Pre­čo pra­co­vať sám na seba nezna­me­ná byť slo­bod­ný

Martina Horváthová / 3. mája 2016 / Business

Pred­sta­vou kaž­dé­ho z nás je dosiah­nuť slo­bo­du a rov­no­vá­hu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom. Stať sa sám sebe šéfom a život by bol ove­ľa jed­no­duch­ší… Je to život­ný štýl, kto­rý vedie mno­ho pod­ni­ka­te­ľov. Komu by sa nepá­či­lo chvá­liť sa fot­ka­mi na sociál­nych sie­ťach s popi­som typu „Dneš­ný offi­ce v Thaj­sku“?

Pod­ľa mojich skú­se­nos­tí a skú­se­nos­tí iných úspeš­ných ľudí, s kto­rý­mi som sa stret­la, to vôbec nie je také jed­no­du­ché, ako to na tých obráz­koch vyze­rá. Je to život pod tla­kom a to nemu­síš mať ani debi­la šéfa. Pra­co­vať sám pre seba je naj­ťaž­šia kari­é­ra akú si môžeš vybrať.

K sede­niu na plá­ži s note­bo­okom a uží­va­niu si bez­sta­rost­né­ho živo­ta vedie dlhá ces­ta. Sto­ja za ňou roky tvr­dej prá­ce a budo­va­nia úspeš­né­ho biz­ni­su. Ak sa púš­ťaš do pod­ni­ka­nia prá­ve pre­to, aby si našiel rov­no­vá­hu medzi súkrom­ným a pra­cov­ným živo­tom a uží­val si slo­bo­du, nemám pre teba naj­lep­šie sprá­vy.

apple chalp

foto: splitshare.com

Začni­me peniaz­mi

Ak si zamest­na­ný, pra­cu­ješ pre píp­nu­tie výpla­ty na účet, na začiat­ku mesia­ca si prav­de­po­dob­ne sad­neš a vypí­šeš si roz­po­čet všet­ké­ho, čo budeš robiť najb­liž­šie týžd­ne. Máš sluš­nú pred­sta­vu, aké výdav­ky ťa čaka­jú a aké iné výdav­ky si môžeš dovo­liť. Ak pra­cu­ješ X hodín mesač­ne, dosta­neš Y peňa­zí. Jed­no­du­chá rov­ni­ca.

Pri pod­ni­ka­ní sa ale táto rov­ni­ca stá­va tro­cha kom­pli­ko­va­nej­šou. Musíš si strá­žiť firem­ný cashf­low, aby si nezos­tal na suchých rož­koch a záro­veň, aby sa fir­ma posú­va­la vpred. Na začiat­ku to tak bohu­žiaľ bude – život z ruky do úst. Ak to naozaj chceš, musíš sa s tým vyspo­ria­dať. Príj­my budú raz vyš­šie, raz niž­šie. Tu je naj­dô­le­ži­tej­šie robiť dob­ré roz­hod­nu­tia.

Sú dve mož­nos­ti ako s nimi nalo­žíš: Prvou je zní­žiť svo­je náro­ky na život­ný štýl pod­ni­ka­te­ľa a čo naj­viac finan­co­vať pod­ni­ka­nie, ale­bo dru­hou mož­nos­ťou je uží­vať si sta­tus pod­ni­ka­te­ľa a „slo­bod­ný“ život s ním spo­je­ný. Prvá mož­nosť je správ­na, ale nároč­ná. Dru­há mož­nosť čosko­ro zni­čí teba aj fir­mu.

Ak je tvoj star­tup doto­va­ný, je to tro­chu iná situ­ácia. Nemu­síš naškria­bať penia­ze na svoj plat kaž­dý mesiac. Jedi­né, čo musíš, je makať na jeho poriad­nej štar­to­va­cej drá­he, čo je úpl­ne iný súdok „boles­ti“. Ak si finan­co­va­ný inves­tor­mi, už vôbec nie si sám sebe šéfom. Tro­cha dep­re­sív­ne, ale je to tak.

titul desivy

foto: picjumbo.com

Čas

Veľa ľudí si mys­lí že pod­ni­ka­nie zna­me­ná pre­vza­tie kon­tro­ly nad svo­jím časom.

