Prečo pra­co­vať sám na seba nezna­mená byť slo­bodný

Martina Horváthová / 3. mája 2016 / Business

Pred­sta­vou kaž­dého z nás je dosiah­nuť slo­bodu a rov­no­váhu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom. Stať sa sám sebe šéfom a život by bol oveľa jed­no­duchší… Je to životný štýl, ktorý vedie mnoho pod­ni­ka­te­ľov. Komu by sa nepá­čilo chvá­liť sa fot­kami na sociál­nych sie­ťach s popi­som typu „Dnešný office v Thaj­sku“?

Podľa mojich skú­se­ností a skú­se­ností iných úspeš­ných ľudí, s kto­rými som sa stretla, to vôbec nie je také jed­no­du­ché, ako to na tých obráz­koch vyzerá. Je to život pod tla­kom a to nemu­síš mať ani debila šéfa. Pra­co­vať sám pre seba je naj­ťaž­šia kari­éra akú si môžeš vybrať.

K sede­niu na pláži s note­bo­okom a uží­va­niu si bez­sta­rost­ného života vedie dlhá cesta. Stoja za ňou roky tvr­dej práce a budo­va­nia úspeš­ného biz­nisu. Ak sa púš­ťaš do pod­ni­ka­nia práve preto, aby si našiel rov­no­váhu medzi súkrom­ným a pra­cov­ným živo­tom a uží­val si slo­bodu, nemám pre teba naj­lep­šie správy.

apple chalp

foto: splitshare.com

Začnime peniazmi

Ak si zamest­naný, pra­cu­ješ pre píp­nu­tie výplaty na účet, na začiatku mesiaca si prav­de­po­dobne sad­neš a vypí­šeš si roz­po­čet všet­kého, čo budeš robiť najb­liž­šie týždne. Máš slušnú pred­stavu, aké výdavky ťa čakajú a aké iné výdavky si môžeš dovo­liť. Ak pra­cu­ješ X hodín mesačne, dosta­neš Y peňazí. Jed­no­du­chá rov­nica.

Pri pod­ni­kaní sa ale táto rov­nica stáva tro­cha kom­pli­ko­va­nej­šou. Musíš si strá­žiť firemný cashf­low, aby si nezos­tal na suchých rož­koch a záro­veň, aby sa firma posú­vala vpred. Na začiatku to tak bohu­žiaľ bude – život z ruky do úst. Ak to naozaj chceš, musíš sa s tým vyspo­ria­dať. Príjmy budú raz vyš­šie, raz niž­šie. Tu je naj­dô­le­ži­tej­šie robiť dobré roz­hod­nu­tia.

Sú dve mož­nosti ako s nimi nalo­žíš: Prvou je zní­žiť svoje nároky na životný štýl pod­ni­ka­teľa a čo naj­viac finan­co­vať pod­ni­ka­nie, alebo dru­hou mož­nos­ťou je uží­vať si sta­tus pod­ni­ka­teľa a „slo­bodný“ život s ním spo­jený. Prvá mož­nosť je správna, ale náročná. Druhá mož­nosť čoskoro zničí teba aj firmu.

Ak je tvoj star­tup doto­vaný, je to tro­chu iná situ­ácia. Nemu­síš naškria­bať peniaze na svoj plat každý mesiac. Jediné, čo musíš, je makať na jeho poriad­nej štar­to­va­cej dráhe, čo je úplne iný súdok „bolesti“. Ak si finan­co­vaný inves­tormi, už vôbec nie si sám sebe šéfom. Tro­cha dep­re­sívne, ale je to tak.

titul desivy

foto: picjumbo.com

Čas

Veľa ľudí si myslí že pod­ni­ka­nie zna­mená pre­vza­tie kon­troly nad svo­jím časom.

Je mi ľúto, ale na začiatku pra­cu­ješ viac ako kedy­koľ­vek pred­tým. V prvom rade si musíš uve­do­miť, že čas je to naj­cen­nej­šie aktí­vum, ktoré môžeš do pod­ni­ka­nia vlo­žiť. Prvé mesiace a roky budeš trá­viť hodiny a hodiny prá­cou. V momente keď sa pokú­siš vypnúť, prídu myš­lienky, nespl­nené úlohy, nedo­kon­čené tasky, nevy­ba­vení kli­enti, nedo­kon­čené pro­dukty. Si jediný zdroj, ktorý ti pri­ne­sie ovo­cie. Vyna­lo­žiť tro­chu viac akti­vity ti pri­ne­sie lepší pocit.

Ešte si sa nevzdal? Paráda. Ešte jedna vec… Tá s tým „byť sám sebe pánom“. Ak si mys­líš, že byť sám sebe šéfom je kraj­šie ako pra­co­vať pre nie­koho iného, opäť ťa skla­mem. Každý, kto bol zamest­naný sa stre­tol s dvoma typmi zlých šéfov: Šéf hlu­pák – (poznáme všetci) čaká kým píp­neš kartu pri vchode, v pia­tok o pia­tej ti položí na stôl hŕbu papie­rov, nezvýši ti plat ani za svet, neho­vo­riac o tom, že ti nevie prísť na meno. Potom je tu šéfko fleg­ma­tik. To, že prí­deš neskoro mu je jedno, nikdy ti nedá spätnú väzbu a nikdy ťa nič nenaučí. Väč­šinu času máš pocit, že ani nevie o tvo­jej exis­ten­cii a naz­dáva sa, že tvoja práca ani nedáva zmy­sel.

Ani o tom nevieš a budeš jed­ným z nich. Pri práci pre seba samého neexis­tuje stredná cesta. Buď nebu­deš mať pevnú vôľu a nebu­deš mať nad sebou kon­trolu, alebo sa budeš pre­na­sle­do­vať až ťa to pri­ve­die k šia­len­stvu. Budeš na seba kri­čať, kri­ti­zo­vať sa. To nie je zdravé a nerobí to dobre ani tebe, ani pod­niku. Lenže ty si jediný, kto si uve­do­muje ten tlak a tika­júce hodiny, musíš však zostať nad vodou.

RTX1LZF7

foto: youthkiawaaz.com

Dobrá správa

Bez ohľadu na to, aké to je ťažké, stojí to naozaj za to. Máš prí­le­ži­tosť vybu­do­vať niečo vlastné, vlo­žiť do toho všetko zo seba a naučiť sa kopec nových vecí. Pre­vez­meš zod­po­ved­nosť za svoj osud. Ver mi, je to sto­krát prí­jem­nejší pocit vedo­mia, že robíš na svoj sen a nie na sen nie­koho iného.

chalan chrbtom

foto: splitshare.com

Ak sa vydáš na túto cestu, musíš pri­jať fakt, že to bude ťažké a bude to trvať roky. Hodiny tvr­dej práce, málo voľ­ného času a mnoho pre­bde­ných nocí, ale to je v poriadku, neskôr si budeš ďako­vať. Ak sa dosta­neš dosta­točne ďaleko, budeš to ty, kto postne fotku z thaj­skej kan­ce­lá­rie na pláži s drin­kom v ruke.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bossfight.co

Pridať komentár (0)