Porov­na­nie foto­apa­rá­tov naj­star­šieho a naj­nov­šieho iPhonu

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

V janu­ári 2017 to bude presne 10 rokov, čo Apple pred­sta­vil prvú gene­rá­ciu svojho naj­sláv­nej­šieho pro­duktu. Pro­duktu, ktorý od zákla­dov zme­nil mobilný prie­my­sel. Pôvodný iPhone obsa­ho­val 128MB pamäte RAM, 3,5 pal­cový disp­lej a 2MP zadný foto­apa­rát. A práve o foto­apa­ráte sa je tento člá­nok.

Por­tál The Verge sa totiž roz­ho­dol demon­štro­vať, akú veľkú cestu za tých nece­lých 10 rokov spo­loč­nosť Apple pre­šla. Zve­rej­nili zau­jí­mavé foto­gra­fie, v kto­rých porov­ná­vajú zmeny v kamere prvého iPhonu a naj­nov­šieho iPhonu 7.

zdroj: theverge.comzdroj: theverge.com
zdroj: theverge.comthinkapple_banner

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)