Je mi ľúto, ale na začiat­ku pra­cu­ješ viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. V prvom rade si musíš uve­do­miť, že čas je to naj­cen­nej­šie aktí­vum, kto­ré môžeš do pod­ni­ka­nia vlo­žiť. Prvé mesia­ce a roky budeš trá­viť hodi­ny a hodi­ny prá­cou. V momen­te keď sa pokú­siš vypnúť, prí­du myš­lien­ky, nespl­ne­né úlo­hy, nedo­kon­če­né tas­ky, nevy­ba­ve­ní kli­en­ti, nedo­kon­če­né pro­duk­ty. Si jedi­ný zdroj, kto­rý ti pri­ne­sie ovo­cie. Vyna­lo­žiť tro­chu viac akti­vi­ty ti pri­ne­sie lep­ší pocit.

Ešte si sa nevzdal? Pará­da. Ešte jed­na vec… Tá s tým „byť sám sebe pánom“. Ak si mys­líš, že byť sám sebe šéfom je kraj­šie ako pra­co­vať pre nie­ko­ho iné­ho, opäť ťa skla­mem. Kaž­dý, kto bol zamest­na­ný sa stre­tol s dvo­ma typ­mi zlých šéfov: Šéf hlu­pák – (pozná­me všet­ci) čaká kým píp­neš kar­tu pri vcho­de, v pia­tok o pia­tej ti polo­ží na stôl hŕbu papie­rov, nezvý­ši ti plat ani za svet, neho­vo­riac o tom, že ti nevie prí­sť na meno. Potom je tu šéf­ko fleg­ma­tik. To, že prí­deš nesko­ro mu je jed­no, nikdy ti nedá spät­nú väz­bu a nikdy ťa nič nenau­čí. Väč­ši­nu času máš pocit, že ani nevie o tvo­jej exis­ten­cii a naz­dá­va sa, že tvo­ja prá­ca ani nedá­va zmy­sel.

Ani o tom nevieš a budeš jed­ným z nich. Pri prá­ci pre seba samé­ho neexis­tu­je stred­ná ces­ta. Buď nebu­deš mať pev­nú vôľu a nebu­deš mať nad sebou kon­tro­lu, ale­bo sa budeš pre­na­sle­do­vať až ťa to pri­ve­die k šia­len­stvu. Budeš na seba kri­čať, kri­ti­zo­vať sa. To nie je zdra­vé a nero­bí to dob­re ani tebe, ani pod­ni­ku. Len­že ty si jedi­ný, kto si uve­do­mu­je ten tlak a tika­jú­ce hodi­ny, musíš však zostať nad vodou.

RTX1LZF7

foto: youthkiawaaz.com

Dob­rá sprá­va

Bez ohľa­du na to, aké to je ťaž­ké, sto­jí to naozaj za to. Máš prí­le­ži­tosť vybu­do­vať nie­čo vlast­né, vlo­žiť do toho všet­ko zo seba a naučiť sa kopec nových vecí. Pre­vez­meš zod­po­ved­nosť za svoj osud. Ver mi, je to sto­krát prí­jem­nej­ší pocit vedo­mia, že robíš na svoj sen a nie na sen nie­ko­ho iné­ho.

chalan chrbtom

foto: splitshare.com

Ak sa vydáš na túto ces­tu, musíš pri­jať fakt, že to bude ťaž­ké a bude to trvať roky. Hodi­ny tvr­dej prá­ce, málo voľ­né­ho času a mno­ho pre­bde­ných nocí, ale to je v poriad­ku, neskôr si budeš ďako­vať. Ak sa dosta­neš dosta­toč­ne ďale­ko, budeš to ty, kto post­ne fot­ku z thaj­skej kan­ce­lá­rie na plá­ži s drin­kom v ruke.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bossfight.co

Pridať komentár (0)