Práve dnes je ten správny deň! Netreba váhať.

Lukáš Gašparík jr. / 8. decembra 2014 / Tools a produktivita

Kým nezač­nete, nezly­háte. Ale tým pádom ani neus­pe­jete.

Takže pre­staňte pred­stie­rať to, že dôvo­dom prečo to nero­bíte, je to, že sa bojíte zly­ha­nia. Pre­staňte veci odkla­dať, ak to naozaj chcete, aj tak s tým raz začnete a začnite s tým práve dnes.

Verím, že pre tých, kto­rých english je na dob­rej úrovni, info­gra­fika poslúži a pre tých, kto­rých anglič­tina by to neumož­nila, tak práve dnes je ten správny deň začať s jej zdo­ko­na­lo­va­ním :)

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)