Prečo by si sa vôbec nemal ponáh­ľať, pokiaľ ešte nemáš 30

Dárius Polák / 1. júla 2016 / Tools a produktivita

Svojho býva­lého šéfa som sa pra­vi­delne pýtal otázku: „Čo môžem uro­biť lep­šie?“ Pra­vi­delne mi odpo­ve­dal, že sa ho túto na to pýtam už štvr­tý­krát v daný týž­deň.
Zatiaľ čo oce­nil moju snahu vždy robiť prog­res a stá­vať sa lep­ším, pove­dal mi, že tomu musím dať čas. Keď som sa ho spý­tal na spätnú väzbu v minu­losti, vra­vel mi, že som uro­bil dobrú prácu a ak budem pokra­čo­vať v tom, čo robím, bude to fajn.

Pomys­lel som si, že to je pre mňa naj­horší feed­back aký môžem dostať. Ja nech­cem byť „fajn.“ Chcem byť skvelý, chcem byť exce­lentný, úžasný, chcem byť (vlo­žiť ďal­šie syno­ny­mum tu). Bolo to pre mňa doslova uráž­livé počuť, že budem „fajn“, pre­tože to znelo tak prie­merne.

man-1209332_960_720

foto: pixabay.com

Pokiaľ si ten naj­múd­rejší v miest­nosti, nachá­dzaš sa v nespráv­nej miest­nosti.“

Ria­dim sa týmto mot­tom a obklo­pu­jem sa hlavne ľuďmi, od kto­rých sa môžem naučiť čo naj­viac. Takto sa posú­vam vpred naj­rých­lej­šie. Som si vedomý toho, že jediný člo­vek, kto­rého potre­bu­jem pre­ko­nať som ja sám z pred­chá­dza­jú­ceho dňa, nemô­žem si však pomôcť a stále sa porov­ná­vam s ostat­nými.

Môj ex-CEO pre­dal svoju prvú spo­loč­nosť za nie­koľko mili­ó­nov keď mal iba 28.
Keď som pra­co­val s týmto člo­ve­kom, pýtal som sa sám seba, čo som zatiaľ doká­zal ja ? Je iba o pár rokov predo mnou, čo doká­žem dovtedy ja ?

Group of business people planning new ideas

foto: technobuffalo.com

Prí­behy o Zuc­ken­ber­govi, Gate­sovi, Job­sovi a ďal­ších vizi­oná­roch, ktorí spra­vili dieru do sveta v tom istom veku, v nás (strašne ambi­ci­óz­nych wan­nabe entrep­re­ne­urs gene­rá­cie Y) vyvo­lá­vajú pocit nalie­ha­vosti. Všetky tie články a moti­vá­cie o tom, že teraz je to naj­lep­šie pro­stre­die a naj­lepší čas – kým sme mladí, nemáme rodinu, nemáme čo stra­tiť a naj­lep­šie už počas školy. 

Nemáme čakať na to, kým sa dosta­neme do bodu keď sme zabez­pe­čený, s rodi­nou, povin­nos­ťami, hypo­té­kou na krku atď. Tieto sen­zá­cie ma uro­bili veľmi netr­pez­li­vým a dych­ti­vým po tvo­rení hod­noty.

laptop-1146825_960_720

foto: pixabay.com

Chcem svoje ciele dosiah­nuť rých­lej­šie. Chcem byť lep­ším člo­ve­kom, akým som bol včera. Chcem sa všetko naučiť, nech môžem tvo­riť hod­notu ASAP. Všetci máme každý deň dvad­saťš­tyri hodín a ja sa cítim byť nútení využiť každú minútu pro­duk­tívne. Ráno vstá­vam skôr a sle­du­jem Udemy, pri raňaj­ko­vaní poze­rám TEDx pred­nášky, na obede čítam knihu, cez pre­stávku medzi hodi­nami čítam Star­ti­tup. Ak to nero­bím, mám pocit, že som pozadu.

Keď som sa dostal na svoju prvú letnú stáž, oko­lie mi vra­velo, že som nemo­hol uro­biť lep­šie. Oko­lie malo pravdu. Dalo mi to veľa. Avšak, keď som tam nie­kedy trá­vil dva­násť hodín denne (dob­ro­voľne), cítil som, že niečo nie je v poriadku.
Sprá­val som sa ku sebe ako ku star­tupu. Hovo­ril som si, že potre­bu­jem byť lep­ším rých­lej­šie, a že mi tikajú hodiny. Po čase som začí­nal mať pocit, že to pre­há­ňam. Sna­žil som sa to potla­čiť, no svoje telo nikdy neo­kla­meš. Chcel som mať rov­no­váhu, za čo som sa cítil zle. Potre­bo­val som sa zme­niť.

5

foto: digitaltrends.com

Od málo­koho poču­jeme, že je potrebné mať v našom mla­dom veku rov­no­váhu, naša pro­duk­tívne posad­nutá spo­loč­nosť v kom­bi­ná­cii s poci­tom urgen­tnosti skrátka spo­chyb­ňuje tento úsu­dok.

Tento celý víkend som strá­vil vyli­ho­va­ním v posteli poze­ra­ním Top Gearu a číta­ním Game of Thro­nes. Nepa­mä­tám si, kedy som to uro­bil napo­sledy a ani to, čo ma k tomu doviedlo. No cítil som sa skvele. Pri­po­me­nul som si to, aké to bolo za det­ských čias, keď som neroz­mýš­ľal a ria­dil sa iba tým čo som cítil. Doká­zal som v sebe potla­čiť aj sve­do­mie, ktoré mi hovo­rilo, že mám kopu ďal­ších vecí na sta­rosti. Bolo to OK.

18

foto: pixabay.com

Bolo to pro­duk­tívne ? Dis­ku­ta­bilné. Strata času ? Nie. Pre­dal som spo­loč­nosť ? Nie. Pre­dám za pár rokov startup/vytvorím dosta­tok hod­noty v spo­loč­nosti za peňažný návrat ? To ti pove­dať neviem. Aj keby nie, je to v poriadku. Jedno však viem na isto. Pokiaľ som sa dnes naučil niečo nové alebo som nie­komu pomo­hol, dne­šok bol dobrý deň.

Mám dvad­sať­je­den rokov. Za pár rokov budem mať za sebou 1/4 sto­ro­čia.
To mi dáva ešte 3/4 sto­ro­čia k tomu aby som sa učil a vytvá­ral hod­notu.
Mám 657 000 hodín na to aby som mohol robiť vo svo­jom živote to čo chcem.

Máš iba niečo cez 20 rokov. Pre­staň sa ponáh­ľať.

How-Top-Companies-Keep-Millennial-Employees-Committed-And-Engaged-720x340

foto: entrepreneur.com

zdroj: huffingtonpost.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)