Prečo je Elon Musk tým naj­dô­le­ži­tej­ším miliar­dá­rom pre túto gene­rá­ciu

Lukáš Timko / 29. jún 2015 / Tools a produktivita

Elon Musk je Iron Man. Mys­lím to úplne vážne a doslovne. Každá osoba, ktorá sa snaží obrá­tiť naruby kon­venčné mys­le­nie má sla­biny vyčnie­va­júce medzi rov­nako sil­nými super­schop­nos­ťami.

Hoci Musk netrpí rov­na­kými démonmi akých má hrdina Mar­ve­lov­ských komi­xov, zdieľa sním cha­rak­te­rový fetiš pre rýchly život a veci, ktoré si môžu dovo­liť iba ľudia ako je on.

Toto vás asi neprek­va­pilo. Veď pod­ni­ka­teľ akým je Musk musí byť már­no­tratný a najmä bez stra­chu.

Havá­ria pri kto­rej zde­mo­lo­val svoj McLa­ren F1, potom čo uzav­rel 300 mili­ó­nový obchod v Sili­con Val­ley, zna­me­nala zvrat v jeho živote. Ako to býva vo väč­šine komik­so­vých prí­be­hoch: sní­val, šofé­ro­val a napriek všet­kým okol­nos­tiam uni­kol tak­mer istej smrti.

Jeho Tesle sa počas prvých rokoch exis­ten­cie vôbec neda­rilo. Po skú­se­nos­tiach s kra­chom spo­loč­nosti Solyn­dra a podľa väč­šiny skep­ti­kov na zelenú ener­giu jeho spo­loč­nosť Solar­City nemala mať veľkú šancu na úspech a so spo­loč­nos­ťou Spa­ceX má v pláne robiť to, čo NASA nemôže bez veľ­kej pod­pory zo štát­neho roz­počtu.

No a teraz, Hyper­loop dáva šancu spo­jiť mesta tak­mer troj­ná­sobne vyš­šou rých­los­ťou akú má vlak Mag­lev.

Čo umož­ňuje člo­veku akým je Elon Musk robiť veci o kto­rých kon­zer­va­tívny inves­tor alebo nežný pod­ni­ka­teľ ani nesní­val?

No a tu pri­chá­dza na scénu cha­rak­ter Iron Mana: Musk môže robiť to čo robí jed­no­du­cho preto, že sa nebojí vzdo­ro­vať svojmu osudu a tra­dič­ným názo­rom. Zde­mo­lo­vať svoje špor­tové auto – navr­hnuté auto­mo­bil­kou, ktorá vyrába pre­te­kár­ske autá pre medzi­ná­rodné závody smrti – po nie­koľ­kých nekon­tro­lo­va­teľ­ných otoč­kách vo vzdu­chu tvr­dým dopa­dom na asfalt a vystú­piť z neho so smie­chom potom, čo si uve­do­mil, že tá hor­šia vec je, že jeho 1 mili­ó­nové super auto nie je pois­tené, tak toto si môže dovo­liť iba člo­vek ako je on a Tony Stark.

Chuť po nebez­pe­čen­stve a neochote pri­jať bez­pečný život v kan­ce­lá­rii vám samoz­rejme neza­ručí, že sa sta­nete Iron Manom v sku­toč­nom živote.

Ak by ste sa to však roz­hodli skú­siť, tak neria­dená bez­o­hľad­nosť vám zaručí skorý a výbušný zánik.

Stať sa ďal­ším Elo­nom Mus­kom si vyža­duje sofis­ti­ko­vané a inte­li­gentné manév­ro­va­nie pre pocho­pe­nie toho, čo ľudia potre­bujú v blíz­kej budúc­nosti a tým pomôcť roz­ví­jať svet dote­raz nepred­sta­vi­teľ­nými spô­sobmi.

Tak naprí­klad, iba pred niečo menej ako 30 rokmi sa GM pokú­silo o elek­trické auto. Väč­šina áut však bolo zha­ba­ných alebo zni­če­ných potom čo ich z výrob­ných liniek vytla­čil lacný a dostupný ben­zín.

