Pors­che vyhla­suje Tesle vojnu: Nád­herný Mis­sion E ide do výroby

Martin Bohunický / 7. december 2015 / Tools a produktivita

Pors­che pred­sta­vilo v sep­tem­bri na auto­sa­lóne v Ženeve svoj kon­cept elek­tro­mo­bilu Mis­sion E. Tento krásny kus mal zaú­to­čiť na trh a zosa­diť z trónu Teslu. Odvtedy bolo okolo elek­tro­mo­bilu ticho.

Pors­che teraz ozná­milo, že kon­ceptu naozaj verí a ide do toho. Do vývoja Mis­sion E chce inves­to­vať viac ako $1 miliardu dolá­rov!

Spo­loč­nosť sa s novým mode­lom zame­riava na vysoký dojazd, neza­budla však pri­ba­liť obrov­skú silu a výkon. Mis­sion E v sebe ukrýva až 600 koní a z 0 na 100 zrýchli za 3,5 sekúnd, pri­čom jeho maxi­málna rých­losť je až 250 km/h. Dojazd Mis­sion E je 500 kilo­met­rov na jedno nabi­tie, čo sa rovná súčas­ným mode­lom Tesly.

Cena nového Mis­sion E by sa v plnej výbave mala pohy­bo­vať nad 100 000$, čiže znovu podobne ako je tomu pri Tesla Model S. V čom však Pors­che Teslu pre­ko­nalo je nabí­ja­nie. Podľa ich vyjad­re­nia sa auto dokáže nabiť na 80% za 15 minút, čo je rých­lej­šie ako nabí­ja­nie Modelu S. Doká­zali to pou­ži­tím 800 vol­to­vého sys­tému “Pors­che Turbo Char­ging”.

Pors­che nie je na poli elek­tro­mo­bi­lov žiad­nym béč­kom. Po čoraz tvr­d­ších emis­ných požia­dav­kach v USA a EÚ sa roz­hodla imple­men­to­vať nie­ktoré rie­še­nia do svo­jich súčas­ných mode­lov. Svoju hyb­ridnú ver­ziu majú naprí­klad Pana­mera, Cay­enne ale aj legen­dárna 911. Hyb­rid Pors­che 919 doká­zal tento rok vyhrať 24 hodín Le Mans. Je preto logické, že ďal­ším kro­kom by mal byť plne elek­trický model.

A hoci by teda Mis­sion E nemal byť taký výkonný, hovorí sa, že s dojaz­dom by mal Teslu poko­riť. A ešte jedna vec. Áno, Tesla robí naozaj pekné autá ale pozri sa na tento skvost. Elon môže v rohu šúchať nohami.

Jediné čo ma zasko­čilo je, že Pors­che Mis­sion E príde na trh až v roku 2020. Dovtedy má ešte Tesla dosť času na reak­ciu. Som zve­davý, čo sa stane.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)