Prav­da občas bolí: Tem­ná stra­na náro­da star­tu­pov

Geektime: Josh Cline / 18. júna 2014 / Lifehacking

Môže sa zdať, že ten­to post je nega­tív­ny, avšak ja to tak nevi­dím. Aby ste boli úspeš­ní v akej­koľ­vek oblas­ti, mali by ste mať zhr­nu­té všet­ky fak­ty, prí­le­ži­tos­ti a výzvy, kto­rým bude­te musieť čeliť. Pove­dz­me si to tak, ako to naozaj je.

Spo­loč­nos­ti vša­de na sve­te ras­tú, zmen­šu­jú sa a zani­ka­jú. Aj napriek tomu, že Izra­el je vo sve­te zná­my ako „národ star­tu­pov“ ale­bo „Sili­con Wadi“, nie je žiad­nou výnim­kou.

Ako som už písal, vidím pohár skôr na pol plný, ale nebo­jím sa pove­dať tvr­dú prav­du. Na izra­el­skom trhu pra­cu­jem už 15 rokov a za ten čas som videl sku­toč­ne všet­ko. Môže sa zdať, že ten­to post je nega­tív­ny, avšak ja to tak nevi­dím. Aby ste boli úspeš­ní v akej­koľ­vek oblas­ti mali by ste mať zhr­nu­té všet­ky fak­ty, prí­le­ži­tos­ti a výzvy, kto­rým bude­te musieť čeliť. Pove­dz­me si to tak, ako to naozaj je.

Po prvé, dôle­ži­té je uve­do­miť si, že v Izra­e­li sa vyví­ja­jú jed­ny z naj­lep­ších tech­no­ló­gií, pra­cu­jú naj­lep­ší inži­nie­ri a, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, tunaj­ší pod­ni­ka­te­lia sú tímo­ví hrá­či. Ako prí­klad uve­diem iOn­Ro­ad, kto­rých v aprí­li 2013 zís­ka­li Har­mon Elect­ro­nics ale­bo Medi­sa­fe, kto­rí vče­ra vyhra­li štvr­tú QPri­ze od Qual­comm Ven­ti­res.

V tej­to kra­ji­ne exis­tu­je nespo­čet­né množ­stvo star­tu­pov, akce­le­rá­to­rov, inku­bá­to­rov a angel inves­to­rov. Vyme­nu­jem ich iba zopár:

 • Our Cro­wd, kto­rí robia neuve­ri­teľ­né veci, aby pomoh­li izra­el­ským spo­loč­nos­tiam zvi­di­teľ­niť sa a zís­kať finan­cie (potre­bu­je­me viac takých inves­tič­ných ino­vá­to­rov, ako je Jon Med­ved)
 • Nový inves­tor INE Ven­tu­res, kto­rý pomá­ha izra­el­ským spo­loč­nos­tiam vo fázach seed finan­co­va­nia a dosta­ne ich do New Yor­ku ale­bo Phi­la­delp­hie
 • Spo­loč­nos­ti s rizi­ko­vým kapi­tá­lom ako Pitan­go ale­bo Mag­ma
 • Akce­le­rá­to­ry ako UpWest Labs v Sili­con Val­ley, Mic­ro­soft Acce­le­ra­tor ale­bo Ele­va­tor
 • Inku­bá­to­ry ako Explo­re ale­bo hiCen­ter
 • Mik­ro VK ako Lool spo­lu so super angel inves­tor­mi ako Gigi Levy.

Exis­tu­je však aj tem­ná strán­ka izra­el­skej star­tup scé­ny, kto­rá sa už do pove­do­mia verej­nos­ti a médií nedos­tá­va tak, ako všet­ky tie obrov­ské úspeš­né odkú­pe­nia. Zabud­ni­te na Waze, Trus­te­er ale­bo Wix. Tak­tiež na ďal­šie IPO od OutB­rain ale­bo iných. Nie sú až takou repre­zen­ta­tív­nou vzor­kou izra­el­skej eko­no­mi­ky, ako si mno­hí mys­lia.

Pozri­me sa teda na tvr­dé fak­ty o „Náro­de star­tu­pov“:

 1. Izra­el nebu­du­je veľ­ké spo­loč­nos­ti

Ako pove­dal Eden Scho­chen z Aleph: je čas, aby izra­el­ské spo­loč­nos­ti zača­li rásť v Izra­e­li a nepre­dá­va­li sa prí­liš sko­ro. Izra­el musí budo­vať spo­loč­nos­ti ako Teva ale­bo AmDOcs, kto­ré mu pomá­ha­jú z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka. Drvi­vá väč­ši­na Izra­el­ča­nov nie sú k dis­po­zí­cii so svo­ji­mi vedo­mos­ťa­mi o prog­ra­mo­va­ní, inži­nier­stve ale­bo mar­ke­tin­gu, aby sa sta­li súčas­ťou tímu v dob­rom star­tu­pe.

