Pravda občas bolí: Temná strana národa star­tu­pov

Geektime: Josh Cline / 18. júna 2014 / Tools a produktivita

Môže sa zdať, že tento post je nega­tívny, avšak ja to tak nevi­dím. Aby ste boli úspešní v akej­koľ­vek oblasti, mali by ste mať zhr­nuté všetky fakty, prí­le­ži­tosti a výzvy, kto­rým budete musieť čeliť. Pove­dzme si to tak, ako to naozaj je.

Spo­loč­nosti všade na svete rastú, zmen­šujú sa a zani­kajú. Aj napriek tomu, že Izrael je vo svete známy ako „národ star­tu­pov“ alebo „Sili­con Wadi“, nie je žiad­nou výnim­kou.

Ako som už písal, vidím pohár skôr na pol plný, ale nebo­jím sa pove­dať tvrdú pravdu. Na izra­el­skom trhu pra­cu­jem už 15 rokov a za ten čas som videl sku­točne všetko. Môže sa zdať, že tento post je nega­tívny, avšak ja to tak nevi­dím. Aby ste boli úspešní v akej­koľ­vek oblasti mali by ste mať zhr­nuté všetky fakty, prí­le­ži­tosti a výzvy, kto­rým budete musieť čeliť. Pove­dzme si to tak, ako to naozaj je.

Po prvé, dôle­žité je uve­do­miť si, že v Izra­eli sa vyví­jajú jedny z naj­lep­ších tech­no­ló­gií, pra­cujú naj­lepší inži­nieri a, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, tunajší pod­ni­ka­te­lia sú tímoví hráči. Ako prí­klad uve­diem iOn­Road, kto­rých v apríli 2013 zís­kali Har­mon Elect­ro­nics alebo Medi­safe, ktorí včera vyhrali štvrtú QPrize od Qual­comm Ven­ti­res.

V tejto kra­jine exis­tuje nespo­četné množ­stvo star­tu­pov, akce­le­rá­to­rov, inku­bá­to­rov a angel inves­to­rov. Vyme­nu­jem ich iba zopár:

 • Our Crowd, ktorí robia neuve­ri­teľné veci, aby pomohli izra­el­ským spo­loč­nos­tiam zvi­di­teľ­niť sa a zís­kať finan­cie (potre­bu­jeme viac takých inves­tič­ných ino­vá­to­rov, ako je Jon Med­ved)
 • Nový inves­tor INE Ven­tu­res, ktorý pomáha izra­el­ským spo­loč­nos­tiam vo fázach seed finan­co­va­nia a dostane ich do New Yorku alebo Phi­la­delp­hie
 • Spo­loč­nosti s rizi­ko­vým kapi­tá­lom ako Pitango alebo Magma
 • Akce­le­rá­tory ako UpWest Labs v Sili­con Val­ley, Mic­ro­soft Acce­le­ra­tor alebo Ele­va­tor
 • Inku­bá­tory ako Explore alebo hiCen­ter
 • Mikro VK ako Lool spolu so super angel inves­tormi ako Gigi Levy.

Exis­tuje však aj temná stránka izra­el­skej star­tup scény, ktorá sa už do pove­do­mia verej­nosti a médií nedos­táva tak, ako všetky tie obrov­ské úspešné odkú­pe­nia. Zabud­nite na Waze, Trus­teer alebo Wix. Tak­tiež na ďal­šie IPO od OutB­rain alebo iných. Nie sú až takou repre­zen­ta­tív­nou vzor­kou izra­el­skej eko­no­miky, ako si mnohí mys­lia.

Pozrime sa teda na tvrdé fakty o „Národe star­tu­pov“:

 1. Izrael nebu­duje veľké spo­loč­nosti

Ako pove­dal Eden Scho­chen z Aleph: je čas, aby izra­el­ské spo­loč­nosti začali rásť v Izra­eli a nepre­dá­vali sa prí­liš skoro. Izrael musí budo­vať spo­loč­nosti ako Teva alebo AmDOcs, ktoré mu pomá­hajú z dlho­do­bého hľa­diska. Drvivá väč­šina Izra­el­ča­nov nie sú k dis­po­zí­cii so svo­jimi vedo­mos­ťami o prog­ra­mo­vaní, inži­nier­stve alebo mar­ke­tingu, aby sa stali súčas­ťou tímu v dob­rom star­tupe.

