Prečo sa Slo­váci stále boja kre­di­tiek?

Martin Bohunický / 13. októbra 2016 / Tools a produktivita

Kým v západ­ných kra­ji­nách na kre­dit­kách fičí pomaly väč­šina popu­lá­cie, my na Slo­ven­sku často ani nevieme, čo kre­ditná karta vlastne zna­mená a pome­no­va­nie “kre­ditka” sa stalo štan­dar­dom pre všetky debetné karty. A možno je to škoda. Prečo?

Začnime ter­mi­no­ló­giou. Čo je kre­ditná karta a aký je oproti debetke roz­diel?

Zhrňme to do pár slov: S kre­dit­kou pla­tíš peniazmi banky. Banka ti to potom všetko spočíta a dá ti zhruba 6 – 8 týž­dňov na to, aby si jej všetky peniaze zapla­til. Dôle­žitá poznámka: Ak to zapla­tíš v období týchto pár týž­dňov, nebude ťa to stáť ani o cent navyše. Ak to naopak nestih­neš, čakajú ťa úroky. S debet­kou pla­tíš len peniazmi, ktoré máš.

Kre­ditku zože­nieš vo väč­šine bánk, každá ponúka, plus-mínus, podobné pod­mienky. Zau­jala nás ponuka Tatra banky Na spla­te­nie má 47 dní, pla­tiť môže cez inkaso, takže nikdy neza­budne na platbu a má tam aj nejaké bene­fity ako ces­tovné pois­te­nie, zaplatí ňou hocikde v zahra­ničí a podobne.

Na čo je teda kre­ditka dobrá?

Počul si, že každý člo­vek by mal mať zásobu mini­málne 6 mesač­ných príj­mov? To zna­mená, že ak zaro­bíš 1000 eur mesačne, mal by si mať na účte aspoň 6 lit­rov? A teraz si pove­dzme otvo­rene, kto z nás si môže pove­dať, že tieto peniaze na účte má?

elite-daily-credit-card

foto: elitedaily.com

me ambície, inves­tu­jeme do seba, do ces­to­va­nia, dopra­jeme si kva­litné a zdravé jedlo. Men­ta­lita Slo­vá­kov sa v posled­ných rokoch zme­nila a radi si dopra­jeme kva­litu. Potom tam tie pros­triedky jed­no­du­cho chýbajú.

Možno ich práve tento mesiac nepot­re­bu­ješ. A možno áno. Možno ti práve skr­sol v hlave geniálny nápad. V hor­šom prí­pade sa ti poka­zilo auto, alebo musíš zapla­tiť zdra­votnú sta­rost­li­vosť. Najdôle­ži­tejšie výdavky pri­chá­dzajú práve vtedy, keď ich naj­me­nej potre­bu­jeme. A tu vidím zmy­sel kre­ditky.

Chceš si zare­gis­tro­vať super doménu s dob­rým hos­tin­gom, ale práve si všetko minul. Vieš, že tie peniaze mať za 1 – 2 týždne budeš. Prečo nie?

credit-card-woman

foto: d8nn

Prečo má teda kre­ditka zlú povesť?

Je to práve kvôli tým nezod­po­ved­ným ľuďom, ktorí chcú všetko prí­liš rýchlo a neroz­mýš­ľajú nad dôsled­kami. Nemajú potom na zapla­te­nie toho, čo minuli, nasle­dujú dlhy, exe­kú­cie a problém je na svete. Ak si ale dáš pozor a aj s “neko­neč­nými” pros­tried­kami v ruke, budeš stále vedieť, čo robíš a budeš inves­to­vať roz­umne, nič ti nehrozí. Práve naopak.

Stále máme na Slo­ven­sku strach. Bojíme sa, že nevieme nará­bať s peniazmi. Naša finančná gra­mot­nosť prav­de­po­dobne ešte nie je taká, ako na západe. No nie sme národ hlu­pá­kov, práve naopak. Stačí si spočítať dve a dve, nene­chať sa str­hnúť emóciami a v kre­ditke potom nájdeš neoce­ni­teľnú pomoc.

Navyše, str­číš si ju cez NFC do mobilu a nemu­síš s ňou teda nebez­pečne mani­pu­lo­vať v uli­ciach. Tech­no­ló­gie nám prajú, sme v ban­kov­níc­tve o dva kroky ďalej ako v USA, tak to využime.

Čo ak teda kre­ditku chcem?

Je to na tebe. Zod­po­vedný člo­vek sa nemá čoho báť a kre­ditka mu môže neraz zachrá­niť krk. Ako sa hovorí — dobrý sluha, zlý pán.

titulná foto: Lumina

Pridať komentár (0)