Posie­lajte peniaze po novom — cez Face­book

Lukáš Gašparík jr. / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

Dnes sa potvr­dilo to, čo Face­book už dlh­šie avi­zo­val. Cez ich Mes­sen­ger bude možné posie­lať peniaze. Táto fun­kcia by mala byť dostupná už v prie­behu pár mesia­cov a hlavne bez­platná , avšak zatiaľ iba v USA.

Face­book hovorí, že posie­la­nie peňazí cez ich Mes­sen­ger bude jed­no­duch­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Stačí ak si otvo­ríte kon­ver­zá­ciu s vašim pria­te­ľom, klik­nete na ikonku dolára a jed­no­du­chým zada­ním hod­noty mu pošlete peniaze. A prí­jem peňazí je takisto veľmi jed­no­du­chý. Po pri­jatí platby vám vyskočí push noti­fi­ká­cia, ako pri kla­sic­kej správe, a vy jed­ným kli­kom prij­mete peniaze. Celá trans­ak­cia by mala pre­be­hnúť naj­viac do troch dní. Na to, aby tento celý pro­ces fun­go­val budeme musieť mať svoje konto spá­ro­vané so svo­jim ban­ko­vým účtom. Čo sa týka bez­peč­nosti pla­tieb, tak Face­book sľu­buje, že všetko bude pre­bie­hať podľa prí­snych ban­ko­vých štan­dar­dov, takže nie je sa čoho obá­vať. Na to, aby bolo možné poslať nie­komu peniaze, bude od vás Face­book vyža­do­vať vami pred­na­sta­vený PIN, ktorý by neskôr mohol byť nahra­dený aj odtlač­kom prsta.

Chýry ohľa­dom posie­la­nia peňazí cez Face­book sa šírili už nejaký čas, avšak až teraz boli tieto infor­má­cie aj ofi­ciálne potvr­dené. Tieto špe­ku­lá­cie sa defi­ni­tívne potvr­dili po tom, čo Face­book najal Davida Mar­cusa, ktorý bol pre­zi­den­tom spo­loč­nosti Pay­Pal. Face­bo­oku nie je hos­po­dá­re­nie s peniazmi vôbec cudzie, veď už teraz sa cez jeho účty pre­me­lie viac ako 1 milión trans­ak­cií každý deň. Prek­va­pe­ním pre nás je aj to, že celú túto službu bude Face­book ponú­kať zadarmo, takže po novom môžete svo­jich pria­te­ľov okrem tex­to­vých správ, fotiek či videí pote­šiť aj peniazmi. :) 

Veľ­kou otáz­kou však stále zostáva postoj pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku a to či budú Face­bo­oku dôve­ro­vať v oblasti pla­tieb. A čo vy, dôve­ru­jete Face­bo­oku natoľko, aby ste im zve­rili svoje údaje k ban­ko­vému účtu?

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)