Poznat­ky zo Sili­con Val­ley, z kto­rých sa môže priu­čiť Slo­ven­sko

Silvia Filová / 20. januára 2016 / Business

Sili­con Val­ley: to mýtic­ké mies­to, kde sa plnia sny.

Bolo to úžas­né spo­je­nie geo­gra­fie, kul­tú­ry, networ­kin­gu, kto­ré spra­vi­lo toto mies­to hlav­ným mes­tom tech sve­ta. Robia tu však veci inak. Zvy­šok biz­nis sve­ta a aj Slo­ven­sko sa má čo naučiť od tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov a tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. Naprí­klad ako pra­co­vať „múd­rej­šie“ a byť viac kom­pe­ti­tív­ny.

IMG_6893

MVP

Zna­me­ná Mini­mum Viab­le Pro­duct (mini­mál­ny rentabilný/životaschopný pro­dukt). Poču­la som už mno­hé pre­zen­tá­cie slo­ven­ských star­tu­pov a čas­to si neviem vysvet­liť čo je tá jed­na vec, čo vlast­ne star­tup rie­ši — česť výnim­kám. V Sili­con Val­ley na to idú dob­re rad­šej ako zača­tie kom­pli­ko­va­né­ho nové­ho pro­duk­tu ale­bo nápa­du, spoč­nosť zis­tí, aké je mini­mum, kto­ré môže vytvo­riť a bude ren­ta­bil­né, iný­mi slo­va­mi, bude gene­ro­vať zisk. Je to skve­lá stra­té­gia, ako dostať nie­čo rých­lo na trh, gene­ro­vať cash flow a dostať feed­back od reál­nych pou­ží­va­te­ľov. Čo nás vedie k.…

Rých­le­mu zly­ha­niu

Ak majú tech­no­lo­gic­ké star­tu­py zly­hať, chcú zly­hať rých­lo, aby moh­li začať s nie­čím iným. Mys­lím, že na Slo­ven­sku sa rad­šej drží­me aj nech­ta­mi, len aby sme iným nemu­se­li pove­dať, že sme zly­ha­li. S MVP mode­lom star­tu­py vidia, kto­rý pro­dukt, kto­rá fun­kcia fun­gu­je, a kto­rá zase nie, rela­tív­ne lac­no a rých­lo. Namies­to utrá­ca­nia času a peňa­zí, zdo­ko­na­ľo­va­nie nie­čo­ho, čo ľudia ani nech­cú, vytvá­ra­jú zákla­dy, laun­chu­jú a dostá­va­jú feed­back. Nie­ke­dy je MVP zly­ha­nie, ale nie­ke­dy vedie k…

20150701190310-young-workers-networking-talking-multiple-business

Ite­ro­va­niu

Pro­dukt 2.0“ – tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti sú zná­me ite­ro­va­ním a vylep­šo­va­ním svoj­ho pro­duk­tu za cho­du. Nie­čo, čo je prvot­ne vyda­né ako MVP pôj­de nie­koľ­ko­ná­sob­ný­mi ite­rá­cia­mi, pri­dá­va­ním nových fun­kcií a zba­vo­va­ním sa tých, kto­ré nefun­gu­jú ale­bo sú zby­toč­né. Neza­sta­vuj sa na prvej ver­zii, len pre­to­že fun­gu­je, ite­ruj a zlep­šuj nápad..

Stand-up mee­tin­gy

Tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti sú tiež zná­me vyhý­ba­niu sa tra­dič­ným ozdo­bám kor­po­rát­ne­ho sve­ta, ako naprí­klad dlhé mee­tin­gy v zasa­dač­ke. Kaž­dý biz­nis však môže pro­fi­to­vať zo stand-up mee­tin­gov, kto­ré udr­žia veci struč­né, rele­vant­né, kre­a­tív­ne a ply­nu­lé. Pred­stav si ten čas a penia­ze ušet­re­né, ak všet­ky mee­tin­gu budú efek­tív­ne a účin­né.

image.jpg

Agi­le Met­ho­do­lo­gies

Agi­le Met­ho­do­lo­gies – je meto­do­ló­gia pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu, kto­rá sa zame­ria­va na robe­nie roz­hod­nu­tí zo stra­ny čle­nov tímu, roz­de­le­nie prá­ce na pro­jek­te na men­šie čas­ti (oby­čaj­ne na 2 týž­dňo­vé inter­va­ly). Dôraz skôr kla­die na komu­ni­ká­ciu a koor­di­ná­ciu ako na plá­no­va­nie a kon­tro­lu. V agil­nom pro­stre­dí sa tím stret­ne kaž­dé dva týžd­ne, aby pre­d­is­ku­to­val prog­ress na pro­jek­te, zme­ny a aké sú ďal­šie kro­ky. Kaž­dý člen tímu vie pres­ne, čo je jeho úlo­hou, ale aj napriek tomu má mož­nosť robiť roz­hod­nu­tia. Men­ší top-down prí­stup by pri­nie­sol úži­tok mno­ho pod­ni­kom tým, že dáva zamest­nan­com väč­šiu moc nad vlast­nou prá­cou.

Vytvá­ra­nie kul­tú­ry

Sud s pivom ale­bo ping-pon­go­vý stôl mož­no nebu­de budúc­nos­ťou tvo­jej spo­loč­nos­ti, ale kaž­dá spo­loč­nosť si môže zobrať prí­klad z kul­tú­ry Sili­con Val­ley v tvo­re­ní pra­co­vis­ka, kde ľudia cho­dia, lebo naozaj chcú pra­co­vať. Goog­le je zná­mym vďa­ka svo­jim výho­dám, kto­ré ponú­ka svo­jim zamest­nan­com (od masá­ží až po det­ský kútik). Vybra­li si, že chcú robiť nie­čo také­to, pre­to­že vedia, že vyža­du­jú veľa od svo­jich zamest­nan­cov a cenia si ich pro­duk­ti­vi­tu a inpu­ty. Viac spo­loč­nos­tí by bene­fi­to­va­lo, keby sa sprá­va­lo k svo­jim zamest­nan­com, ako by boli cen­ným prí­no­som pre spo­loč­nosť, nie len ozu­be­né kolies­ka v stro­ji.

google-office

Think Out­si­de the Box ale­bo ešte lep­šie, igno­ruj box

Kaž­dý rok vychá­dza­jú zo Sili­con Val­ley nové nápa­dy, kto­ré menia prie­my­sel prek­va­pi­vým a vzru­šu­jú­cim spô­so­bom – naprí­klad UBER, AirB­nB, Netf­lix (kto­ré sú už aj u nás). Tra­dič­né biz­nis sek­to­ry sa môžu učiť veľa od toh­to dru­hu ino­vá­to­rov. Čas­to sa tech spo­loč­nos­ti nesna­žia len zlep­šiť exis­tu­jú­ci pro­dukt, idú tiež nas­päť k prob­lé­mu a pýta­jú sa „Keď tu nebo­lo žiad­ne rie­še­nie pre ten­to prob­lém, ako by som to dnes vyrie­šil?“ Roz­diel medzi spo­loč­nos­ťou, kto­rá stag­nu­je a poma­ly umie­ra a tou, kto­rá je pohá­ňa­ná na novú úro­veň zis­ko­vos­ti a rele­van­tnos­ti je ino­vo­va­nosť.
150619_Uber_Johnson-1250x650

Zdro­je: Ber­nard Marr

Pridať komentár (0)