Pozor, Google odpo­čúva čo hovo­ríš!

Martin Kráľ / 25. jún 2015 / Tools a produktivita

Inter­ne­tový gigant sa dostal pod paľbu kri­tiky za tajne nain­šta­lo­vaný soft­vér, ktorý umož­ňuje odpo­čú­vať každý jeden roz­ho­vor odo­hrá­va­júci sa v blíz­kosti zaria­de­nia.

Izra­el­ský tech blog­ger Ofer Zelig pri­šiel ako prvý so sprá­vou, ktorá nepo­teší tak­mer nikoho. Google vás odpo­čúva! Následe po obrov­skom návale kri­tiky sa včera Google roz­ho­dol stiah­nuť tento tajný kom­po­nent, ktorý bol súčas­ťou softvéru…samozrejme tajne. 

Google odô­vod­nu­nie pôvodný ”čistý” zámer tým, že soft­vér mal vyko­ná­vať pod­poru pre hla­so­vého asis­tenta, ktorý sa mal spúš­tať len na povel ”OK Google”, no teraz to vyzerá len ako slabá zámienka. Google to robil cel­kom rafi­no­vane. Jeho kód si sám stia­hol audio odpos­luch na každé zaria­de­nie, ktoré beží na Google Chrome a auto­ma­ticky pre­ná­šal audio dáta späť do Kali­forn­skej cen­trály. 

”Sme si istí, že sa nako­niec pre­ukáže, že neod­po­čú­vame roz­ho­vory a ani odpo­čú­vať nech­ceme. Jed­no­du­cho vytvá­rame mož­nosť pre pou­ží­va­te­ľov Chrome, aby mohli vyhľa­dá­vať pomo­cou hands-free, len v prí­pade ak sú v tom čase na našej domov­skej stránke,” pove­dal hovorca Google. 

Hoci vyze­ralo vyjad­re­nie hovorcu pre­sved­čivo, Google sa nako­niec roz­ho­dol celý kom­po­nent nachá­dza­júci sa v Chro­mium stiah­nuť s tvr­de­ním, že do open source pre­hlia­dača nepatrí kom­po­nent, ktorý open source sám o sebe nie je.

Teraz ti pri­ná­šame ori­gi­nálny pre­pis toho, ako izra­el­ský blog­ger na tajný odpos­luch došiel:

A few days ago, while I was wor­king on my PC at home, I noti­ced somet­hing strange. My PC has a web camera (com­bi­ned with a mic­rop­hone) that sits on top of my moni­tor, and the camera has a small blue LED that lights when the camera and/or mic­rop­hone are ope­ra­ting. While I was wor­king I thought I’m noti­cing that an LED goes on and off, on the cor­ner of my eyesight. And after a few times when it just see­med weird, I sat to watch for it and saw it hap­pe­ning. Every few seconds or so. I ope­ned Task Mana­ger (I’m wor­king on Win­dows. Apo­lo­gies.) and looked for a pro­cess to blame on that dodgy acti­vity. Who is lis­te­ning to me? I didn’t find anyt­hing.

I know my PC pre­tty well and I didn’t have any crappy malware acci­den­tally ins­tal­led. There were a few sus­pi­ci­ous pro­ces­ses that I shut down but it didn’t make any dif­fe­rence, and I left it like that. And then I’ve come across this bug report – it’s Google! And accor­ding to them it’s not a bug! They silen­tly put this new module in Chrome. Google had taken itself the right to lis­ten to every con­ver­sa­tion in every room that runs Chrome some­where, wit­hout any kind of con­sent from the people eavesd­rop­ped on. In offi­cial sta­te­ments, Google shrug­ged off the prac­tice with what amounts to ‘we can do that.”

zdroj: time­ofis­rael

Pridať komentár (0)