Prečo píšem pre Star­tI­tUp a čo všetko mi táto práca dala?

Jakub Jablonický / 16. august 2016 / Zo Slovenska

Budú to už dva mesiace, odkedy som začal písať pre Star­tI­tUp. Prečo som sa tak roz­ho­dol a čo mi to dalo?

1. Uni­kátne slo­ven­ské médium

Star­tI­tUp je slo­ven­ský uni­kát svo­jou kom­bi­ná­ciou obsa­ho­vého zlo­že­nia, vizu­ál­nej pre­zen­tá­cie a využí­va­nia ino­va­tív­nych spô­so­bov tvorby obsahu. Nie je to iba o suchom texte, ale dôraz sa kla­die aj na to, ako člá­nok pôsobí ako celok – s obráz­kami, bie­lymi mies­tami, zro­zu­mi­teľ­nými vetami a cel­ko­vým spá­dom.

Okrem člán­kov sa tu tvorí aj kva­litný video con­tent, čo je medzi slo­ven­skými médiami (z nepo­cho­pi­teľ­ných dôvo­dov) ešte stále rari­tou.

13909208_1068610249898851_399732738447128664_o

2. Fle­xi­bilná a efek­tívna orga­ni­zá­cia

Osobne mi zby­točná byrok­ra­cia spúšťa podobnú reak­ciu ako otvo­rené pivo, ktoré strá­vilo tri dni na slnku. V Star­tI­tUp ma nič také ale neča­kalo. Jediný papier, kto­rému som bol počas dvoch mesia­cov vysta­vený, bola moja zmluva. Je tu veľký fokus na zoštíh­ľo­va­nie pro­ce­sov a eli­mi­ná­ciu akých­koľ­vek pre­ká­žok ku čo naj­pro­duk­tív­nej­šej a najk­re­a­tív­nej­šej práci.

13631390_1070813809678495_5323402290184555282_n

3. Reálny dosah

One­dlho po nástupe som zis­til, že ak chcem, cez Star­tI­tUp doká­žem mať aj reálny dosah na dia­nie na Slo­ven­sku. Boli sme prví, kto infor­mo­val o podoz­ri­vom pro­jekte, ktorý sa tvá­ril ako kryp­to­mena, no vyze­ral skôr ako kla­sická pyra­mí­dová hra – S-Coins­pace.

One­dlho po uve­rej­není článku sa témy chy­tili aj iné médiá a kryp­to­me­nová komu­nita, čo skon­čilo tým, že S-Coins­pace sa nadobro stia­hol z Face­bo­oku.

4. Písa­nie hod­not­ných vecí popu­lár­nym spô­so­bom

Pred tým, ako som začal písať pre Star­tI­tUp, bola veľká časť môjho ori­gi­nál­neho písa­nia zlo­žená z uni­ver­zit­ných esejí, pri kto­rých sa kla­die dôraz na budo­va­nie argu­men­tov, fakty a hlavne, ľudia sú pla­tení za to, aby ich čítali.

V Star­tI­tUp som sa naučil omnoho lep­šie cie­liť to, čo píšem, na kon­krétnu sku­pinu čita­te­ľov. Na pre­sa­de­nie sa v kon­ku­ren­cii mili­ó­nov iných vecí na Face­bo­oku je dôle­žité podať infor­má­cie spô­so­bom, ktorý je na jed­nej strane hod­notný, no na dru­hej pre čita­teľa nevy­čer­pá­va­júci. Naprí­klad tento člá­nok by som pred dvoma mesiacmi určite nero­bil for­mou zoznamu.

13728894_1061792170580659_452897665421761932_n

Práve tento skill je pre mňa to naj­cen­nej­šie, čo mi moje pôso­be­nie v Star­tI­tUp zatiaľ dalo. Dnes totiž exis­tuje mnoho ľudí, ktorí majú čo pove­dať a vďaka inter­netu na to majú aj pries­tor. No ak je spô­sob, akým to pove­dia, nekom­pa­ti­bilný so súčas­ným sve­tom, ich názor sa stratí v mori neko­neč­ných blo­kov textu, kto­rými sme kaž­do­denne bom­bar­do­vaní.

5. Neus­tály vývoj

Od svojho vzniku si Star­tI­tUp doká­zal vybu­do­vať kva­litnú komu­nitu čita­te­ľov, nie­len zo star­tu­po­vého pro­stre­dia, ktorí nevá­hajú poskyt­núť svoj názor. V kom­bi­ná­cii s cel­ko­vou fle­xi­bi­li­tou orga­ni­zá­cie nám toto dáva mož­nosť v reál­nom čase expe­ri­men­to­vať a tes­to­vať rôzne témy a spô­soby pre­zen­tá­cie.

Výsled­kom je pro­ces, vďaka kto­rému sa Star­tI­tUp ako inter­ne­tové médium stále vyvíja, čo pre mňa ako autora člán­kov zna­mená, že sa nemu­sím báť stag­ná­cie alebo upad­nu­tia do rutiny.

13603650_1050322395060970_4067306439758993783_o

Zdroj foto­gra­fií: archív Star­tI­tUp, Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom.

Pridať komentár (0)