Prečo som pre­stala pomá­hať ľuďom

CamMi PHam, preklad: Martin Bohunický / 14. decembra 2015 / Tools a produktivita

Moja mama mi raz dala radu, ktorá vyznela fakt zvláštne: Nepo­má­haj nikomu až dovtedy, dokým ťa o pomoc sami nepo­žia­dajú.

Vždy som si hovo­rila, že je to hlú­posť. Že moja mama je len chladná. No čím som star­šia, tým viac si uve­do­mu­jem, že má vlastne pravdu. Moja mama je jed­ným z naj­mil­ších ľudí vôbec. Naša spo­loč­nosť nás stále tlačí do pomoci dru­hým. A ja som nebola výnim­kou.

Ide­álne to uro­biť vtedy, keď to naj­me­nej čakajú. To samoz­rejme nie je nič zlé. Milé činy dokážu meniť životy v mno­hých ohľa­doch. No je tu aj druhá strana mince.

Nie všetko je zlé. Tak isto ako nie všetko je dobré. Aj v zle je kúsok dobra. Aj v dobre je kúsok zla. Neho­vo­rím, že pomá­hať ľuďom je naj­horší nápad. No nie je to ani skvelý nápad. Tu sú tri sce­náre, kedy by si sa mal na pomoc iným rad­šej vykaš­ľať:

1. Keď máš pomôcť ľuďom, ktorí si to neza­slú­žia

Nie je to jed­no­du­ché. Boli sme naučení, že pomá­hať iným je správne. No musíme sa to odnau­čiť.

V minu­losti ma často ľudia pozý­vali na kávu s tým, aby som im pomohla s psy­chic­kými prob­lé­mami. Boli to ľudia, ktorí mali roz­be­hnuté star­tupy a mili­óny dolá­rov od inves­to­rov. Napriek tomu mi ani neboli schopní zapla­tiť tú kávu, ešte aby mi zapla­tili za pomoc.

Nikto z nich nechá­pal, že mám deti, že mám hypo­téku, že mám účty. Nikto nechá­pal, že kvôli ich káve som potom musela pra­co­vať do dru­hej ráno.

Ak môj čas nepo­va­žujú za hod­notný, potom ja nemám čas na nich.

Ak sa o teba ľudia nezau­jí­majú, nemal by si im pomá­hať. Neza­slú­žia si to.

Pre­stala som ponú­kať svoje služby zadarmo a nasta­vila si cen­ník. Môj život je tak jed­no­duchší a som cel­kovo šťast­nej­šia. Ľudia ma začali brať vážne. A tí, ktorí si nemôžu moje služby dovo­liť majú vždy mož­nosť kom­pen­zo­vať to inak.

Tak naprí­klad keď nie­kto chce, aby som mu pred­ná­šala na kon­fe­ren­cii, vždy mi môže dať pries­tor pre reklamu alebo aspoň lís­tky pre mojich zná­mych.

Neza­bú­daj, prvou oso­bou, kto­rej potre­bu­ješ pomôcť, si ty sám. A ak ťa pomoc iným nerobí šťast­ným, tak to nerob.

Nie­kedy jed­no­du­cho musíš byť sebec.

2. Keď máš pomôcť ľuďom, ktorí tvoju pomoc neoce­nia

Moja túžba pomá­hať iným je mojou naj­väč­šou sla­bos­ťou.

Chcem ľuďom pomá­hať, hoci o to nepo­žia­dali. Jeden kli­ent mal prob­lémy v práci. Môj tím celé dni ana­ly­zo­val veci. Nič sme si pri­tom neúč­to­vali, zále­žalo nám na ňom. A on sa na nás vykaš­lal. Teraz ma nená­vidí.

Naj­jed­no­duch­šou ces­tou ako spra­viť z pria­teľa nepria­teľa je rada, ktorú nechce počuť.

Ľudia často nie sú pri­pra­vení akcep­to­vať pomoc. A je to v poriadku. Všetko potre­buje svoj čas. Nemal by si ponú­kať svoje rady ľuďom, ktorí na ne nie sú pri­pra­vení. Menej drámy, viac času pre seba.

3. Keď chceš pomôcť ľuďom, no nemô­žeš to robiť na 100%

Keď nie­komu ponúk­neš pomoc a sám na to nie si pri­pra­vený, to je to naj­hor­šie. Pár­krát som to uro­bila a dodnes to ľutu­jem.

Ponúk­nuť pomoc a nemôcť uro­biť svoju prácu dobre narobí viac škody ako úžitku. Je to ako keby sle­pec robil kurzy maľo­va­nia. Kým s tebou strá­cajú čas, mohol im pomôcť nie­kto iný. Tvoj milý prí­stup im vlastne môže uško­diť. A tiež je to ďalší jed­no­du­chý spô­sob, ako si zni­čiť vzťahy.

Drobné milé činy môžu nie­komu zlep­šiť život, no záro­veň mu ho aj zni­čiť. Ak pomô­žeš nespráv­nym ľuďom, prí­deš o prí­le­ži­tosť pomôcť tým správ­nym. Než sa teda roz­hod­neš pomôcť, dobre si to pre­mysli.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)