Okrem toho, z pre­daja star­tupu pro­fi­tujú najmä jeho zakla­da­te­lia, inves­tori, nie­kedy zamest­nanci a vláda (návrat­nosť dane). Čím viac sa Izrael sústredí na rýchly pre­daj svo­jich star­tu­pov namiesto toho, aby budo­val spo­loč­nosti či vytvá­ral pra­covné miesta, tým sa situ­ácia ohľadne zdra­via, vyso­kých cienchu­doby zhor­šuje.

 1. Izra­el­ské star­tupy nedo­kážu sami ope­ro­vať mimo Izra­ela

Zatiaľ čo Izrael potre­buje veľké súkromné spo­loč­nosti, star­tupy, ktoré sa zame­ria­vajú na určitý špe­ci­fický zahra­ničný trh, sa musia bez­pod­mie­nečne loka­li­zo­vať do danej kra­jiny alebo regi­ónu. Ak je pre izra­el­ský biz­nis cie­ľo­vým trhov USA, musí sa pre­miest­niť do Spo­je­ných štá­tov. Avšak s týmto sa Izra­el­ča­nia len ťažko sto­tož­ňujú. Predsa len je ťažké opus­tiť rodinu, pria­te­ľov a mate­rin­ský jazyk na dlh­šiu dobu.

 1. Asis­ten­cia zo strany Úradu hlav­ného vedca môže miesto pomoci naopak uško­diť

Izra­el­ská vláda pomáha finan­co­vať star­tupy, pri­čom si ucho­váva inte­lek­tu­álne vlast­níc­tvo v Izra­eli, zatiaľ čo ich dostáva na zahra­ničný trh. Za to ju treba pochvá­liť. Avšak vláda stráca svoju inves­tí­ciu v momente, keď star­tup zlyhá a Izrael stráca ako celok, keď star­tup odkúpi zahra­ničná spo­loč­nosť. Izra­el­ča­nia, ktorí sú noto­ricky netr­pez­liví, sú známi tým, že pri­stú­pia na pre­daj prí­liš skoro (aj keď podľa mňa pre­dá­vajú v pravý čas). Peniaze od vlády pro­stred­níc­tvom inku­bá­tora síce umož­nia star­tupu malý roz­beh, ale nie dosť natoľko, aby sa dostal na trh a do ďal­šieho kola finan­co­va­nia. Dokonca aj Hlavní vedci hľa­dajú spô­sob ako dostať svoje spo­loč­nosti na trh v USA a pre­skú­ma­vajú tam inku­bá­tory, ktoré zalo­žili Izra­el­ča­nia.

 1. Star­tup akce­le­rá­tory nie sú až také efek­tívne, ako si ľudia mys­lia

Akce­le­rá­tory nevy­rie­šia každý prob­lém a nie sú ani „zázračné náboje“. Star­tupy dostanú len toľko, koľko do nich vlo­žíte a mno­ho­krát nedos­tanú nič. Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že iba tri z desia­tich uspejú. A dôvod? Napriek svojmu seed finan­co­va­niu star­tupy, ktoré poho­ria, majú sla­bých CEO, zlý biz­nis model alebo plá­nujú ostať v Izra­eli, až kým nedo­siahnu finan­co­va­nie v Sérii A. V súčas­nosti mnoho z nich končí a rozp­re­dáva svoje inte­lek­tu­álne vlast­níc­tvo. Pokiaľ zva­žu­jete mož­nosť akce­le­rá­tora, je veľmi dôle­žité uve­do­miť si, či viete, ako z neho vyťa­žiť maxi­mum.

 1. Mar­ke­ting spo­jený s celeb­ri­tami je stále len mar­ke­ting.

Celeb­rity ako Ash­ton Kut­cher, Scar­lett Johans­son alebo Will.I.Am buď inves­tujú do izra­el­ských star­tu­pov alebo pred­sta­vujú tzv. pla­te­ných amba­sá­do­rov. To je síce pre Izrael dobré, ale v reál­nej praxi to zna­mená len veľmi málo. Fakt, že celeb­rity upria­mujú pozor­nosť na star­tupy, nezna­mená, že Izrael je naj­lep­ším trhom so star­tupmi na svete. Nene­chajte sa zmiasť.