Okrem toho, z pre­da­ja star­tu­pu pro­fi­tu­jú naj­mä jeho zakla­da­te­lia, inves­to­ri, nie­ke­dy zamest­nan­ci a vlá­da (návrat­nosť dane). Čím viac sa Izra­el sústre­dí na rých­ly pre­daj svo­jich star­tu­pov namies­to toho, aby budo­val spo­loč­nos­ti či vytvá­ral pra­cov­né mies­ta, tým sa situ­ácia ohľad­ne zdra­via, vyso­kých cienchu­do­by zhor­šu­je.

 1. Izra­el­ské star­tu­py nedo­ká­žu sami ope­ro­vať mimo Izra­e­la

Zatiaľ čo Izra­el potre­bu­je veľ­ké súkrom­né spo­loč­nos­ti, star­tu­py, kto­ré sa zame­ria­va­jú na urči­tý špe­ci­fic­ký zahra­nič­ný trh, sa musia bez­pod­mie­neč­ne loka­li­zo­vať do danej kra­ji­ny ale­bo regi­ó­nu. Ak je pre izra­el­ský biz­nis cie­ľo­vým trhov USA, musí sa pre­miest­niť do Spo­je­ných štá­tov. Avšak s tým­to sa Izra­el­ča­nia len ťaž­ko sto­tož­ňu­jú. Pred­sa len je ťaž­ké opus­tiť rodi­nu, pria­te­ľov a mate­rin­ský jazyk na dlh­šiu dobu.

 1. Asis­ten­cia zo stra­ny Úra­du hlav­né­ho ved­ca môže mies­to pomo­ci naopak uško­diť

Izra­el­ská vlá­da pomá­ha finan­co­vať star­tu­py, pri­čom si ucho­vá­va inte­lek­tu­ál­ne vlast­níc­tvo v Izra­e­li, zatiaľ čo ich dostá­va na zahra­nič­ný trh. Za to ju tre­ba pochvá­liť. Avšak vlá­da strá­ca svo­ju inves­tí­ciu v momen­te, keď star­tup zly­há a Izra­el strá­ca ako celok, keď star­tup odkú­pi zahra­nič­ná spo­loč­nosť. Izra­el­ča­nia, kto­rí sú noto­ric­ky netr­pez­li­ví, sú zná­mi tým, že pri­stú­pia na pre­daj prí­liš sko­ro (aj keď pod­ľa mňa pre­dá­va­jú v pra­vý čas). Penia­ze od vlá­dy pro­stred­níc­tvom inku­bá­to­ra síce umož­nia star­tu­pu malý roz­beh, ale nie dosť natoľ­ko, aby sa dostal na trh a do ďal­šie­ho kola finan­co­va­nia. Dokon­ca aj Hlav­ní ved­ci hľa­da­jú spô­sob ako dostať svo­je spo­loč­nos­ti na trh v USA a pre­skú­ma­va­jú tam inku­bá­to­ry, kto­ré zalo­ži­li Izra­el­ča­nia.

 1. Star­tup akce­le­rá­to­ry nie sú až také efek­tív­ne, ako si ľudia mys­lia

Akce­le­rá­to­ry nevy­rie­šia kaž­dý prob­lém a nie sú ani „zázrač­né nábo­je“. Star­tu­py dosta­nú len toľ­ko, koľ­ko do nich vlo­ží­te a mno­ho­krát nedos­ta­nú nič. Z vlast­nej skú­se­nos­ti viem, že iba tri z desia­tich uspe­jú. A dôvod? Napriek svoj­mu seed finan­co­va­niu star­tu­py, kto­ré poho­ria, majú sla­bých CEO, zlý biz­nis model ale­bo plá­nu­jú ostať v Izra­e­li, až kým nedo­siah­nu finan­co­va­nie v Sérii A. V súčas­nos­ti mno­ho z nich kon­čí a rozp­re­dá­va svo­je inte­lek­tu­ál­ne vlast­níc­tvo. Pokiaľ zva­žu­je­te mož­nosť akce­le­rá­to­ra, je veľ­mi dôle­ži­té uve­do­miť si, či vie­te, ako z neho vyťa­žiť maxi­mum.

 1. Mar­ke­ting spo­je­ný s celeb­ri­ta­mi je stá­le len mar­ke­ting.

Celeb­ri­ty ako Ash­ton Kut­cher, Scar­lett Johans­son ale­bo Will.I.Am buď inves­tu­jú do izra­el­ských star­tu­pov ale­bo pred­sta­vu­jú tzv. pla­te­ných amba­sá­do­rov. To je síce pre Izra­el dob­ré, ale v reál­nej pra­xi to zna­me­ná len veľ­mi málo. Fakt, že celeb­ri­ty upria­mu­jú pozor­nosť na star­tu­py, nezna­me­ná, že Izra­el je naj­lep­ším trhom so star­tup­mi na sve­te. Nene­chaj­te sa zmiasť.

