Pre­čo exis­tu­jú muži?

Tatiana Blazseková / 23. mája 2015 / Business

Roz­mno­žo­va­nie trá­pi­lo ved­cov od nepa­mä­ti. Tvr­dia, že je neefek­tív­ne, sto­jí veľa ener­gie a síl. Výskum­ní­ci z Uni­ver­si­ty of East Anglia však pri­šli s novým argu­men­tom, kto­rý môže­te pou­žiť na fešá­kov a fešan­dy z barov a dis­ko­ték. Evo­luč­né sily, zná­me ako sexu­ál­na selek­cia, zohrá­va­jú kľú­čo­vú úlo­hu pri zlep­šo­va­ní zdra­vot­né­ho sta­vu oby­va­teľ­stva a chrá­ni pred vyhy­nu­tím všet­ké­ho živé­ho.

 

Štúdia publikovaná v časopise Nature skúmala malého chrobáčika Potemníka hnedého (Tribolium castaneum). Vedci chceli prísť na to, prečo sa väčšina mnohobunkových organizmov spolieha na sexuálnu reprodukciu. Výskum, ktorý prebiehal v kontrolovaných laboratórnych podmienkach skúmal 50 generácii týchto tvorov viac ako 10 rokov. Jeho cieľom bolo testovať vplyv sexuálneho výberu. Čo to vlastne sexuálny výber vlastne je? Už Charles Darwin tento termín definoval ako proces, pri ktorom samec súťaží o šancu reprodukovať sa a samičky si zasa vyberajú samca, s ktorým sa rozhodnú podstúpiť tento významný krok.

 

 

 

 

Takmer všetky mnohobunkové druhy sa na Zemi reprodukujú prostredníctvom sexu. Ich existencia nie je jednoduchá na vysvetlenie, pretože sex prináša veľa problémov, z ktorých najviditeľnejšou je, že len polovica potomstva (dcéry) budú zasa reprodukovať potomkov. „Prečo potom by nejaký druh míňal energiu a snahu na synov?“ pýta sa profesor Matt Gage z University of East Anglia. „Chceli sme pochopiť, ako môže selekcia dovoliť tento rozšírený a zdanlivo zbytočný reprodukčný systém stále zachovávať. “

Vráťme sa však k chrobákom. Vedci zistili, že keď odstránili sexuálnu selekciu a spárovali chrobáky do monogamných párov, zdravie populácie rapídne klesalo a 10. generácia bola úplne vyhubená. Na druhej strane chrobáky, kde sexuálna selekcia bola posilnená a kde 90 samcov súťažilo o priazeň 10 samičiek, preukázali odolnosť voči zániku. Zistenia štúdie tak poskytujú priamu podporu tvrdenia, že sex je dominantným spôsobom rozmnožovania, pretože umožňuje pohlavný výber a poskytuje dôležité genetické výhody.

 

Zdroje: http://www.iflscience.com/

Pridať komentár (0)