Prečo je nový webový pre­hlia­dač Vivaldi 1.0 posi­lou pre deve­lo­pe­rov ?

Lucia Jánošíková / 16. apríla 2016 / Tech a inovácie

Si člo­vek, ktorý túži dostať z pre­hlia­dača maxi­mum? Na trhu máme nový pre­hlia­dač Vivaldi 1.0, ktorý naštar­tuje tvoju prácu efek­tívne a jed­no­du­cho. Nesie jasné posols­tvo — zjed­no­du­šiť a nakop­núť tvoju pro­duk­ti­vitu!

Vivaldi je nový multi-plat­for­mový webový pre­hlia­dač, ktorý vytvo­ril zakla­da­teľ a bývalý CEO Opery Jon Step­hen­son von Tetzch­ner a Tat­suki Tomita. Názov Vivaldi bol inšpi­ro­vaný zná­mym talian­skym skla­da­te­ľom Anto­niom Vival­dim. Podľa jed­ného z tvor­cov tohto nového pre­hlia­dača je meno Vivaldi vo svete pocho­pené a uzná­vané, a preto ho treba mať na pamäti.

Vivaldi Tech­no­lo­gies zahá­jili pre­view ver­ziu pre verej­nosť už v janu­ári 2015, kedy bol pred­bežný náhľad stia­hnutý viac ako dva mili­ó­ny­krát. Pred desia­timi rokmi sa čakalo na spo­ľah­livý pre­hlia­dač, ktorý umožní ľahko a rýchlo vyhľa­dať poža­do­vanú webovú stránku. Spot­re­bi­te­lia ale dych­tivo čakali na nové ver­zie a jed­no­du­chosť. Miesto, kde ľahko zadáš adresu a náj­deš infor­má­cie, ktoré potre­bu­ješ rýchlo. Tieto dni sú dnes už našťas­tie dávno preč.
obrzok

Posled­ným novým a význam­ným multi-plat­for­mo­vým pre­hlia­da­čom na trhu bol v roku 2008 Chrome od Googlu, ktorý momen­tálne vedie na prvých prieč­kach. Ale pre­hlia­da­va­nie webu sa v dneš­nej dobe výrazne zme­nilo.

Vivaldi na prvý pohľad pôsobí ako skromný pre­hlia­dač. Tento pre­hlia­dač však, naroz­diel od sta­rých zná­mych Chrome a Safari, nie je závislý od pri­dá­va­nia roz­ší­rení. Pri bež­ných pre­hlia­da­čoch sú roz­ší­re­nia potrebné hlavne vtedy, ak chceš viac ako bežný uží­va­teľ. Vivaldi bol zosta­vený pre nároč­ných uží­va­te­ľov for­mou built-in-one, takže ľahko náj­deš všetko na jed­nom mieste bez potreby pri­dá­va­nia nových roz­ší­rení. Vďaka tomu bol ozna­čený za pre­hlia­dač pre úspeš­ných deve­lo­pe­rov, ktorý ponúka obrov­ský zoznam fun­kcií.

Ako prvé si môžeš všim­núť nasta­vi­teľný vzhľad a štýl zobra­zo­va­nia. V nasta­ve­niach náj­deš mnoho kate­gó­rií kon­fi­gu­rá­cií a pris­pô­so­bení aj pre naj­ná­roč­nej­ších uží­va­te­ľov. Jedna z vizu­ál­nych fun­kcií je zmena farby v hor­nej lište v závis­losti od toho, akú stránku si momen­tálne pre­ze­ráš.
minipreview
Pre multi-tas­kin­go­vých pou­ží­va­te­ľov je tu novinka v mož­nosti pre­hľad­nej­šieho pre­ze­ra­nia via­ce­rých webo­vých strá­nok naraz. Už viac nemu­síš pre­ska­ko­vať medzi oknami v tvo­jom pre­hlia­dači. Jed­no­du­cho si vytvo­ríš webový panel, ktorý ti poskytne rýchly náhľad na obsah tvo­jich obľú­be­ných webiek, bez toho, aby si musel opus­tit okno, v kto­rom práve pra­cu­ješ. Takto doká­žeš mať skvelý pre­hľad a nezmeš­káš naj­nov­šie infor­má­cie.

