Pre­d­ik­tívna tech­no­ló­gia: Sme­ru­jeme do vlast­nej pasce?

Šandi / 16. marca 2014 / Tools a produktivita

Za posledné roky sa tech­no­ló­gia, ktorú pou­ží­vame, značne zme­nila. Čím ďalej, tým je kon­tro­verz­nej­šia. Apli­ká­cie ako Google Now, Tempo AI a ďal­šie sú medzi prvými, ktoré pou­ží­vajú tzv. pre­d­ik­tívnu tech­no­ló­giu.

Čo to pre­d­ik­tívna tech­no­ló­gia vôbec je?

Pre­d­ik­tívna tech­no­ló­gia zna­mená len jedno — odo­vzdá­va­nie takého množ­stvo infor­má­cií, že rôzne apli­ká­cie a služby vedia to, čo nám samot­ným ešte len na rozum príde. Sushi mi bude ponúk­nuté skôr, než naň dosta­nem chuť. Dosta­nem mož­nosť zvý­hod­ne­ného par­ko­va­nia na dobu, čo budem odces­to­vaný, ešte skôr, než vyra­zím na letisko.

Tieto apli­ká­cie budú ťažiť z cloud com­pu­tingu, množ­stva penet­rá­cie smart­fó­nov medzi ľudí a ich inter­ne­to­vého pri­po­je­nia. Smar­fón bude nepretr­ži­tým loka­li­zá­to­rom našej polohy. Tú stačí skom­bi­no­vať s výsled­kami nášho vyhľa­dá­va­nia a Google má vydláž­denú cestu k úspe­chu. Nie je to veľmi známe, no Google cez svoju službu Gmail dokáže už dnes čítať našu poštu, hľa­dať v nej paterny a využí­vať zís­kané infor­má­cie na cie­le­nejší pre­daj reklamy. V najb­liž­ších rokoch bude mať množ­stvo nových firiem záu­jem zviesť sa na podob­nom spô­sobe pre­d­ik­cie. 

Ešte stále nevieme, kam sa to celé uberá. Koľko osob­ných úda­jov budeme ochotní (ne)dobrovoľne obe­to­vať v pros­pech kom­fortu, ktorý nám tieto apli­ká­cie a služby budú pri­ná­šať?

Oča­ká­vajte pre­d­ik­tívnu tech­no­ló­giu úplne všade

Tim Tuttle, zakla­da­teľ a CEO Expect Labs, zastáva názor, že sa táto tech­no­ló­gia veľmi rýchlo roz­šíri aj do iných zaria­dení než sú smart­fóny. Budúc­nos­ťou pre­d­ik­tív­nej tech­no­ló­gie sú naprí­klad sen­zory pri­pev­nené o wea­rable zaria­de­nia ako Jawbone, Fit­bit a ďal­šie, ktoré sa stanú zla­tou baňou pre zís­ka­va­nie cen­ných infor­má­cií.

Šepká sa, že Google má v pláne pred­sta­viť svoje vlastné Smart­watch. Tie v kom­bi­ná­cii s Google Now môžu túto tech­no­ló­giu posu­núť na úplne iný stu­peň a nechať tak kon­ku­ren­ciu ďaleko za chvos­tom.

Už v tomto momente je jasné, že sto­jíme pred tech­no­lo­gic­kým míľ­ni­kom, ktorý môže pozna­čiť celú našu spo­loč­nosť a fun­go­va­nie jedinca v nej. Otázka pre nás teda znie: Plá­nu­jeme sa odo­vzdať tejto tech­no­ló­gií a prísť tak úplne o naše súkro­mie? Za seba hovo­rím áno s vedo­mím, že Google už moju poštu číta, a tak mi žiadne súkro­mie neos­talo.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)