Prečo je podľa mňa Twit­ter lepší ako Face­book?

Sebastian Mach / 24. marca 2016 / Business

Twit­ter nedávno oslá­vil 10. naro­de­niny a hoci sa nie­kedy jeho budúc­nosť spo­chyb­ňuje, ja mu stále verím.

Áno, čísla kle­sajú, príjmy sú oproti Face­bo­oku smiešne. Kľú­čoví zamest­nanci zo spo­loč­nosti odchá­dzajú. A celé to jed­no­du­cho na Face­book zdan­livo nemá. Ja si však za Twit­te­rom stáť budem a hneď ti poviem prečo.

Som veľký fanú­šik mini­ma­lizmu. Kým ty máš v mobile 50 – 100 apli­ká­cií, ja ich tam mám 10. A každý deň uva­žu­jem, ktorú okre­šem. Preto fan­dím úmys­lom Face­bo­oku, ktorý chce str­čiť do jed­nej plat­formy čo naj­viac slu­žieb. Naozaj si pra­jem, aby som raz pri­šiel na Face­book, kúpil si tam topánky, objed­nal letenky a vyba­vil pois­te­nie.

A potom je tu Twit­ter. Kde naťu­káš sla­bých 140 zna­kov (ok, už viac) a tvoj feed sa ide zbláz­niť. Je plný nezmys­lov od nezná­mych ľudí. Prečo s mojou pova­hou stále Twit­ter mám? Pre­tože Twit­ter je plat­forma pre reálny život.

isis

foto: thenextweb.com

Face­book je o zdie­ľaní fotiek detí, psov a mačiek. Face­book je o fot­kách z dovo­lenky. Face­book je o kulte osob­nosti. A preto je Twit­ter lepší.

Face­book a Twit­ter sú určené pre roz­dielne typy ľudí. Je ťažké odísť z Face­bo­oku, čo doka­zujú aj štú­die. Na nástenke vidíš okrem kamo­šov aj rodinu. Na Face­bo­oku máš pocit, že si stále nevi­del dosť, že v tom feede predsa ešte niečo musí byť.

Na Twit­ter prí­deš, vieš, že si v tom bor­deli zmeš­kal tisíc zau­jí­ma­vých vecí, náj­deš si ich pár a ideš ďalej. Naprí­klad von. Na pivo. Na fut­bal.

Na Face­bo­oku si nons­top. Keď už nesc­rol­lu­ješ feed, aspoň určite kon­tro­lu­ješ správy (ja nie, mám ich tam desiatky nepre­čí­ta­ných, nehne­vajte sa).

FACEBOOKTWITTERHANDS2-520x260

foto: thenextweb.com

V kaž­dom prí­pade naj­väčší roz­diel medzi oboma plat­for­mami je, a možno ťa teraz prek­va­pím, rodina.

Na Twit­teri na svo­jich blíz­kych kaš­leš. O tom táto plat­forma nie je. Počul si nie­koho pove­dať, že si jeho mama zave­sila na Twit­ter fotku šte­niatka? Nie, tieto veci sa dejú na Face­bo­oku. Face­book je náh­rada fyzic­kej inte­rak­cie. Twit­ter je o spo­jení s ľuďmi, kto­rých nepoz­náš. Je to kom­bi­ná­cia socia­li­zá­cie a pro­fe­si­onál­neho networ­kingu.

A práve prí­tom­nosť dospe­lých je dôvod, prečo mladí v Ame­rike hro­madne Face­book opúš­ťajú. O Face­book sa síce nebo­jím, no predsa len tá slo­boda vyjad­re­nia je tam limi­to­vaná tým, že tam mám polo­vicu rodiny. A vlastne na tie vyjad­re­nia aj kaš­lem.

Twitter-iOS-520x260

foto: thenextweb.com

Na Twit­ter si napí­šem slo­bodne, čo mi práve beží hla­vou. A nikdy v živote som nerie­šil, že ma nie­kto pre­stal fol­lo­wo­vať. Odo­bra­tie z pria­te­ľov na Face­bo­oku je pri­tom pomaly ekvi­va­lent rany lopa­tou po chrbte.

Face­book sa ma snaží emočne dostať. Twit­ter ma infor­muje a pošle preč. Mám tak viac času na život. A nie, nemys­lím ten digi­tálny.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)