Pre­čo sa Slo­vá­ci stá­le boja kre­di­tiek?

Martin Bohunický / 13. októbra 2016 / Lifehacking

Kým v západ­ných kra­ji­nách na kre­dit­kách fičí poma­ly väč­ši­na popu­lá­cie, my na Slo­ven­sku čas­to ani nevie­me, čo kre­dit­ná kar­ta vlast­ne zna­me­ná a pome­no­va­nie “kre­dit­ka” sa sta­lo štan­dar­dom pre všet­ky debet­né kar­ty. A mož­no je to ško­da. Pre­čo?

Začni­me ter­mi­no­ló­gi­ou. Čo je kre­dit­ná kar­ta a aký je opro­ti debet­ke roz­diel?

Zhrňme to do pár slov: S kre­dit­kou pla­tíš peniaz­mi ban­ky. Ban­ka ti to potom všet­ko spo­číta a dá ti zhru­ba 6 – 8 týž­dňov na to, aby si jej všet­ky penia­ze zapla­til. Dôle­ži­tá poznám­ka: Ak to zapla­tíš v obdo­bí tých­to pár týž­dňov, nebu­de ťa to stáť ani o cent navy­še. Ak to naopak nestih­neš, čaka­jú ťa úro­ky. S debet­kou pla­tíš len peniaz­mi, ktoré máš.

Kre­dit­ku zože­nieš vo väč­ši­ne bánk, kaž­dá ponú­ka, plus-mínus, podob­né pod­mien­ky. Zau­ja­la nás ponu­ka Tat­ra ban­ky Na spla­te­nie má 47 dní, pla­tiť môže cez inka­so, tak­že nikdy neza­bud­ne na plat­bu a má tam aj neja­ké bene­fi­ty ako ces­tov­né pois­te­nie, zapla­tí ňou hocik­de v zahra­ni­čí a podob­ne.

Na čo je teda kre­dit­ka dob­rá?

Počul si, že kaž­dý člo­vek by mal mať záso­bu mini­mál­ne 6 mesač­ných príj­mov? To zna­me­ná, že ak zaro­bíš 1000 eur mesač­ne, mal by si mať na účte aspoň 6 lit­rov? A teraz si pove­dz­me otvo­re­ne, kto z nás si môže pove­dať, že tie­to penia­ze na účte má?

elite-daily-credit-card

foto: elitedaily.com

me ambície, inves­tu­je­me do seba, do ces­to­va­nia, dopra­je­me si kva­litné a zdravé jed­lo. Men­ta­li­ta Slo­vá­kov sa v posled­ných rokoch zme­ni­la a radi si dopra­je­me kva­li­tu. Potom tam tie pros­tried­ky jed­no­du­cho chýbajú.

Mož­no ich prá­ve ten­to mesiac nepot­re­bu­ješ. A možno áno. Možno ti prá­ve skr­sol v hla­ve geniál­ny nápad. V hor­šom prí­pa­de sa ti poka­zi­lo auto, ale­bo musíš zapla­tiť zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť. Najdôle­ži­tejšie výdav­ky pri­chá­dza­jú prá­ve vte­dy, keď ich naj­me­nej potre­bu­je­me. A tu vidím zmy­sel kre­dit­ky.

Chceš si zare­gis­tro­vať super doménu s dob­rým hos­tin­gom, ale práve si všet­ko minul. Vieš, že tie penia­ze mať za 1 – 2 týžd­ne budeš. Pre­čo nie?

credit-card-woman

foto: d8nn

Pre­čo má teda kre­dit­ka zlú povesť?

Je to práve kvôli tým nezod­po­ved­ným ľuďom, kto­rí chcú všet­ko prí­liš rých­lo a neroz­mýš­ľa­jú nad dôsled­ka­mi. Nema­jú potom na zapla­te­nie toho, čo minu­li, nasle­du­jú dlhy, exe­kú­cie a problém je na sve­te. Ak si ale dáš pozor a aj s “neko­neč­ný­mi” pros­tried­ka­mi v ruke, budeš stá­le vedieť, čo robíš a budeš inves­to­vať roz­um­ne, nič ti nehro­zí. Prá­ve naopak.

Stá­le máme na Slo­ven­sku strach. Bojí­me sa, že nevie­me nará­bať s peniaz­mi. Naša finančná gra­mot­nosť prav­de­po­dob­ne ešte nie je taká, ako na zápa­de. No nie sme národ hlu­pá­kov, prá­ve naopak. Sta­čí si spočítať dve a dve, nene­chať sa str­hnúť emócia­mi a v kre­dit­ke potom nájdeš neoce­ni­teľ­nú pomoc.

Navy­še, str­číš si ju cez NFC do mobi­lu a nemu­síš s ňou teda nebez­peč­ne mani­pu­lo­vať v uli­ciach. Tech­no­ló­gie nám pra­jú, sme v ban­kov­níc­tve o dva kro­ky ďalej ako v USA, tak to využi­me.

Čo ak teda kre­dit­ku chcem?

Je to na tebe. Zod­po­ved­ný člo­vek sa nemá čoho báť a kre­dit­ka mu môže neraz zachrá­niť krk. Ako sa hovo­rí — dob­rý slu­ha, zlý pán.

titul­ná foto: Lumi­na

Pridať komentár (0)