Pra­ha se přip­ra­vu­je na vel­ko­le­pou kon­fe­ren­ci pod záš­ti­tou Social­ba­kers!

Pavel Nesrovnal / 3. apríla 2015 / Startupy

Pokud jste ješ­tě nesly­še­li o světo­zná­mé tech kon­fe­ren­ci Enga­ge, tak neva­dí. Teď ji už urči­tě bude znát kaž­dý geek žijí­cí v Pra­ze. Social­ba­kers se roz­hod­li tuto dlou­ho oče­ká­va­nou kon­fe­ren­ci při­nést rov­nou k nám do Pra­hy.

Více než 1000 lidí se bude moci těšit na esa světo­vé tech scé­ny. Od 20 — 22 květ­na se v Pra­ze před­sta­ví osob­nos­ti jako Lars Sil­ber­bau­er Ander­sen — ředi­tel sociál­ních médií a výzku­mu LEGA, John Scul­ley — býva­lý CEO App­le, John Say­da — šéf sociál­ních médií pro letec­kou spo­leč­nost Emi­ra­tes, Beau Avril — hlav­ní pro­duk­to­vý Šéf pro obchod v Goog­le a mno­ho dal­ších.

Světo­zná­mý por­tal Busi­ness Insi­der je hlav­ním mediál­ním par­tne­rem toho­to even­tu, pro­to se netře­ba obá­vat o sílu slov, kte­ré na letoš­ním Enga­ge 2015 v Pra­ze zazní, bude o nich vědět celý svět.

Pokud ješ­tě nemá­te lís­t­ky na tuto skvělou kon­fe­ren­ci, tak si je může­te zakou­pit pří­mo Zde.

Jak tato akce vypa­da­la loni v New Yor­ku?

zdroj: you­tu­be

Pridať komentár (0)