Predstavujeme ti startup Global Clinic Rating, TripAdvisor pre pacientov

Mária Ambrozová / 15. mája 2018 / Startupy

zdroj: Core team Global Clinic Rating sídli v Bratislave. Co-founderi GCR - Daniel Coulton Shaw a Vlado Hruda sa nachádzajú v hornom rade v strede, GCR
  • Mnohé služby a pro­dukty den­nej spot­reby si v sú­čas­nosti vy­be­ráme na zá­klade hod­no­tení iných ľudí
  • Pri vý­bere uby­to­va­nia klik­neme na bo­oking.com, ak ide o re­štau­rá­ciu, nav­ští­vime Tri­pAd­vi­sor
  • V prí­pade, že jedlo v re­štau­rá­cii nie je podľa na­šich pred­stáv alebo sa v ho­teli po­riadne ne­vys­píme, dáme zlé hod­no­te­nie
  • V prí­pade hod­no­te­nia sta­rost­li­vosti o zdra­vie je to však o niečo ťaž­šie

Je za­rá­ža­júce, že v dneš­nej vy­spe­lej dobe si ta­kýmto jed­no­du­chým sys­té­mom hod­no­te­nia ne­mô­žeme vy­brať kva­litné me­di­cín­ske za­ria­de­nie. Zdra­vie je v ži­vote to naj­dô­le­ži­tej­šie, a preto by sme jed­no­značne mali mať mož­nosť po­rov­nať a zhod­no­tiť kva­litu rôz­nych me­di­cín­skych za­ria­dení.

Práve tento prob­lém sa roz­hodli rie­šiť v Glo­bal Cli­nic Ra­ting (GCR). Podľa za­kla­da­te­ľov by mal mať každý člo­vek mož­nosť nájsť si tú najv­hod­nej­šiu kli­niku na pár kli­kov a za pár se­kúnd. O pro­jekte sme sa roz­prá­vali s Da­nie­lom Coul­ton Shaw, spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti.            

Da­niel, GCR pri­rov­ná­vate k Tri­pAd­vi­soru pre kli­niky. Ako tieto kli­niky hod­no­títe? Asi to nie je také jed­no­du­ché, ako keď dám hod­no­te­nie re­štau­rá­cii.

To je pravda, s hod­no­te­ním kli­ník je to oveľa zlo­ži­tej­šie. V rámci me­di­cín­skych za­ria­dení hod­no­tíme rôzne as­pekty, ako sú skú­se­nosti do­kto­rov, vy­ba­ve­nie kli­niky, po­sky­to­vané služby pa­cien­tom, ale tak­tiež be­rieme ohľad na spätnú väzbu od pa­cien­tov. Vďaka vy­hod­no­co­va­niu viac ako 100 dru­hov rôz­nych dát do­ká­žeme zís­kať oveľa ob­jek­tív­nejší vý­sle­dok, ktorý sa od­zr­kadlí na ko­neč­nom hod­no­tení kli­ník v roz­me­dzí od 1-5 hviez­di­čiek. Mo­men­tálne náj­dete na on­line plat­forme GCR.org hod­no­te­nia viac ako 400 000 kli­ník.

Co-foun­der GCR Da­niel na náv­števe den­tál­nej kli­niky v Li­ba­none. 

Ako zís­ka­vajú za­po­jené kli­niky hod­no­te­nia?

Kli­niky zbie­rajú hod­no­te­nia od svo­jich pa­cien­tov väč­ši­nou hneď po náv­števe alebo zá­kroku. V sú­čas­nosti sa však sna­žíme o ešte ob­jek­tív­nej­šie hod­no­te­nie zo strany pa­cien­tov cez nový soft­vér, ktorý po­stupne im­ple­men­tu­jeme do na­šich par­tner­ských kli­ník.

Vy­svet­líte nám, ako kon­krétne sa môžu na zbere týchto dát po­die­ľať pa­cienti?

