Porov­na­nie sku­toč­nej sily jad­ro­vých zbraní, o kto­rej si asi netu­šil

vedelisteze.sk / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

Keď sa spo­menú jad­rové zbrane, ľudia si zvy­čajne spo­menú na Hiro­šimu a Naga­saki z roku 1945. Tieto bom­bové útoky zme­nili svet navždy, no odvtedy bolo po celom svete odpá­le­ných ďal­ších cez 2475 jad­ro­vých bômb. Vďaka týmto poku­som sa nuk­le­árne zbrane stali nebez­peč­nej­šími a sil­nej­šími.

Nikoho zrejme neprek­vapí, že cez 85% týchto pokus­ných zbraní odpá­lili dve kra­jiny – USA (1132), a nie­kdajší Soviet­sky zväz (981). Aj keď od roku 1945 neboli pou­žité v žiad­nej vojne, ak by sa tak stalo, môžeme sa roz­lú­čiť so Zemou. Alebo skôr ona s nami.

Bomba, ktorá spadla na Hiro­šimu mala silu 15 kilo­ton. To zna­mená, že expló­zia bola silná, ako keby ste odpá­lili 15 000 ton TNT. O tri dni neskôr, bomba zho­dená na Naga­saki, mala silu 21 kilo­ton.

USA má v armád­nom arze­náli zbraň zvanú B83 o sile 1,2 mega­ton. To zna­mená, že táto bomba dokáže v jed­nom oka­mihu zni­čiť 80 Hiro­ším. Táto bomba však zďa­leka nie je naj­sil­nej­šia, akú sa poda­rilo vytvo­riť.

maxresdefaultimg: flickr.com

V októbri 1961 Soviet­sky zväz odpá­lil naj­sil­nej­šiu nuk­le­árnu zbraň sveta v sever­nom ľado­vom oce­áne – Tsar Bombu o sile 50 mega­ton, čo je 3 333 Hiro­šim­ských “ato­mo­viek”.

Expló­zia bola tak mohutná, že vybila okná v Nór­sku a Fín­sku a dokonca “tro­chu” vychý­lila Zem zo svo­jej osi. Vlny z tejto expló­zie obišli pla­nétu 3-krát. Ak si mys­líš, že to je konečná, si na omyle. Sovieti pár dní po odpá­lení ozná­mili, že majú plány na zostro­je­nie dva­krát sil­nej­šej zbrane než je Tsar Bomba.

K lep­šej pred­stave o týchto zbra­niach, odpo­rú­čame pozrieť si pri­lo­žené video. Anglič­tina nie je náročná a autori veľmi dobre zná­zor­nili na prí­kla­doch škálu exis­tu­jú­cich jad­ro­vých zbraní. Po jeho pozretí si možno budeš chcieť zba­liť kufre a pre­sťa­ho­vať sa na Pro­ximu B. Je vzdia­lená zhruba 4.25 sve­tel­ného roka od nás.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)