Prečo sú pro­dukty Apple nazý­vané ako “i”?

Róbert Hallon: svetapple.sk / 21. február 2015 / Business

Pra­cu­jeme na nich každý deň, berieme ich so sebou do práce, na záchod či dokonca do postele. Majú jed­no­du­chý a hlavne chyt­ľavý názov, ktorý v sebe ukrýva pís­menko “i”. Áno reč je o Apple pro­duk­toch, ktorú sú ozna­čo­vané ako “i”(produkt). Prečo sa však takto volajú?

Na túto otázku exis­tuje nie­koľko odpo­vedí, ktoré sa časom medzi pou­ží­va­teľmi uchy­tili. Jedni tvr­dia, že toto malé a záro­veň nená­padné pís­menko v názve pro­duktu zna­mená “intel­li­gent”, druhí zase to, že Apple ozna­čuje svoje pro­dukty pís­me­nom “i” práve preto, lebo sú ino­va­tívne a teda “inno­va­tion”. Obe tieto teórie vyze­rajú byť prav­divé a svo­jim spô­so­bom aj vysti­hujú pointu zaria­dení. Pravda je však nie­kde úplne inde a súvisí s pri­ja­tím Steva Jobsa späť do Apple ku koncu minu­lého sto­ro­čia!

iCEO

Všetko sa to malo stať v období, kedy sa Apple začí­nalo dostá­vať do prob­lé­mov a odkú­pilo spo­loč­nosť Next, ktorú medzi­tým sti­hol vybu­do­vať Steve Jobs. To zna­me­nalo, že sa Steve mohol opäť vrá­tiť do spo­loč­nosti a keďže Apple bolo v tom období v hroz­nom stave, vede­nie sa roz­hodlo, že Steva dosadí ako dočas­ného gene­rál­neho ria­di­teľa spo­loč­nosti. To zna­me­nalo, že sa neoz­na­čo­val kla­sicky ako CEO (Chief Exe­cu­tive Offi­cer) ale ako iCEO (inte­rim – dočasný Chief Exe­cu­tive Offi­cer). Hneď potom začalo Apple pre­dá­vať pro­dukty s ozna­če­ním “i” a tak sa mnohí dom­nie­vajú, že práve to bol dôvod, prečo dostali toto pís­menko.

Každo­pádne, v posled­nej dobe to začína vyze­rať tak, že sa postupne Apple začína zba­vo­vať tohto ozna­če­nia pri svo­jich nových pro­duk­toch. Spo­meňme naprí­klad nové hodinky, pri kto­rých sme všetci pred­po­kla­dali názov iWatch ale Apple nás naozaj prek­va­pilo, keď ich odpre­zen­to­valo ako “Apple Watch”. To, akým sme­rom ozna­čo­va­nia pro­duk­tov sa spo­loč­nosť teda vybe­rie uvi­díme až v najb­liž­ších rokoch!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)