No a dnes vidíme pokrok v podobe baté­rii na kole­sách (aj na ste­nách).

Musk dokáže v tejto neuve­ri­teľne stag­nu­jú­cej a odol­nej eko­no­mic­kej klíme vstú­piť na trh, ktorý ani nie je trhom, uro­biť ho super dôle­ži­tým a potom poru­šiť sta­tus quo tým „naj­lep­ším“ spô­so­bom — doká­za­ním, že vie ostať nad vodou, aj keď robí všetko zle.

Všet­kého čoho sa dot­kol sa stalo nie­čím výni­moč­ným vo svo­jom odvetví.

Tesla naďa­lej stúpa na trhu s elek­tric­kými autami, Solar­City oži­vil ini­cia­tívu sprí­stup­niť solárnu ener­giu bež­ným ľuďom, Spa­ceX inšpi­ro­val nejed­ného kon­ku­renta vo ves­mír­nych pre­te­koch a Hyper­loop sa chystá spra­viť revo­lú­ciu v tra­dič­nom spô­sobe ces­to­va­nia.

Je jasné, že Musk si zvo­lil oblasti, o ktoré má záu­jem ame­rická vláda a Was­hing­ton to doka­zuje pod­po­rou cez verejne dostupné dotá­cie. Môžete to nazvať pod­vá­dza­ním, no nemô­žete zabú­dať na fakt, že Musk nevy­bu­do­val svoje futu­ris­tické spo­loč­nosti zo svojho bohat­stva, ale z fondu, ktorý tak­mer skra­cho­val v jeho pod­ni­ka­teľ­ských začiat­koch.

Zna­mená to, že nie je dosť kom­pe­tentný a schopný vytvo­riť a viesť úspešne spo­loč­nosť, ktorá inves­tuje do rizi­ko­vého kapi­tálu?

Nie, teda ak vaša defi­ní­cia úspeš­nej spo­loč­nosti zahŕňa veľkú tech­no­lo­gickú vyspe­losť a naru­še­nie trhu.

Ak by bolo Mus­ko­vým cie­ľom poslať svet do divo­kého tech­no­lo­gic­kého roz­voja, tak potom uspel viac ako si kedy kto mohol pred­sta­viť. Môžeme ho odsu­dzo­vať za jeho kata­stro­fálne pod­ni­ka­teľ­ské roz­hod­nu­tia, ale musíte uznať, že jeho zruč­nosť udr­žať nažive na prvý pohľad slabé spo­loč­nosti je pôso­bivá a inšpi­ra­tívna.

Hoci jeho spo­loč­nosti pro­du­kujú mili­óny v trž­bách a zisku, toto nie je dôvod prečo Elon Musk vstúpi do his­tó­rie. Do nej ho zapíšu jeho ino­va­tívne podobné činy.

Všetci si ho budeme pamä­tať nie pre jeho bohat­stvo, ale pre cesty, ktoré vytvo­ril pre iných, aby ho nasle­do­vali.

Toto je ten naj­lepší odkaz, ktorý môžete nechať svetu, potom čo tu už dlho nebu­dete.

Všetky peniaze, ktoré necháte po sebe určite pomôžu vašim dob­ro­din­com, ale naj­väčší poklad je viesť iných ces­tou, ktorá navždy zmení výsle­dok budú­cej civi­li­zá­cie.

Áno, väč­šina týchto odvetví, ktoré tu spo­mí­name, sú tu už nie­koľko dekád. No on z nich vytvo­ril niečo iné a práve preto sa nedo­ká­žete vyhnúť novin­kám a vyhlá­se­niam týka­jú­cich sa jeho spo­loč­ností.

Určite ste počuli o prvom pokuse (a neús­pe­chu) jeho spo­loč­nosti Spa­ceX a jej opä­tovne pou­ži­teľ­nej rakety. Tiež vám neunikli správy o nových mode­loch Tesly. A možno ste nedávno zachy­tili správu o tom, ako Hyper­loop dostalo povo­le­nie na otes­to­vane trate v Kali­for­nii.