Naše par­tner­ské me­di­cín­ske za­ria­de­nia naj­nov­šie zís­ka­vajú spätnú väzbu od pa­cien­tov na zá­klade vý­sled­kov liečby. Po­viem to na prí­klade – vy­be­riete si kli­niku, kde vám le­kár zre­a­li­zuje zá­krok. Le­kár vám po­tom bude najb­liž­ších 5-10 ro­kov pra­vi­delne za­sie­lať do­taz­ník, pro­stred­níc­tvom kto­rého sa vás bude pý­tať, ako sa vám darí a ako sa zlep­šil váš zdra­votný stav. Vďaka týmto in­for­má­ciám priamo od pa­cien­tov presne zis­tíme, aká je kva­lita da­nej kli­niky a aj to, či bol zá­krok úspešný.

Náv­števa cen­tra asis­to­va­nej re­pro­duk­cie v In­dii.

Plat­formu GCR ste spus­tili v roku 2015. Ako to vlastne všetko za­čalo?

Keď môj starý otec ocho­rel na veľmi zried­kavé ocho­re­nie, sna­žil som sa nájsť to naj­lep­šie me­di­cín­ske za­ria­de­nie. Strá­vil som týždne, ba až me­siace hľa­da­ním. Keď som ko­nečne vhodné me­di­cín­ske za­ria­de­nie na dru­hej strane kra­jiny na­šiel, stále som si ne­bol istý, či tam budú schopní môjho sta­rého otca vy­lie­čiť. Ni­kde som to­tiž ne­na­šiel šta­tis­tiky ohľa­dom vý­sled­kov da­nej kli­niky. Daný le­kár bo­hu­žiaľ ne­do­ká­zal vy­lie­čiť môjho sta­rého otca.

Ne­skôr som zis­til, že tento prob­lém trápi veľmi veľa ľudí a to bolo prvé na­kop­nu­tie. Na­prí­klad podľa zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie Le­apf­rog Group v USA každý deň zo­mrie okolo 1 000 ľudí len kvôli tomu, že si vy­berú ne­správnu kli­niku. Z tohto dô­vodu sme sa za­čali ve­no­vať a Vla­dom Hru­dom, co-foun­de­rom, ve­no­vať star­tupu Glo­bal Cli­nic Ra­ting.

Čo po­va­žu­jete za­tiaľ za naj­väčší úspech v rámci Glo­bal Cli­nic Ra­ting?

V sú­čas­nosti sme naj­rých­lej­šie ras­túca da­ta­báza me­di­cín­skych za­ria­dení na svete, ktorá za­hŕňa skoro 500 ti­síc kli­ník. Máme po­kry­tých už viac ako 120 kra­jín sveta a každý me­siac nav­štívi našu plat­formu okolo 30 ti­síc po­u­ží­va­te­ľov.

Ďa­lej sme boli oce­není za naše ino­va­tívne rie­še­nie v sú­ťaži Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards v ka­te­gó­rií So­cial Im­pact alebo na po­du­jatí Tech Inno Day. Tiež sme boli vy­bratí do zná­mych ak­ce­le­rač­ných prog­ra­mov ako na­prí­klad Y Com­bi­na­tor alebo ROCKS­TART Di­gi­tal He­alth.

GCR tím nav­ští­vil nie­koľko de­sia­tok kli­ník v Du­baji.

Mô­žete nám pre­zra­diť, aké naj­väč­šie vý­zvy ste mu­seli v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí pre­ko­nať?

Naj­väč­ším prob­lé­mom, ktorý sme mu­seli rie­šiť a s kto­rým stále bo­ju­jeme, je ne­dô­vera zo strany kli­ník a pa­cien­tov. Táto ne­dô­vera je spô­so­bená tým, že naša značka GCR.org nie je stále veľmi známa. To v praxi zna­mená, že sa pa­cienti boja hľa­dať a oslo­viť kli­niku na na­šej plat­forme, pre­tože v ur­či­tých prí­pa­doch (napr. ope­rá­cia srdca alebo liečba ra­ko­viny) môže byť vý­ber kli­niky pre pa­cienta otáz­kou ži­vota a smrti.

Ve­diete si presné šta­tis­tiky, ktoré kli­niky sú vy­hľa­dá­vané po­u­ží­va­teľmi naj­viac?

