Porov­na­nie foto­apa­rá­tov naj­star­šie­ho a naj­nov­šie­ho iPho­nu

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

V janu­ári 2017 to bude pres­ne 10 rokov, čo App­le pred­sta­vil prvú gene­rá­ciu svoj­ho naj­sláv­nej­šie­ho pro­duk­tu. Pro­duk­tu, kto­rý od zákla­dov zme­nil mobil­ný prie­my­sel. Pôvod­ný iPho­ne obsa­ho­val 128MB pamä­te RAM, 3,5 pal­co­vý disp­lej a 2MP zadný foto­apa­rát. A prá­ve o foto­apa­rá­te sa je ten­to člá­nok.

Por­tál The Ver­ge sa totiž roz­ho­dol demon­štro­vať, akú veľ­kú ces­tu za tých nece­lých 10 rokov spo­loč­nosť App­le pre­šla. Zve­rej­ni­li zau­jí­ma­vé foto­gra­fie, v kto­rých porov­ná­va­jú zme­ny v kame­re prvé­ho iPho­nu a naj­nov­šie­ho iPho­nu 7.

zdroj: theverge.comzdroj: theverge.com
zdroj: theverge.comthinkapple_banner

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)