Pred­behne Zona Pop­corn Time?

Michal Tomek / 29. apríl 2014 / Tools a produktivita

Radi poze­ráte filmy? Nie vždy sa vám chce pla­tiť za lís­tok alebo DVD? Nie­ktorí ľudia si našli cestu, a tak vznikli služby ako Pop­corn Time a teraz už aj Zona. 

Kedysi začal pro­jekt Pop­corn Time revo­lú­ciu v stre­a­mo­vaní tele­ví­zie a fil­mov. Nový ruský star­tup Zona v tom pokra­čuje a pri­dáva niečo navyše – tele­vízne, špor­tové kanály a rádio. Všetko zadarmo ‚samoz­rejme. Ovládne Zona svet „pirát­stva“?

Ak ste si nie­kedy mys­leli, že Pop­corn Time, ozna­čo­vaný za Netf­lix pirát­skych kópií, je revo­luč­nou ino­vá­ciou v oblasti bez­plat­ného pirát­skeho obsahu, zoznámte sa so služ­bou Zona. Za nápa­dom stojí tvorca naj­väč­šej rus­kej sociál­nej siete VKon­takt. Z pohľadu deve­lo­pe­rov dokáže Zona to isté, čo Pop­corn Time, no navyše zahŕňa seriály, live tele­vízne pre­nosy z celého sveta, hudbu, live rádio a špor­tové pre­nosy a aj hry. Všetko v rámci jed­nej apli­ká­cie.

V súčas­nosti je Zona k dis­po­zí­cii tak pre Win­dows ako aj pre Android. Apli­ká­cia pre sys­tém Android je však dostupná iba v ruš­tine. Tá pre Win­dows má okrem rus­kej aj ukra­jin­skú a anglickú jazy­kovú mutá­ciu.

Ide prav­de­po­dobne o jednu z naj­pok­ro­ko­vej­ších ideí na stre­a­mo­va­nie fil­mov a podob­ného obsahu. Má veľmi jed­no­du­ché ovlá­da­nie. Výber a pus­te­nie žela­ného filmu tiež netrvá dlho. V prie­behu dňa sa počet uží­va­te­ľov, ktorí využí­vajú službu, pohy­buje medzi 200 až 500 tisí­cami. Uží­va­te­ľom ponúka Zona okolo 6,5 tisica fil­mov, 300 tele­víz­nych kaná­lov či 500 rádi­os­ta­níc. Pri kaž­dom filme či seriály máte k dis­po­zí­cii množ­stvo infor­má­cií ako hod­no­te­nie, záp­letku či kva­litu a jazyk daného diela.

Aké­koľ­vek výhody takáto apli­ká­cia pri­náša, stále ide o poru­šo­va­nie autor­ských práv. To zna­mená, že (asi v kaž­dej kra­jine) je sťa­ho­va­nie obsahu chrá­ne­ného copy­righ­tom nele­gálne. Či je to aj nele­gi­tímne a neetické, nechá­vam na posú­dení kaž­dého z vás.

Zdroj: computerworld.com, zona.ru, seusitenainternet.com.br

Pridať komentár (0)