V sú­čas­nosti sú na GCR.org naj­viac vy­hľa­dá­vané den­tálne kli­niky, cen­trá asis­to­va­nej re­pro­duk­cie a rá­di­olo­gické kli­niky. Je to spô­so­bené aj tým, že práve týchto špe­cia­li­zá­cií máme na na­šom por­táli naj­viac. Mô­žeme do­konca ho­vo­riť o tzv. me­di­cín­skom tu­rizme, kedy pa­cient vďaka nášmu por­tálu vy­ces­tuje do inej kra­jiny, aby na­prí­klad pod­stú­pil la­se­rovú ope­rá­ciu očí za me­nej pe­ňazí, ale zá­ro­veň v kva­lit­nej­šej oč­nej kli­nike.

Zau­jí­mavé. V sú­čas­nosti máte dve pô­so­biská, Bra­ti­slavu a San Fran­cisco. Akí ľu­dia tvo­ria core vášho tímu? Sú to len od­bor­níci na ma­naž­ment a vý­voj alebo aj ľu­dia, ktorí sú spätí s me­di­cí­nou?

V Ka­li­for­nii sa na­chá­dzajú traja čle­no­via tímu a náš spo­lu­za­kla­da­teľ Vlado Hruda. Core team sa však na­chá­dza na Slo­ven­sku a po­krýva ob­lasti IT, sa­les, mar­ke­ting a pro­duct de­ve­lop­ment.

GCR team zís­kal oce­ne­nie za naj­lepší So­cial Im­pact Star­tup v sú­ťaži CE­SA­wards, GCR

Keďže sme star­tup me­di­cín­skeho cha­rak­teru, sa­moz­rejme sme s me­di­cí­nou aj úzko pre­po­jení. Ja vlast­ním dve zubné kli­niky, ro­di­čia Vlada sú le­kári a v tíme máme aj ab­sol­ventku me­di­cíny. Na­vyše spo­lu­pra­cu­jeme s de­siat­kami me­di­cín­skych po­rad­cov a am­ba­sá­do­rov z ce­lého sveta, na­prí­klad Ric­kom Ma­yes (pro­fe­so­rom z Rich­mond­skej uni­ver­zity), Chri­som Bar­row (líd­rom & cou­chom v ob­lasti zub­ného le­kár­stva) alebo s Du­ša­nom Meš­kom – zná­mym slo­ven­ským le­ká­rom a uni­ver­zit­ným pro­fe­so­rom, ktorý štu­do­val na pre­stíž­nej Mayo Cli­nic v USA.

A aby sme mo­ti­vo­vali všet­kých nad­še­ných star­tu­pis­tov ešte viac, skúste nám pre­zra­diť, aké sú vaše ciele do najb­liž­šej bu­dúc­nosti.

Na­šim najb­liž­ším cie­ľom je už vyš­šie spo­me­nuté zís­ka­va­nie dát od pa­cien­tov ohľadne vý­sled­kov ich liečby. Chceme zís­ka­vať viac re­le­vant­ných dát, pre­tože vďaka tomu bude naše hod­no­te­nie oveľa ob­jek­tív­nej­šie a pa­cienti si budú môcť o to jed­no­duch­šie vy­brať.

Na­šou dl­ho­do­bou ví­ziou je zlep­šo­va­nie zdra­vot­níc­tva na glo­bál­nej úrovni. Ak na­prí­klad exis­tuje kli­nika v ma­lom meste, o kto­rej ni­kto ne­vie, no pra­cujú tam špič­koví od­bor­níci a lie­čia tam pa­cien­tov s vý­bor­nou úspeš­nos­ťou, tak je na­šou spo­lo­čen­skou po­vin­nos­ťou, aby o nej ve­delo čo naj­viac ľudí. A ve­rím, že väč­šina bu­dú­cich pa­cien­tov sa na zá­klade fak­tov roz­hodne pre túto kli­niku.

Ta­kisto chceme mo­ti­vo­vať kli­niky so slab­šími vý­sled­kami, aby sa po­stupne zlep­šo­vali a skva­lit­nili služby pre svo­jich pa­cien­tov. Pa­cient by to­tiž mal ísť za kva­li­tou a za svo­jím zdra­vím, a to mu práve na GCR.org po­nú­kame.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s GCR.

Pridať komentár (0)