Prečo je na Slo­ven­sku ťažké niečo vybu­do­vať? Lebo závisť!

Martin Kráľ / 29. decembra 2014 / Tools a produktivita

Tento člá­nok nie je popi­som môjho hnevu, ani zúfals­tva. Je skôr zrkad­lom našej spo­loč­nosti.

Väč­šina Slo­vá­kov o sebe rada hovo­rieva, že sú dob­ro­sr­deční, pod­ni­kaví a najmä… že v sebe nosia silné “sociálne cíte­nie”. V sku­toč­nosti však Slo­váci trpia chro­nic­kou sociál­nou závis­ťou, ktorá (sem-tam) “pre­rastá” až do diag­nózy…

Čo to má so star­tupmi?

Videl som nejednu star­tu­povú komu­nitu mimo Slo­ven­ska a musím pove­dať, že roz­diely sú značné. Neho­vo­rím teraz o vybu­do­va­nej infra­štruk­túre (ven­ture kapi­tál fondy, men­to­rin­gové záze­mie, atď.), hovo­rím o prí­stupe a medzi­ľud­ských vzťa­hoch. To, že aj v zahra­ničí exis­tuje istá dávka závisti a oho­vá­ra­nia, je zrejmé, no Slo­váci ju podľa môjho názoru dotiahli k doko­na­losti. 

Sta­ru­pisti majú veľa­krát plné ústa toho, ako si treba pomá­hať, podá­vať pomocnú ruku, ťahať za jedno lano… no rea­lita je často­krát úplne iná. 

Prí­beh Gol­dee nie ani tak zau­jí­mavý ako to, že…

To, že prí­beh Gol­dee zare­zo­no­val v takej miere, nie je vôbec spô­so­bené tým, že by tisíce Slo­vá­kov tento prí­beh nejako extra sle­do­vali a zau­jí­mali sa oň, nalejme si čis­tého vína. To, že nejaké Gol­dee exis­tuje, vedelo pár sto­vák Slo­vá­kov. Prečo potom toľko hnevu kvôli star­tupu, ktorý väč­šina ani nepoz­nalo? Skúste sa vrá­tiť o pár týž­dňov späť a zamys­lieť sa. Aby ste prí­liš dlho neroz­mýš­lali, tak tu je nápo­veda — byt, plat, dovo­lenka… Komen­táre pod uve­rej­ne­nými člán­kami sa niesli v tomto duchu, mate­riál­nom.

Namiesto toho, aby sa rie­šili (KEĎ UŽ) veci objek­tívne, prečo došlo ku kra­chu celého star­tupu. Ľudia sa pre­važne chy­tali fám, ktoré len ťažko potvr­diť. Všetci chceli vidieť storku, ako si CEO nádej­ného star­tupu nakra­dol, a tak polo­žil celý star­tup. 

Čo s tým?

Každý máme rov­naké mož­nosti, je len na nás, či budeme celý život závi­dieť, oho­vá­rať, alebo sa pokú­sime zme­niť veci sme­rom, ktorý má sku­točne význam. Sme malá kra­jina, ktorá je bytostne odká­zaná na šikov­ných a ino­va­tív­nych ľudí, ktorí sku­točnú a úprimnú pomoc budú potre­bo­vať naj­viac. Preto si želám jedno, nech je rok 2015 ÚPRIMNÝ. 

Pridať komentár (0)