Porov­na­nie sku­toč­nej sily jad­ro­vých zbra­ní, o kto­rej si asi netu­šil

vedelisteze.sk / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

Keď sa spo­me­nú jad­ro­vé zbra­ne, ľudia si zvy­čaj­ne spo­me­nú na Hiro­ši­mu a Naga­sa­ki z roku 1945. Tie­to bom­bo­vé úto­ky zme­ni­li svet navž­dy, no odvte­dy bolo po celom sve­te odpá­le­ných ďal­ších cez 2475 jad­ro­vých bômb. Vďa­ka tým­to poku­som sa nuk­le­ár­ne zbra­ne sta­li nebez­peč­nej­ší­mi a sil­nej­ší­mi.

Niko­ho zrej­me neprek­va­pí, že cez 85% tých­to pokus­ných zbra­ní odpá­li­li dve kra­ji­ny – USA (1132), a nie­kdaj­ší Soviet­sky zväz (981). Aj keď od roku 1945 nebo­li pou­ži­té v žiad­nej voj­ne, ak by sa tak sta­lo, môže­me sa roz­lú­čiť so Zemou. Ale­bo skôr ona s nami.

Bom­ba, kto­rá spad­la na Hiro­ši­mu mala silu 15 kilo­ton. To zna­me­ná, že expló­zia bola sil­ná, ako keby ste odpá­li­li 15 000 ton TNT. O tri dni neskôr, bom­ba zho­de­ná na Naga­sa­ki, mala silu 21 kilo­ton.

USA má v armád­nom arze­ná­li zbraň zva­nú B83 o sile 1,2 mega­ton. To zna­me­ná, že táto bom­ba doká­že v jed­nom oka­mi­hu zni­čiť 80 Hiro­ším. Táto bom­ba však zďa­le­ka nie je naj­sil­nej­šia, akú sa poda­ri­lo vytvo­riť.

maxresdefaultimg: flickr.com

V októb­ri 1961 Soviet­sky zväz odpá­lil naj­sil­nej­šiu nuk­le­ár­nu zbraň sve­ta v sever­nom ľado­vom oce­áne – Tsar Bom­bu o sile 50 mega­ton, čo je 3 333 Hiro­šim­ských “ato­mo­viek”.

Expló­zia bola tak mohut­ná, že vybi­la okná v Nór­sku a Fín­sku a dokon­ca “tro­chu” vychý­li­la Zem zo svo­jej osi. Vlny z tej­to expló­zie obiš­li pla­né­tu 3-krát. Ak si mys­líš, že to je koneč­ná, si na omy­le. Sovie­ti pár dní po odpá­le­ní ozná­mi­li, že majú plá­ny na zostro­je­nie dva­krát sil­nej­šej zbra­ne než je Tsar Bom­ba.

K lep­šej pred­sta­ve o tých­to zbra­niach, odpo­rú­ča­me pozrieť si pri­lo­že­né video. Anglič­ti­na nie je nároč­ná a auto­ri veľ­mi dob­re zná­zor­ni­li na prí­kla­doch šká­lu exis­tu­jú­cich jad­ro­vých zbra­ní. Po jeho pozre­tí si mož­no budeš chcieť zba­liť kuf­re a pre­sťa­ho­vať sa na Pro­xi­mu B. Je vzdia­le­ná zhru­ba 4.25 sve­tel­né­ho roka od nás.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)