Pred­sta­vu­jeme súťa­žia­cich na Pione­ers Bratislava#3 — 1. časť

Tomáš Kahn / 20. apríla 2015 / Tools a produktivita

Podu­ja­tie pre star­tu­pis­tov a inves­to­rov Pione­ers Bra­ti­slava sa na Slo­ven­sku obja­vilo iba pred rokom a už tu máme jeho tre­tie vyda­nie. Okrem medzi­ná­rod­ného poza­dia so sebou opäť pri­náša prí­le­ži­tosť pre slo­ven­ské star­tupy odpre­zen­to­vať sa pred lokál­nymi i zahra­nič­nými inves­tormi a zís­kať tak významné kon­takty či inves­tičný kapi­tál.

Počas Pione­ers Bratislava#3 sa 28. apríla 2015 v pries­to­roch Con­nect Cowor­king pred­staví osem slo­ven­ských star­tu­pov v rámci súťaže Pit­ching Com­pe­ti­tion. Budú mať tri minúty na to, aby svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vili odbornú porotu a ďal­šie dve minutý na to, aby zod­po­ve­dali jej otázky. Výherca získa voľnú vstu­penku na Pione­ers Fes­ti­val 2015 vo Viedni a ďal­šie hod­notné ceny od par­tne­rov podu­ja­tia. 

Tu su prvé tri star­tupy, ktoré si už chys­tajú svoje pit­che:

Coupling.me

Appka Coupling.me je o ľuďoch a o vzá­jom­nom zdie­ľaní momen­tov medzi nimi. Ak už sme v kon­takte s nie­kým, tak exis­tujú neko­nečné mož­nosti stre­tá­va­nia sa, či už je to rôzne miesto alebo rôzny čas. Ak ste však na neja­kom mieste a nemáte odvahu sa pri­ho­vo­riť tomu dru­hému, je tu appka Coupling.me. Pomo­cou tejto ste schopný vidieť ľudí vo vašom okolí a kon­tak­to­vať ich. Ide o appku, ktorá je zalo­žená na geolo­ká­cií, takže vám vždy ukáže ľudí vo vašom okolí. Jej uží­va­te­lia tak dostanú jedi­nečnú mož­nosť spoz­nať nových ľudí vo svo­jom okolí. Myš­lienka Coupling.me vznikla už v roku 2011 a od začiatku bolo jej úmys­lom vytvo­riť naju­ži­toč­nej­šiu dating plat­formu, pomo­cou kto­rej by ste mohli nájsť a spoz­nať nových ľudí.

Cros­swalk

Cros­swalk je osvet­le­nie pre­chodu pre chod­cov a pohy­bu­jú­cich sa objek­tov na ňom novej gene­rá­cie pro­stred­níc­tvom lasera, posú­va­júce ochranu chod­cov na novú úro­veň. Cros­swalk rieši zlep­še­nie vidi­teľ­nosti chod­cov za tmy a zhor­še­ných vidi­teľ­nost­ných pod­mie­nok tak, aby vodiči spo­zo­ro­vali chod­cov z väč­šej vzdia­le­nosti a vedeli rých­lej­šie pred­chá­dzať mož­ným kolí­ziám. Naše testy uká­zali, že s osvet­le­ním Cros­swalk vodiči zba­dajú chod­cov z 3-5x väč­šej vzdia­le­nosti. Cros­swalk vzni­kol ako spin-off z hard­vé­ro­vého pro­jektu Ambisc­reen. 

Lazy­ring

Každý z nás má doma nesku­točné množ­stvo ovlá­da­čov, či už je to od TV, DVD pre­hrá­vača, sate­litu, Hi-Fi, kli­ma­ti­zá­cia a čokoľ­vek ďal­šie. Čo keby ste mohli ovlá­dať všetko pomo­cou vášho smartp­honu? Star­tup Lazy­ring pri­šiel preto s nápa­dom uni­ver­zál­neho ovlá­dača. Kon­krétne sa jedná o gestá, pomo­cou kto­rých dokáže ovlá­dať vaše zaria­de­nia. Star­tup Lazy­ring vytvo­ril prs­teň, ktorý vám k tomu poslúži a pomo­cou kto­rého doká­žete ovlá­dať ges­tami vaše zaria­de­nia. Jedná sa o veľmi malé zaria­de­nia veľ­kosti prs­teňa, ktoré je vyba­vené naj­nov­šími tech­no­ló­giami. Pro­jekt Lazy­ring môžete násť dokonca aj na cro­wd­fun­din­go­vom por­tály Indie­gogo TU.

Ďal­ších súťa­žia­cich pred­sta­víme už o pár dní v nasle­du­jú­cich člán­koch:). 

PioneersBratislava#3

28. apríl 2015, 19.00 hod.

Con­nect Cowor­king, Párič­kova 18, Bra­ti­slava

https://www.eventbrite.co.uk/e/pioneersbratislava3-tickets-16330475893

Podu­ja­tie pri­náša: AVE Agency v spo­lu­práci s SBA

Par­tneri podu­ja­tia: Cro­wd­berry, KPMG, Startitup.sk, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, Fle­mio, Hei­ne­ken, Hen­nessy, Thali

Pri­daj sa tu: https://www.facebook.com/events/945102145540816/

Pridať komentár (0)