Predstavujeme ti ďalších 20 biznisov, ktoré to robia INAK

Zuzana Kotuliaková / 12. januára 2017 / Zo Slovenska

Máme tu nový týž­deň a s ním ďal­šiu 20-tku. Už to je po­maly taká tra­dí­cia, že každý týž­den pri­budnú ďal­šie pod­niky do na­šej ino­vá­tor­skej ro­diny. :)

Máme tu nový týž­deň a s ním ďal­šiu 20-tku. Už to je po­maly taká tra­dí­cia, že každý týž­den pri­budnú ďal­šie pod­niky do na­šej ino­vá­tor­skej ro­diny. :)

Tento týž­deň je pred­po­sledný. V pr­vej fáze sme sa roz­hodli oce­niť 100 pod­ni­kov, čo sa bu­dúci týž­deň už na­plní. Tak sle­duj všetky časti, aby si mal pre­hlad o všet­kých biz­ni­soch. Ak si nie­ktoré pre­došlé oce­ňo­va­nie pre­hlia­dol, mô­žeš ich nájsť tu: oce­ňo­va­nie č.1, oce­ňo­va­nie č.2 a oce­ňo­va­nie č. 3.

A te­raz už prej­dime k sa­mot­nému vy­hlá­se­niu ) :

Ma­xi­mi­lian Mucska Tai­lor

 

Oce­ne­nie si za­slú­žia za ich ručne šité kva­litné ob­leky. O kva­lite svedčí aj fakt, že ich ro­dinný biz­nis fun­guje už tak­mer 4 de­sať­ro­čia.

10711125_290076524532880_1630718892635228928_n

foto: FB Ma­xi­mi­lian Mucska Tai­lor

Trust­pay

 

Lebo sa im po­da­rilo vy­bu­do­vať jednu z naj­väč­ších pla­tob­ných brán, ktorú po­znajú aj v za­hra­ničí.

facebook

foto: Trust­pay

Shield Sig­nalp­roof Ap­pa­rel

 

Re­vo­lučná slo­ven­ská čiapka, ktorá ochráni tvoju hlavu pred ne­bez­peč­nými sig­nálmi.

14642240_1605760479726068_7414403766176874788_n

foto: FB Shield

Or­bis Street Food

 

Za naj­lep­šie hra­nolky v meste. Mňam. :)

11667274_1640428429527388_2931366883824778013_n

foto: FB Or­bis Street Food

Ško­dovka

 

Su­per ka­via­reň, kde sa vrá­tiš o pár ro­kov do­zadu. Do­sta­neš tu tresku v rožku, ale aj kva­litné ko­lá­čiky.

14448892_1782669198612681_8651385693879929794_n

Foto: FB Ško­dovka

Pieš­ťan­ský pi­vo­var Ži­well

 

Re­me­selný pi­vo­var, ktorý vy­rába su­per do­máce pivá.

15267662_1034582573319280_2790721627931985240_n

FB: Pieš­tan­ský pi­vo­var Ži­well

Mylo

 

Oce­ňu­jeme ich za prí­rodné, ručne vy­rá­bané mydlá, ktoré sú jed­no­du­cho su­per.

15590133_1801333733470779_6484475804896081939_n

Foto: FB Mylo

Con­nect Co­wor­king

 

Za to, že pod­po­rujú ľudí, ro­biť veci INAK. :)

14563323_1179151858833312_5709835950880610915_n

Foto: FB Con­nect Co­wor­king

ALIEN Stu­dio

 

Za ich 3D ani­má­cie, ktoré ur­čite po­znáš aj TY. Na­prí­klad vy­tvo­rila zná­meho psa v re­klame na Ko­folu.

Foto: FB Alien Stu­dio

MMG Fre­e­dom Bar­bers & Shop

 

Vy­tvo­rili no­vo­dobé ho­lič­stvo, v kto­rom sa o teba po­sta­rajú ako sa patrí.

14702463_1830116087265988_7459848197288093930_n

Foto: FB MMG Fre­e­dom Bar­bers & Shop

 

Wo­odfly

 

Za to, že dali pán­ským mo­tý­li­kom nový šmrnc.

13226923_1089653667774020_2611206592510780518_n

foto: FB Wo­odfly

Pro­mi­seo

 

Ko­šická SEO a PPC agen­túra, ktorá patrí k naj­lep­ším.

15873053_1496795663671439_1114196380016155826_n

Foto: FB Pro­mi­seo

Jama Craft Bre­wery

 

Po­vráva sa, že je to jedno z naj­lep­ších do­má­cich pív. Treba vy­skú­šať.

11295569_980359755316844_1140487234809282278_n

Foto: FB Jama Craft Bre­wery 

Drone´n´base

 

Za ich mul­ti­žán­rovú hru, ktorá z tvo­jej obý­vačky spraví pre­te­kár­sku dráhu. :)

13495349_1552224945081848_2280729861906464014_n

Foto: FB Drone’n’base

Ho­pin­taxi

 

Lebo na na­šom trhu boli prví, ktorí zdi­gi­ta­li­zo­vali po­u­ží­va­nie ta­xí­kov.

12733572_984301464984095_4983786136613235998_n

Foto: FB Ho­pin­taxi

Vec­tary

 

Za ich 3D mo­de­lo­vací ná­stroj, ktorý bol na­vr­hnutý na to, aby urých­lil mo­de­lo­va­nie pre 3D tlač a aby 3D tla­čiarne ve­deli po­u­ží­vať všetci.

14457534_1659580130931120_5037913898414933443_n

Ne­seda

 

Za ich in­te­li­gentú sto­ličku, ktorá bo­juje proti ci­vi­li­zač­ným cho­ro­bám.

sed_vklaku

foto: new.ne­seda.com

Mul­tip­le­xDX

 

Za ich novú tech­no­ló­giu dig­nos­ti­ko­va­nia ná­do­rov. Tlies­kame.

MDX1

Foto: Go­ogle Plus/ Mul­tip­le­xDX

Ha­bibi Cafe Bra­ti­slava

 

Oce­ne­nie zís­ka­vajú za jednú z naj­lep­ších vod­ných fa­jok v Bra­ti­slave a su­per útulné miesto. :)

12278837_1110750888950040_6774831467429195860_n

Foto: FB Ha­bibi Ca­feB­ra­ti­slava

Ze­lená Hliadka

 

Za to, že ro­bia naše mesto kraj­ším.

Zdroj foto: FB Ze­lená hliadka

Zdroj ti­tul­néj fotky: new.ne­seda.com/ FB Or­bis Street Food

Pridať komentár (0)