Pre­čo je nový webo­vý pre­hlia­dač Vival­di 1.0 posi­lou pre deve­lo­pe­rov ?

Lucia Jánošíková / 16. apríla 2016 / Lifehacking

Si člo­vek, kto­rý túži dostať z pre­hlia­da­ča maxi­mum? Na trhu máme nový pre­hlia­dač Vival­di 1.0, kto­rý naštar­tu­je tvo­ju prá­cu efek­tív­ne a jed­no­du­cho. Nesie jas­né posols­tvo — zjed­no­du­šiť a nakop­núť tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu!

Vival­di je nový mul­ti-plat­for­mo­vý webo­vý pre­hlia­dač, kto­rý vytvo­ril zakla­da­teľ a býva­lý CEO Ope­ry Jon Step­hen­son von Tetzch­ner a Tat­su­ki Tomi­ta. Názov Vival­di bol inšpi­ro­va­ný zná­mym talian­skym skla­da­te­ľom Anto­ni­om Vival­dim. Pod­ľa jed­né­ho z tvor­cov toh­to nové­ho pre­hlia­da­ča je meno Vival­di vo sve­te pocho­pe­né a uzná­va­né, a pre­to ho tre­ba mať na pamä­ti.

Vival­di Tech­no­lo­gies zahá­ji­li pre­view ver­ziu pre verej­nosť už v janu­ári 2015, kedy bol pred­bež­ný náhľad stia­hnu­tý viac ako dva mili­ó­ny­krát. Pred desia­ti­mi rok­mi sa čaka­lo na spo­ľah­li­vý pre­hlia­dač, kto­rý umož­ní ľah­ko a rých­lo vyhľa­dať poža­do­va­nú webo­vú strán­ku. Spot­re­bi­te­lia ale dych­ti­vo čaka­li na nové ver­zie a jed­no­du­chosť. Mies­to, kde ľah­ko zadáš adre­su a náj­deš infor­má­cie, kto­ré potre­bu­ješ rých­lo. Tie­to dni sú dnes už našťas­tie dáv­no preč.
obrzok

Posled­ným novým a význam­ným mul­ti-plat­for­mo­vým pre­hlia­da­čom na trhu bol v roku 2008 Chro­me od Goog­lu, kto­rý momen­tál­ne vedie na prvých prieč­kach. Ale pre­hlia­da­va­nie webu sa v dneš­nej dobe výraz­ne zme­ni­lo.

Vival­di na prvý pohľad pôso­bí ako skrom­ný pre­hlia­dač. Ten­to pre­hlia­dač však, naroz­diel od sta­rých zná­mych Chro­me a Safa­ri, nie je závis­lý od pri­dá­va­nia roz­ší­re­ní. Pri bež­ných pre­hlia­da­čoch sú roz­ší­re­nia potreb­né hlav­ne vte­dy, ak chceš viac ako bež­ný uží­va­teľ. Vival­di bol zosta­ve­ný pre nároč­ných uží­va­te­ľov for­mou built-in-one, tak­že ľah­ko náj­deš všet­ko na jed­nom mies­te bez potre­by pri­dá­va­nia nových roz­ší­re­ní. Vďa­ka tomu bol ozna­če­ný za pre­hlia­dač pre úspeš­ných deve­lo­pe­rov, kto­rý ponú­ka obrov­ský zoznam fun­kcií.

Ako prvé si môžeš všim­núť nasta­vi­teľ­ný vzhľad a štýl zobra­zo­va­nia. V nasta­ve­niach náj­deš mno­ho kate­gó­rií kon­fi­gu­rá­cií a pris­pô­so­be­ní aj pre naj­ná­roč­nej­ších uží­va­te­ľov. Jed­na z vizu­ál­nych fun­kcií je zme­na far­by v hor­nej liš­te v závis­los­ti od toho, akú strán­ku si momen­tál­ne pre­ze­ráš.
minipreview
Pre mul­ti-tas­kin­go­vých pou­ží­va­te­ľov je tu novin­ka v mož­nos­ti pre­hľad­nej­šie­ho pre­ze­ra­nia via­ce­rých webo­vých strá­nok naraz. Už viac nemu­síš pre­ska­ko­vať medzi okna­mi v tvo­jom pre­hlia­da­či. Jed­no­du­cho si vytvo­ríš webo­vý panel, kto­rý ti poskyt­ne rých­ly náhľad na obsah tvo­jich obľú­be­ných webiek, bez toho, aby si musel opus­tit okno, v kto­rom prá­ve pra­cu­ješ. Tak­to doká­žeš mať skve­lý pre­hľad a nezmeš­káš naj­nov­šie infor­má­cie.

