Práca v star­tupe znie pekne, no nemusí byť pre kaž­dého.

Lenka Lauková / 18. november 2014 / Tools a produktivita

Roz­hodli ste sa zme­niť zamest­na­nie a láka vás pra­co­vať pre star­tup? Pre­svedčte sa o tom, že je to práca pre vás a možno vám to pomôže uspieť aj pri pra­cov­nom poho­vore.

Star­tupy sú hna­cím moto­rom eko­no­miky, ktorý momen­tálne vytvára veľké množ­stvo nových pra­cov­ných miest. Z toho vyplýva, že malé ale rýchlo ras­túce firmy strá­via veľa času hľa­da­ním nových zamest­nan­cov. Keď hľa­dajú nového člena tímu, musia prejsť obrov­ský počet živo­to­pi­sov. Veľa uchá­dza­čov pri­chá­dza z veľ­kých, už zabe­hnu­tých firiem. Môžu títo uchá­dzači z veľ­kých kor­po­rá­cií naozaj pra­co­vať v pod­ni­koch, pre ktoré je typický rýchly rast, často zle defi­no­vané pra­covné role a neus­tále meniace sa ciele?

Práca v star­tupe roz­hodne nie je pre kaž­dého. Veľa ľudí, ktorí sú skve­lými zamest­nan­cami v zabe­hnu­tých spo­loč­nos­tiach sa naopak v star­tu­poch len ťažko pre­d­ie­rajú a zly­há­vajú. Tu sú kľú­čové znaky, ktoré vám napo­ve­dia, či sa môžete úspešne pre­pnúť do práce v star­tu­po­vom svete :).

1. Nemáte prob­lém pra­co­vať v neis­tote

Jed­nou z vecí, na ktorú sa pri­hliada pri zva­žo­vaní kan­di­dáta, ktorý nepri­chá­dza zo star­tu­po­vého pro­stre­dia je to, ako sa správa v neis­tých pod­mien­kach. Okol­nosti a pri­ority sa pri budo­vaní nového biz­nisu môžu meniť mihnu­tím oka. Môže sa stať, že v pon­de­lok zis­títe že musíte nechať pro­jekt, kto­rému ste obe­to­vali mesiace snahy a dúfali ste v niečo sľubné. Doká­žete sa pris­pô­so­biť neus­tá­lym zme­nám?

2. Doká­žete využí­vať riziká

Vaši budúci zamest­ná­va­te­lia chcú ľudí, ktorí v minu­losti pre­uká­zali, že im nepre­káža ris­ko­vať. Pra­co­vať pre star­tup je totiž vo svo­jej pod­state ris­kantný ťah.“ Všetky star­tupy fun­gujú v pre­men­li­vom pro­stredí – buď si up alebo out. Po pia­tich rokoch skončí mnoho z mla­dých fir­miem out“, píše výskum­ník NBER, Lau­rent Bel­sie. Riziko je vysoké, no tak­tiež aj odmena!

3. Ste ochotný budo­vať brand od zákla­dov

Budete čeliť ostrej kri­tike zo strany vašich roves­ní­kov a blíz­kych za to, že ste sa oto­čili chrb­tom k firme s dob­rým menom pre prácu v spo­loč­nosti, ktorú nikto z nich nepozná. Typická reak­cia oko­lia, s kto­rou sa určite stret­nete bude: „Čo to do čerta robíš??“.Je to otázka pohľadu na vec. Ľudia vidia silnú psy­cho­lo­gickú hod­notu v kari­ére via­za­nej na dôve­ry­hodné značky. Ale aj Google, Wal-Mart či Ama­zon boli raz nezná­mymi hráčmi. Máte dosť odvahy na to, aby ste pomohli vytvo­riť ďal­šiu známu spo­loč­nosť?

4. Zabud­nite na presne určené pra­covné pozí­cie

Ak máte radi, keď vám hovo­ria čo máte robiť, v star­tupe zly­háte. Ak váš pra­covný výkon siaha len do hra­níc akýchsi vopred urče­ných kom­pe­ten­cií a o to, čo nie je vo vašej pra­cov­nej náplni sa nezau­jí­mate, nie je to nič pre vás.

Doko­nale zade­fi­no­vané pra­covné pozí­cie a náplne, ktoré sú typické pre veľké kor­po­rá­cie, v star­tu­poch neexis­tujú. Musíte byť schopný uspieť v situ­áciách, kde vás nikto neve­die za ručičku a často sami neviete, akým sme­rom máte ísť.

Každý člen star­tupu je v pod­state pod­ni­ka­te­ľom. Väč­šina strar­tu­pov sa snaží vytvá­rať nové obchodné prí­le­ži­tostí prak­ticky z ničoho. Ak má zamest­na­nec nápad, ktorý vyzerá sľubne, neboja sa ho zapo­jiť do pro­jektu – a to aj v prí­pa­doch, keď to vôbec nemá čo doči­ne­nia s prá­cou, na ktorú ho najali. V skratke, ak nie ste ini­cia­tívny, zabud­nite na prácu pre star­tup.

5. Aro­gan­cia nemá miesto

Ak chcete uspieť v star­tu­po­vom pro­stredí, v kto­rom sa neus­tále niečo mení a nepres­tajné uče­nie je nut­nosť, musíte si vedieť uznať aj svoje slabé stránky. Keď sa dosta­nete do bodu, z kto­rého sa neviete pohnúť, musíte požia­dať o pomoc kole­gov. A to môže byť veľmi ťažké pre ľudí, ktorí si mys­lia že všetko naj­lep­šie zvládnu sami. Požia­dať svo­jich kole­gov o pomoc vyža­duje istú dávku pokory a zdravé pra­covné vzťahy. Na roz­diel od sveta kor­po­rá­cii, kde je kan­ce­lár­ska poli­tika zvr­cho­va­nou mocou, tu nesmiete mať prob­lém pra­co­vať na veciach spo­ločne. V star­tu­poch tímová práca nie je iba klišé, je to kaž­do­denná rea­lita. Ak nie si ochotný pomá­hať ostat­ným a han­bíš sa pop­ro­siť o pomoc, star­tup nie je nič pre teba.

Pridať komentár (0)