba inšpi­ro­vať a skon­tro­lo­vať či aj vaše stránky sú opti­ma­li­zo­vané pre tie naj­po­čet­nej­šie sku­piny.

Ak máte záu­jem si pozrieť celé šta­tis­tiky, sú tu! Tento krát, máte aspoň dobrú výho­vorku, nav­ští­viť Porn­Hub.

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)