Ešte stále som vás nepre­sved­čil? Pozrime sa teda na čísla.

Podľa výpoč­tov  Bena Langa z Map­ped v Izra­eli mnohé izra­el­ské star­tupy v urči­tom bode začnú zani­kať:


Podľa IVC Rese­arch Cen­ter došlo v prie­behu rokov 2004 – 2013 k 920 „doho­dám“ (čísla sú kom­bi­ná­cia fúzií a akvi­zí­cií (M&A) a verej­nej ponuky akcií (IPO) dokopy za 50,4 miliardy dolá­rov. Výsled­kom je teda 5,5 mili­óna dolá­rov na jednu usku­toč­nenú zmluvu, čo zod­po­vedá veľ­kosti väč­šiny odkú­pení.

Ide teda iba o zlo­mok z tých sto­viek mili­ó­nov či miliárd, ktoré väč­šina ľudí vidí na titul­ných stra­nách. Izra­el­ský star­tup sku­točne neza­ru­čuje, že na ňom zbo­hat­nete. Najmä nie po tom, ako si inves­tori a vláda odkroja svoju časť.

Izrael vlastne ani nie je kra­jina s naj­väč­ším počtom star­tu­pov. Top desať kra­jín s naj­väč­ším počtom star­tu­pov a biz­ni­sov na hlavu sú Cyp­rus, Nový Zéland, Island, Veľká Bri­tá­nia, Holand­sko, Malta, Bul­har­sko, Kanada, Sin­ga­pur a Luxem­bur­sko.

Anna Vital z Fun­ders and Fun­ders robila pries­kum o tom, v kto­rej kra­jine sa naj­viac oplatí začať budo­vať svoj star­tup za vlastné peniaze. Ani jed­nou z nich nie je Izrael:

Glo­bálny Moni­tor Pod­ni­ka­nia (Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Moni­tor) skom­ple­ti­zo­val rôzne šta­tis­tické dáta, z kto­rých zosta­vili zoznam top desať naj­pod­ni­ka­vej­ších kra­jín: Spo­jené štáty, Švéd­sko, Aus­trá­lia, Island, Dán­sko, Kanada, Švaj­čiar­sko, Bel­gicko, Nór­sko, Holand­sko a Taj­van. A opäť, nie­kto nám tu chýba.

Z neja­kého dôvodu to však tieto kra­jiny nedo­tiahnu na titulné strany.

Nako­niec si pove­dzme jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo Izrael sku­točne nemá takú veľ­ko­lepú star­tup scénu, ako si mnohí ľudia mys­lia. Izra­el­ča­nia sú veľmi kre­a­tívni a dobrí v prog­ra­mo­vaní a inži­nier­stve. Sú však hrozní v mar­ke­tingu a majú len veľmi málo trpez­li­vosti.

Moderná izra­el­ská kul­túra sa uchy­ľuje k neo­hra­ba­nosti a Izra­el­ča­nia sú vo vše­obec­nosti neús­pešní v uvá­dzaní a zvlád­nutí dob­rého mar­ke­tingu. Tak­tiež nezmy­selne čakajú okam­žitý úspech za čo naj­niž­šiu cenu. Zažil som množ­stvo star­tu­pov, ktoré si vybrali par­tnera na mar­ke­ting iba podľa toho, že si vypý­tal naj­me­nej.

Platí však stará múd­rosť: dosta­neš len to, za čo si zapla­tíš. Ak zapla­tíš málo, dosta­neš málo. Plus, nič dobré nikdy nepríde rýchlo.

Ostatné kra­jiny môžu sku­točne Izrael doslova nako­pať. Izra­el­ské star­tupy majú poten­ciál, aby sa stali ešte úspeš­nej­šími, avšak musia sa toho ešte veľa učiť.

Keď to celé zhr­niem, aj tak je Izrael stále naj­lep­ším mies­tom, kde začať. Majú naj­lep­šie tech­no­ló­gie, a aj keby spo­loč­nosť nako­niec zanikla, stále zostáva jej inte­lek­tu­álne vlast­níc­tvo, ktoré bude súčas­ťou ďal­šej miliar­do­vej spo­loč­nosti. 

Pridať komentár (0)