Prečo by si mal nasle­do­vať svoj sen aj keď ťa v tom nikto nepovz­bu­dzuje

Ľudovít Nastišin / 30. januára 2016 / Business

Nie­kedy si sami pred seba hádžeme ima­gi­nárne polená, až kým neza­bud­neme na to, prečo sme sa vlastne do toho vôbec púš­ťali.

Kedy­koľ­vek sa sna­žíš uro­biť vo svo­jom živote pozi­tívnu zmenu, okú­siš aj istú dávku rezis­ten­cie. Nie­kedy je tento vzdor vnú­torný, teda ty vs. ty. Vstať skôr a ísť cvi­čiť do posilky nie je nič moc. Oveľa jed­no­duch­šie je stla­čiť na budíku “sno­oze”.

Na rov­na­kom prin­cípe fun­guje aj zalo­že­nie biz­nisu. Nie­kedy si sami pred seba hádžeme ima­gi­nárne polená až kým neza­bud­neme na to, prečo sme sa do toho vôbec púš­ťali.

Flashdance_035Pyxurz

To všetko je len vnú­torný vzdor, ktorý sa dá zme­niť. Zvy­čajne je tento typ odporu dob­rým zna­me­ním. Zna­mená to, že sa ako keby roz­cvi­ču­ješ. No popri vnú­tor­nom vzdore budeš rov­nako čeliť aj tomu exter­nému od ľudí okolo teba.

Od rodi­čov, ktorí ti pove­dia “buď rea­lista”… “viem, že rád tan­cu­ješ, no si si istý, že nech­ceš titul z vyso­kej školy? Budeš mať lep­šie šance sa zamest­nať.”

Od kole­gov v práci, ktorí ti pove­dia, že by si mal byť vôbec rád za tú prácu, ktorú momen­tálne máš …“to nemys­líš vážne, chceš to skú­siť v dneš­nej kríze?”

Od pria­te­ľov, ktorí si z teba uťa­hujú, nepovz­bu­dzujú ťa alebo ťa ani vôbec nepo­čú­vajú.

Had a relatively normal day. Went to work. Wrote marginally funny things on The Twitter. Wrote code that hypothetically runs on an iPhone. Got home. Tried to do some planning so I could figure out what I'm going to do with my life. Realized how complex anything I want to make is and decided to go for a stroll in Stern Grove. Random thoughts: Why are dating websites the only online services who's end goal is to create real world connections? I'd like to meet interesting people just to hang out or grab a drink with. Why is it so difficult and/or awkward to do that? Breaking a gigantic idea into smaller parts is a pain in the ass and the only way to do a startup (realistically) is to create something limited in scope, but meaningful. I'm always tired, all the time. I wish I had energy like how everyone else my age does. How does one move into certain social circles? For example, I just realized I live within walking distance of an internet personality I really respect and who's work I think is really cool. I'd like to meet/know him better. The problem is, I can't do this without being a total creep.

To všetko je externý vzdor. Ak necháš ľudí aby ťa ovplyv­nili v tvo­jich roz­hod­nu­tiach, výsle­dok môže byť kata­strofa. Pravda je taká, že ľudia, čo ťa kri­ti­zujú, nevší­majú si ťa a zne­va­žujú ťa za to, že robíš čo máš rád vlastne vôbec nero­zu­mejú prečo to robíš.

Nero­zu­mejú, prečo sú pre teba tvoje túžby a sny také dôle­žité. A to je v poriadku. Je to abso­lútne v poriadku žiť život, kto­rému iní nero­zu­mejú.

Je abso­lútne v poriadku vybrať si kari­éru, ktorá nie je bežná. Je abso­lútne v poriadku byť hore celú noc a pra­co­vať na nie­čom, na čom ti záleží, aj keď ti to momen­tálne žiadne peniaze nevy­náša.

sacrifice

Jediná vec, ktorá nie je abso­lútne v poriadku je, keď sa vzdáš svo­jej jedi­neč­nej osob­nosti alebo potla­číš svoje nada­nie, pre­tože sa pred nie­kým han­bíš alebo sa bojíš, že ťa bude odrá­dzať.

Takže je načase, aby si začal žiť podľa vlast­ných život­ných pra­vi­diel. O nejaký čas sa tí istí ľudia, čo ťa odra­dzo­vali začnú pýtať: “hej kámo, ako si to doká­zal?”

dream

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)