Prečo exis­tujú muži?

Tatiana Blazseková / 23. máj 2015 / Business

Roz­mno­žo­va­nie trá­pilo ved­cov od nepa­mäti. Tvr­dia, že je neefek­tívne, stojí veľa ener­gie a síl. Výskum­níci z Uni­ver­sity of East Anglia však prišli s novým argu­men­tom, ktorý môžete pou­žiť na fešá­kov a fešandy z barov a dis­ko­ték. Evo­lučné sily, známe ako sexu­álna selek­cia, zohrá­vajú kľú­čovú úlohu pri zlep­šo­vaní zdra­vot­ného stavu oby­va­teľ­stva a chráni pred vyhy­nu­tím všet­kého živého.

Štú­dia pub­li­ko­vaná v časo­pise Nature skú­mala malého chro­bá­čika Potem­níka hne­dého (Tri­bo­lium cas­ta­neum). Vedci chceli prísť na to, prečo sa väč­šina mno­ho­bun­ko­vých orga­niz­mov spo­lieha na sexu­álnu repro­duk­ciu. Výskum, ktorý pre­bie­hal v kon­tro­lo­va­ných labo­ra­tór­nych pod­mien­kach skú­mal 50 gene­rá­cii týchto tvo­rov viac ako 10 rokov. Jeho cie­ľom bolo tes­to­vať vplyv sexu­ál­neho výberu. Čo to vlastne sexu­álny výber vlastne je? Už Char­les Dar­win tento ter­mín defi­no­val ako pro­ces, pri kto­rom samec súťaží o šancu repro­du­ko­vať sa a samičky si zasa vybe­rajú samca, s kto­rým sa roz­hodnú pod­stú­piť tento významný krok.

Tak­mer všetky mno­ho­bun­kové druhy sa na Zemi repro­du­kujú pro­stred­níc­tvom sexu. Ich exis­ten­cia nie je jed­no­du­chá na vysvet­le­nie, pre­tože sex pri­náša veľa prob­lé­mov, z kto­rých naj­vi­di­teľ­nej­šou je, že len polo­vica potom­stva (dcéry) budú zasa repro­du­ko­vať potom­kov. „Prečo potom by nejaký druh míňal ener­giu a snahu na synov?“ pýta sa pro­fe­sor Matt Gage z Uni­ver­sity of East Anglia. „Chceli sme pocho­piť, ako môže selek­cia dovo­liť tento roz­ší­rený a zdan­livo zby­točný repro­dukčný sys­tém stále zacho­vá­vať. “

Vráťme sa však k chro­bá­kom. Vedci zis­tili, že keď odstrá­nili sexu­álnu selek­ciu a spá­ro­vali chro­báky do mono­gam­ných párov, zdra­vie popu­lá­cie rapídne kle­salo a 10. gene­rá­cia bola úplne vyhu­bená. Na dru­hej strane chro­báky, kde sexu­álna selek­cia bola posil­nená a kde 90 sam­cov súťa­žilo o pria­zeň 10 sami­čiek, pre­uká­zali odol­nosť voči zániku. Zis­te­nia štú­die tak posky­tujú priamu pod­poru tvr­de­nia, že sex je domi­nant­ným spô­so­bom roz­mno­žo­va­nia, pre­tože umož­ňuje pohlavný výber a posky­tuje dôle­žité gene­tické výhody.

Zdroje: http://www.iflscience.com/

Pridať komentár (0)