Vivaldi si pre teba pri­pra­vil tiež mini náhľad stránky pri pre­chode kur­zora po hor­nej lište. Uži­točné je to hlavne v prí­pade, ak si aj ty člo­vek, ktorý má otvo­re­ných neko­nečne veľa okien naraz.

Ďal­šou skve­lou novin­kou je písa­nie pozná­mok k stránke priamo v boč­nej lište. Do popisku stránky si vieš dopl­niť text, vlo­žiť vlastný obrá­zok a dokonca jed­ným kli­kom vytvo­riť scre­ens­hot, ktorý sa auto­ma­ticky vloží do poznámky. Takto nestra­tíš cenné infor­má­cie, ak sa k webke potre­bu­ješ vrá­tiť neskôr. Prácu vo Vivaldi ti zjed­no­du­šia aj gestá myši, ktoré si sám vytvo­ríš.
screenshot

Nevý­ho­dou je, že pokiaľ začneš využí­vať prí­liž mnoho týchto skve­lých fun­kcií naraz, ostane ti menej pries­toru na pre­ze­ra­nie obsahu, ktorý je vlastne tým hlav­ným, prečo si si pre­hlia­dač otvo­ril. Kon­ku­renti Chrome a Apple Safari sa zame­rali v posled­ných rokoch skôr na zre­du­ko­va­nie pries­toru v okne tak, aby sa spot­re­bi­teľ mohol plne veno­vať obsahu, ktorý hľadá. Mys­lím si však, že každý pokro­čilý uží­va­teľ ocení mať všetko pekne po ruke a vždy na očiach pri­pra­vené na pou­ži­tie. Nie­ktoré z fun­kcií panelu, ako naprí­klad písa­nie pozná­mok a rýchly spô­sob, ako zosku­po­vať podobné otvo­rené záložky, mi pri­pa­dali ako poten­ciálne veľmi uži­točné .

V naj­nov­ších tes­toch mal podľa mno­hých pou­ží­va­te­ľov Mac­bo­oku Pro Vivaldi prob­lémy so správ­nym zobra­zo­va­ním. Tak­tiež môžeš nájsť pár drob­ných chýb zobra­zu­jú­cich sa na iných počí­ta­čoch. Momen­tálne nie sú dostupné vylep­šené deve­lo­per­ské nástroje, ale len základné, ďal­šie plá­nujú dodať čoskoro. Vivaldi je zatial iba počí­ta­čový pre­hlia­dač, ale verím, že už one­dlho sa budeme tešiť z ver­zie pre mobil. Tieto chy­bičky krásy by sme im na začia­tok ale mohli odpus­tiť.

Podľa Vivaldi exis­tuje viac ako jeden milión spô­so­bov, ktoré spra­via tento pre­hlia­dač per­fekt­ným pre tvoje pou­ži­tie. Osobne si mys­lím, že pre väč­šinu ľudí nie je cie­ľom takto pokro­čilo pra­co­vať s pre­hlia­da­čom. Kaž­do­pádne nástroje a funkč­nosť, ktoré ponúka Vivaldi, vyze­rajú lákavo. Pokiaľ sa ti zapá­čil a doká­zal si sa zmie­riť s počia­toč­nými chy­bami, tak nevá­haj a roz­behni svoju pro­duk­ti­vitu naplno.

Hrdá spo­loč­nosť Vivaldi sa roz­hodne netají svo­jou filo­zo­fiou. Ich posols­tvo je jasné: “Zatiaľ čo ostatné pre­hlia­dače obna­žujú svoje pro­dukty, Vivaldi pri­dáva vlast­nosti a výkonné mož­nosti per­so­na­li­zá­cie s úče­lom pomôcť tým naj­ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom webu a zvý­šiť tak ich pro­duk­ti­vitu a efek­ti­vitu. “

Vo svete, kde to nové vyví­ja­júce sa pre­hlia­dače vzdali, samotná exis­ten­cia Vivaldi pou­ka­zuje na to, že je stále čo v tomto smere vyví­jať a zame­rať sa novú ras­túcu sféru IT.

YourStory-Vivaldi

foto: yourstory.com 

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)