Fakt, že tieto uda­losti sú súčas­ťou pop kul­túry, len pris­pieva k nášmu tvr­de­niu, že Musk patrí do Mar­ve­lov­ského sveta.

Jeho cha­riz­ma­tický prí­stup k pod­ni­ka­niu robí z jeho spo­loč­ností menej IBM a viac Apple. Najprv vytvorí šum o tom, čo väč­šina pova­žuje za obso­lentné, nudné alebo zby­točné. A potom sľúbi niečo čomu všetci neve­ria, že splní a neskôr nájde cestu ako z aspek­tov tak­mer nemož­ného pod­ni­ka­nia spra­viť niečo ešte viac nemožné.

Práve preto prá­vom nazý­vam Muska Iron Manom a mys­lím si, že je tým naj­dô­le­ži­tej­ším miliar­dá­rom dneška. On neza­rába peniaze, aby ich mal ešte viac alebo kupo­val si silu a moc.

Využíva svoje peniaze na to, aby nás vzal na Mars; uká­zal svetu že auto­mo­bilka dokáže a môže vyrá­bať elek­trické autá s dojaz­dom väč­ším ako 300 km za pou­ži­tia čis­tej a obno­vi­teľ­nej ener­gie; a tiež nám uká­zal všetky aspekty našej civi­li­zá­cie a jej zasta­ra­nosti a že je schopná zmeny.

Ešte pred­tým ako ma zni­číte za to, že nemám rád Billa Gatesa alebo War­rena Buf­feta, majte pro­sím na mysli, že obaja títo páni zís­ka­vajú svoje peniaze z pro­duk­tov, ktoré iba využí­vajú ame­rický kapi­ta­liz­mus a už dostupné tech­no­ló­gie.

Ja tu však píšem o Mus­ko­vom pod­ni­kaní a nie o jeho cha­ri­tách a práve to je ten dôle­žitý roz­diel.

Ak nie­kto naprí­klad zarába miliardy dolá­rov z výroby a pre­daja ciga­riet, potom svoje bohat­stvo pou­žije na záchranu zmen­šu­jú­ceho sa počtu ohro­ze­ných dru­hov, zmaže to fakt, že práve jeho spo­loč­nosť je naj­väč­ším zne­čis­ťo­va­te­ľom oce­ánu (ciga­re­tové ohorky) alebo že spô­so­bil rako­vinu pľúc mili­ó­nom ľudí?

Mys­lím tým, že nikto nie je doko­nalý, no v mene peňazí sa dá spra­viť veľa zlých vecí.

Zo všet­kých miliar­dá­rov je Musk jediný, kto vsá­dza svoje peniaze do spo­loč­ností, ktoré by neboli úspeš­nými, ak by boli ria­dené tra­dič­nými spô­sobmi.

Je veľmi odvážne a ušľach­tilé, že namiesto vytvá­ra­nia viac inter­ne­to­vých apli­ká­cii sa Musk snaží vytvo­riť svoj svet z uži­toč­ných tech­no­ló­gii a pro­ce­sov, ktoré pris­pie­vajú k cel­ko­vému bla­ho­bytu našej pla­néty.

Tým, že sta­via tová­reň na výrobu baté­rií a aút, ktorá využíva iba slnečnú a veternú ener­giu; že sa snaží prísť na spô­sob ako opä­tovne využiť raketu alebo sprí­stup­ne­ním solár­nej ener­gie domác­nos­tiam a pod­ni­kom, spra­vil viac pre živo­ta­schop­nosť ľudí na tejto pla­néte ako aký­koľ­vek iný miliar­dár zo Sili­con Val­ley.

Možno som až veľmi opti­mis­tický v tom čo dokáže spra­viť alebo koľko inšpi­rá­cie dáva celému svetu. No, ak to bude takto pokra­čo­vať ďalej, šanca, že uvi­díme pri­stá­vací modul Spa­ceX dot­knúť sa povr­chu Marsu v najb­liž­ších deká­dach je veľmi veľká.

A na záver, Elon Musk možno nemá svoj lesklý, super high-tech rake­tovo-pohá­ňaný exo-oblek, no mys­lím, si že aj ten má na svo­jom zozname úloh. :)

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)