Poznatky zo Sili­con Val­ley, z kto­rých sa môže priu­čiť Slo­ven­sko

Silvia Filová / 20. januára 2016 / Business

Sili­con Val­ley: to mýtické miesto, kde sa plnia sny.

Bolo to úžasné spo­je­nie geo­gra­fie, kul­túry, networ­kingu, ktoré spra­vilo toto miesto hlav­ným mes­tom tech sveta. Robia tu však veci inak. Zvy­šok biz­nis sveta a aj Slo­ven­sko sa má čo naučiť od tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov a tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. Naprí­klad ako pra­co­vať „múd­rej­šie“ a byť viac kom­pe­ti­tívny.

IMG_6893

MVP

Zna­mená Mini­mum Viable Pro­duct (mini­málny rentabilný/životaschopný pro­dukt). Počula som už mnohé pre­zen­tá­cie slo­ven­ských star­tu­pov a často si neviem vysvet­liť čo je tá jedna vec, čo vlastne star­tup rieši — česť výnim­kám. V Sili­con Val­ley na to idú dobre rad­šej ako zača­tie kom­pli­ko­va­ného nového pro­duktu alebo nápadu, spoč­nosť zistí, aké je mini­mum, ktoré môže vytvo­riť a bude ren­ta­bilné, inými slo­vami, bude gene­ro­vať zisk. Je to skvelá stra­té­gia, ako dostať niečo rýchlo na trh, gene­ro­vať cash flow a dostať feed­back od reál­nych pou­ží­va­te­ľov. Čo nás vedie k.…

Rých­lemu zly­ha­niu

Ak majú tech­no­lo­gické star­tupy zly­hať, chcú zly­hať rýchlo, aby mohli začať s nie­čím iným. Mys­lím, že na Slo­ven­sku sa rad­šej držíme aj nech­tami, len aby sme iným nemu­seli pove­dať, že sme zly­hali. S MVP mode­lom star­tupy vidia, ktorý pro­dukt, ktorá fun­kcia fun­guje, a ktorá zase nie, rela­tívne lacno a rýchlo. Namiesto utrá­ca­nia času a peňazí, zdo­ko­na­ľo­va­nie nie­čoho, čo ľudia ani nechcú, vytvá­rajú základy, laun­chujú a dostá­vajú feed­back. Nie­kedy je MVP zly­ha­nie, ale nie­kedy vedie k…

20150701190310-young-workers-networking-talking-multiple-business

Ite­ro­va­niu

Pro­dukt 2.0“ – tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sú známe ite­ro­va­ním a vylep­šo­va­ním svojho pro­duktu za chodu. Niečo, čo je prvotne vydané ako MVP pôjde nie­koľ­ko­ná­sob­nými ite­rá­ciami, pri­dá­va­ním nových fun­kcií a zba­vo­va­ním sa tých, ktoré nefun­gujú alebo sú zby­točné. Neza­sta­vuj sa na prvej ver­zii, len pre­tože fun­guje, ite­ruj a zlep­šuj nápad..

Stand-up mee­tingy

Tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sú tiež známe vyhý­ba­niu sa tra­dič­ným ozdo­bám kor­po­rát­neho sveta, ako naprí­klad dlhé mee­tingy v zasa­dačke. Každý biz­nis však môže pro­fi­to­vať zo stand-up mee­tin­gov, ktoré udr­žia veci stručné, rele­vantné, kre­a­tívne a ply­nulé. Pred­stav si ten čas a peniaze ušet­rené, ak všetky mee­tingu budú efek­tívne a účinné.

image.jpg

Agile Met­ho­do­lo­gies

Agile Met­ho­do­lo­gies – je meto­do­ló­gia pro­jek­to­vého manaž­mentu, ktorá sa zame­riava na robe­nie roz­hod­nutí zo strany čle­nov tímu, roz­de­le­nie práce na pro­jekte na men­šie časti (oby­čajne na 2 týž­dňové inter­valy). Dôraz skôr kla­die na komu­ni­ká­ciu a koor­di­ná­ciu ako na plá­no­va­nie a kon­trolu. V agil­nom pro­stredí sa tím stretne každé dva týždne, aby pre­d­is­ku­to­val prog­ress na pro­jekte, zmeny a aké sú ďal­šie kroky. Každý člen tímu vie presne, čo je jeho úlo­hou, ale aj napriek tomu má mož­nosť robiť roz­hod­nu­tia. Menší top-down prí­stup by pri­nie­sol úži­tok mnoho pod­ni­kom tým, že dáva zamest­nan­com väč­šiu moc nad vlast­nou prá­cou.

Vytvá­ra­nie kul­túry

Sud s pivom alebo ping-pon­gový stôl možno nebude budúc­nos­ťou tvo­jej spo­loč­nosti, ale každá spo­loč­nosť si môže zobrať prí­klad z kul­túry Sili­con Val­ley v tvo­rení pra­co­viska, kde ľudia cho­dia, lebo naozaj chcú pra­co­vať. Google je zná­mym vďaka svo­jim výho­dám, ktoré ponúka svo­jim zamest­nan­com (od masáží až po det­ský kútik). Vybrali si, že chcú robiť niečo takéto, pre­tože vedia, že vyža­dujú veľa od svo­jich zamest­nan­cov a cenia si ich pro­duk­ti­vitu a inputy. Viac spo­loč­ností by bene­fi­to­valo, keby sa sprá­valo k svo­jim zamest­nan­com, ako by boli cen­ným prí­no­som pre spo­loč­nosť, nie len ozu­bené kolieska v stroji.

google-office

Think Out­side the Box alebo ešte lep­šie, igno­ruj box

Každý rok vychá­dzajú zo Sili­con Val­ley nové nápady, ktoré menia prie­my­sel prek­va­pi­vým a vzru­šu­jú­cim spô­so­bom – naprí­klad UBER, AirBnB, Netf­lix (ktoré sú už aj u nás). Tra­dičné biz­nis sek­tory sa môžu učiť veľa od tohto druhu ino­vá­to­rov. Často sa tech spo­loč­nosti nesna­žia len zlep­šiť exis­tu­júci pro­dukt, idú tiež nas­päť k prob­lému a pýtajú sa „Keď tu nebolo žiadne rie­še­nie pre tento prob­lém, ako by som to dnes vyrie­šil?“ Roz­diel medzi spo­loč­nos­ťou, ktorá stag­nuje a pomaly umiera a tou, ktorá je pohá­ňaná na novú úro­veň zis­ko­vosti a rele­van­tnosti je ino­vo­va­nosť.
150619_Uber_Johnson-1250x650

Zdroje: Ber­nard Marr

Pridať komentár (0)