Ešte stá­le som vás nepre­sved­čil? Pozri­me sa teda na čís­la.

Pod­ľa výpoč­tov  Bena Lan­ga z Map­ped v Izra­e­li mno­hé izra­el­ské star­tu­py v urči­tom bode začnú zani­kať:


Pod­ľa IVC Rese­arch Cen­ter doš­lo v prie­be­hu rokov 2004 – 2013 k 920 „doho­dám“ (čís­la sú kom­bi­ná­cia fúzií a akvi­zí­cií (M&A) a verej­nej ponu­ky akcií (IPO) doko­py za 50,4 miliar­dy dolá­rov. Výsled­kom je teda 5,5 mili­ó­na dolá­rov na jed­nu usku­toč­ne­nú zmlu­vu, čo zod­po­ve­dá veľ­kos­ti väč­ši­ny odkú­pe­ní.

Ide teda iba o zlo­mok z tých sto­viek mili­ó­nov či miliárd, kto­ré väč­ši­na ľudí vidí na titul­ných stra­nách. Izra­el­ský star­tup sku­toč­ne neza­ru­ču­je, že na ňom zbo­hat­ne­te. Naj­mä nie po tom, ako si inves­to­ri a vlá­da odkro­ja svo­ju časť.

Izra­el vlast­ne ani nie je kra­ji­na s naj­väč­ším počtom star­tu­pov. Top desať kra­jín s naj­väč­ším počtom star­tu­pov a biz­ni­sov na hla­vu sú Cyp­rus, Nový Zéland, Island, Veľ­ká Bri­tá­nia, Holand­sko, Mal­ta, Bul­har­sko, Kana­da, Sin­ga­pur a Luxem­bur­sko.

Anna Vital z Fun­ders and Fun­ders robi­la pries­kum o tom, v kto­rej kra­ji­ne sa naj­viac opla­tí začať budo­vať svoj star­tup za vlast­né penia­ze. Ani jed­nou z nich nie je Izra­el:

Glo­bál­ny Moni­tor Pod­ni­ka­nia (Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Moni­tor) skom­ple­ti­zo­val rôz­ne šta­tis­tic­ké dáta, z kto­rých zosta­vi­li zoznam top desať naj­pod­ni­ka­vej­ších kra­jín: Spo­je­né štá­ty, Švéd­sko, Aus­trá­lia, Island, Dán­sko, Kana­da, Švaj­čiar­sko, Bel­gic­ko, Nór­sko, Holand­sko a Taj­van. A opäť, nie­kto nám tu chý­ba.

Z neja­ké­ho dôvo­du to však tie­to kra­ji­ny nedo­tiah­nu na titul­né stra­ny.

Nako­niec si pove­dz­me jeden z hlav­ných dôvo­dov, pre­čo Izra­el sku­toč­ne nemá takú veľ­ko­le­pú star­tup scé­nu, ako si mno­hí ľudia mys­lia. Izra­el­ča­nia sú veľ­mi kre­a­tív­ni a dob­rí v prog­ra­mo­va­ní a inži­nier­stve. Sú však hroz­ní v mar­ke­tin­gu a majú len veľ­mi málo trpez­li­vos­ti.

Moder­ná izra­el­ská kul­tú­ra sa uchy­ľu­je k neo­hra­ba­nos­ti a Izra­el­ča­nia sú vo vše­obec­nos­ti neús­peš­ní v uvá­dza­ní a zvlád­nu­tí dob­ré­ho mar­ke­tin­gu. Tak­tiež nezmy­sel­ne čaka­jú okam­ži­tý úspech za čo naj­niž­šiu cenu. Zažil som množ­stvo star­tu­pov, kto­ré si vybra­li par­tne­ra na mar­ke­ting iba pod­ľa toho, že si vypý­tal naj­me­nej.

Pla­tí však sta­rá múd­rosť: dosta­neš len to, za čo si zapla­tíš. Ak zapla­tíš málo, dosta­neš málo. Plus, nič dob­ré nikdy neprí­de rých­lo.

Ostat­né kra­ji­ny môžu sku­toč­ne Izra­el doslo­va nako­pať. Izra­el­ské star­tu­py majú poten­ciál, aby sa sta­li ešte úspeš­nej­ší­mi, avšak musia sa toho ešte veľa učiť.

Keď to celé zhr­niem, aj tak je Izra­el stá­le naj­lep­ším mies­tom, kde začať. Majú naj­lep­šie tech­no­ló­gie, a aj keby spo­loč­nosť nako­niec zanik­la, stá­le zostá­va jej inte­lek­tu­ál­ne vlast­níc­tvo, kto­ré bude súčas­ťou ďal­šej miliar­do­vej spo­loč­nos­ti. 

Pridať komentár (0)