Vival­di si pre teba pri­pra­vil tiež mini náhľad strán­ky pri pre­cho­de kur­zo­ra po hor­nej liš­te. Uži­toč­né je to hlav­ne v prí­pa­de, ak si aj ty člo­vek, kto­rý má otvo­re­ných neko­neč­ne veľa okien naraz.

Ďal­šou skve­lou novin­kou je písa­nie pozná­mok k strán­ke pria­mo v boč­nej liš­te. Do popis­ku strán­ky si vieš dopl­niť text, vlo­žiť vlast­ný obrá­zok a dokon­ca jed­ným kli­kom vytvo­riť scre­ens­hot, kto­rý sa auto­ma­tic­ky vlo­ží do poznám­ky. Tak­to nestra­tíš cen­né infor­má­cie, ak sa k web­ke potre­bu­ješ vrá­tiť neskôr. Prá­cu vo Vival­di ti zjed­no­du­šia aj ges­tá myši, kto­ré si sám vytvo­ríš.
screenshot

Nevý­ho­dou je, že pokiaľ začneš využí­vať prí­liž mno­ho tých­to skve­lých fun­kcií naraz, osta­ne ti menej pries­to­ru na pre­ze­ra­nie obsa­hu, kto­rý je vlast­ne tým hlav­ným, pre­čo si si pre­hlia­dač otvo­ril. Kon­ku­ren­ti Chro­me a App­le Safa­ri sa zame­ra­li v posled­ných rokoch skôr na zre­du­ko­va­nie pries­to­ru v okne tak, aby sa spot­re­bi­teľ mohol plne veno­vať obsa­hu, kto­rý hľa­dá. Mys­lím si však, že kaž­dý pokro­či­lý uží­va­teľ oce­ní mať všet­ko pek­ne po ruke a vždy na očiach pri­pra­ve­né na pou­ži­tie. Nie­kto­ré z fun­kcií pane­lu, ako naprí­klad písa­nie pozná­mok a rých­ly spô­sob, ako zosku­po­vať podob­né otvo­re­né zálož­ky, mi pri­pa­da­li ako poten­ciál­ne veľ­mi uži­toč­né .

V naj­nov­ších tes­toch mal pod­ľa mno­hých pou­ží­va­te­ľov Mac­bo­oku Pro Vival­di prob­lé­my so správ­nym zobra­zo­va­ním. Tak­tiež môžeš nájsť pár drob­ných chýb zobra­zu­jú­cich sa na iných počí­ta­čoch. Momen­tál­ne nie sú dostup­né vylep­še­né deve­lo­per­ské nástro­je, ale len základ­né, ďal­šie plá­nu­jú dodať čosko­ro. Vival­di je zatial iba počí­ta­čo­vý pre­hlia­dač, ale verím, že už one­dl­ho sa bude­me tešiť z ver­zie pre mobil. Tie­to chy­bič­ky krá­sy by sme im na začia­tok ale moh­li odpus­tiť.

Pod­ľa Vival­di exis­tu­je viac ako jeden mili­ón spô­so­bov, kto­ré spra­via ten­to pre­hlia­dač per­fekt­ným pre tvo­je pou­ži­tie. Osob­ne si mys­lím, že pre väč­ši­nu ľudí nie je cie­ľom tak­to pokro­či­lo pra­co­vať s pre­hlia­da­čom. Kaž­do­pád­ne nástro­je a funkč­nosť, kto­ré ponú­ka Vival­di, vyze­ra­jú láka­vo. Pokiaľ sa ti zapá­čil a doká­zal si sa zmie­riť s počia­toč­ný­mi chy­ba­mi, tak nevá­haj a roz­beh­ni svo­ju pro­duk­ti­vi­tu napl­no.

Hrdá spo­loč­nosť Vival­di sa roz­hod­ne neta­jí svo­jou filo­zo­fi­ou. Ich posols­tvo je jas­né: “Zatiaľ čo ostat­né pre­hlia­da­če obna­žu­jú svo­je pro­duk­ty, Vival­di pri­dá­va vlast­nos­ti a výkon­né mož­nos­ti per­so­na­li­zá­cie s úče­lom pomôcť tým naj­ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom webu a zvý­šiť tak ich pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu. “

Vo sve­te, kde to nové vyví­ja­jú­ce sa pre­hlia­da­če vzda­li, samot­ná exis­ten­cia Vival­di pou­ka­zu­je na to, že je stá­le čo v tom­to sme­re vyví­jať a zame­rať sa novú ras­tú­cu sfé­ru IT.

YourStory-Vivaldi

foto: yourstory.com 

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)