Pre­ma­ka­né high-tech pries­to­ry spo­loč­nos­ti Tom­ra Sor­ting Solu­ti­ons spá­ja­jú admi­ni­stra­tí­vu s výro­bou

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch Andrej Alexy, Ing.arch Martin Bujna, Ing.arch Štefan Rafanides / 9. júna 2016 / Zaujímavosti

Ate­li­é­ru ALE­XY & ALE­XY sa v Pezin­ku poda­ri­lo vytvo­riť „high-tech“ inte­ri­ér pre líd­ra v oblas­ti trie­de­nia mate­riá­lov. Vizu­ál­ne pre­po­je­nie admi­ni­stra­tí­vy s výro­bou bola požia­dav­ka zadá­va­te­ľa.

Dvoj­pod­laž­ný admi­ni­stra­tív­ny seg­ment haly je otvo­re­ný sme­rom do výro­by. Integ­ru­jú­cim motí­vom návrhu sú tzv. „pro­duk­to­vé ste­ny“ tvo­re­né skle­ne­ným pláš­ťom napl­ne­né rôz­ny­mi pro­dukt­mi trie­de­nia. Taká­to sym­bo­li­ka pria­mo odka­zu­je na pod­sta­tu spo­loč­nos­ti, okrem toho nesie v sebe aj výtvar­ný zámer a roz­ma­ni­tosť trie­de­ných mate­riá­lov napo­ve­dá o širo­kom záber spo­loč­nos­ti. Pro­duk­to­vé ste­ny sú navr­hnu­té a roz­miest­ne­né rela­tív­ne rov­no­mer­ne tak, aby kaž­dej význam­nej sku­pi­ne pries­to­rov vtla­či­li pečať iden­ti­ty, zákaz­níc­ka zasa­da­cia miest­nosť – druh špe­ciál­ne – poly­mé­ro­vé plas­ty, vstup­ná hala kan­tí­na druh ťaž­ba – neras­ty, vede­nie – zasa­dač­ka exklu­zív­ne dru­hy potra­vín ako naprí­klad mand­le, taba­ko­vé lis­ty a ston­ky, kávo­vé zrná, slneč­ni­co­vé semiač­ka, malé zasa­da­cie miest­nos­ti – druh recyk­lá­cia — plas­ty.

cmsSiteBoxPhoto_2009-1306

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Integ­ru­jú­cim člán­kom rie­še­nia sú fareb­né vodia­ce línie integ­ro­va­né v pod­la­he a pred­sta­vu­jú­ce ana­ló­giu s trie­de­ním. Namies­to trie­de­nia pro­duk­tov trie­dia a usmer­ňu­jú pohyb v rám­ci vnú­tor­nej dis­po­zí­cie objek­tu. Mate­riá­lo­vé rie­še­nie stien, pod­láh a stro­pov v súčin­nos­ti s osvet­le­ním a mobi­liá­rom kom­ple­tu­je a dotvá­ra tie­to základ­né ide­ové línie návrhu. Ide­ové posla­nie vstup­nej haly akcen­tu­je repre­zen­tač­né zave­se­né oce­ľo­vé scho­dis­ko, kto­ré hori­zon­tál­ne a ver­ti­kál­ne čle­ní pries­tor. Ľah­ká vzná­ša­jú­ca sa kon­štruk­cia odka­zu­je na pres­né tech­no­ló­gie „high-tech“ pri­čom scho­dis­ko tvo­rí pri­ro­dze­nú domi­nan­tu pries­to­ru.

Kan­tí­na je situ­ova­ná naľa­vo od vstup­nej haly a tvo­rí ploš­ne naj­väč­ší spo­lo­čen­ský a zhro­maž­do­va­cí mul­ti­funkč­ný pries­tor. Je urče­ná pre pra­cov­ní­kov z výrob­nej ale aj admi­ni­stra­tív­nej zóny na stra­vo­va­nie a pobyt počas pre­stá­vok (den­ná miest­nosť). Okrem toho tu bude mož­ne uspo­ria­dať zasad­nu­tia, pora­dy, pre­zen­tá­cie, či pred­náš­ky. Pries­tor je funkč­ne a mate­riá­lo­vo čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú zónu so sede­ním a zónu príp­ra­vy stra­vy vo vnú­tor­nej čas­ti dis­po­zí­cie. Veľ­kop­ries­to­ro­vé kan­ce­lá­rie sú situ­ova­né na dru­hom pod­la­ží a pozos­tá­va­jú cel­ko­vo zo šty­roch veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii s výme­rou cca 100 m2 na jed­nu kan­ce­lá­riu. K dvo­j­ici kan­ce­lá­rii pri­ná­le­žia sociál­ne zaria­de­nia s kuchyn­kou, ako aj dve zasa­da­cie miest­nos­ti (kapa­ci­ta 8 miest). Význam­ným inte­ri­é­ro­vým prv­kom je „pro­duk­to­vá ste­na“ umiest­ne­ná ako integ­ru­jú­ci člá­nok medzi zasa­da­cou miest­nos­ťou a pries­to­rom kan­ce­lá­rie, dob­re vní­ma­teľ­ná z kan­ce­lá­rii, ako aj z pav­la­če, tak­že tvo­rí oso­bi­tú iden­ti­fi­ká­ciu miest­nos­tí pod­ľa zvo­le­né­ho mate­riá­lu a far­by.

cmsSiteBoxPhoto_2003-1298

Inte­ri­ér je posta­ve­ný na ana­ló­gii so samot­nou pod­sta­tou spo­loč­nos­ti Tom­ra – trie­de­ní. Kre­ova­nie inte­ri­é­ru ako cel­ku vychá­dza­lo z mate­riá­lo­vých rie­še­ní, otvá­ra­nia či uzat­vá­ra­nia pries­to­rov trans­pa­rent­ný­mi ste­na­mi a vytvo­re­ním infor­mač­né­ho sýte­mu, kto­rý okrem svo­jej pri­már­nej fun­kcie, pred­sta­vu­je význam­né výtvar­no-gra­fic­ké pôso­be­nie. Ďal­ším význam­ným aspek­tom tvor­by bolo vtla­čiť pečať neza­me­ni­teľ­nej iden­ti­ty hlav­ným rie­še­ným pries­to­rom (vstup­ná hala, kan­tí­na, vede­nie, veľ­kop­ries­to­ro­vé kan­ce­lá­rie a zasa­dač­ky). Kaž­dý z tých­to pries­to­rov nesie okrem svoj­ho funkč­né­ho posla­nia aj posla­nie ide­ové, kto­ré bolo umoc­ne­né inte­ri­é­ro­vý­mi a výtvar­ný­mi pros­tried­ka­mi. Integ­ru­jú­cim motí­vom návrhu sú tzv. „pro­duk­to­vé ste­ny“ tvo­re­né skle­ne­ným, res­pek­tí­ve gabi­ó­no­vým pláš­ťom, napl­ne­né rôz­ny­mi pro­dukt­mi trie­de­nia.

Taká­to sym­bo­li­ka pria­mo odka­zu­je na pod­sta­tu spo­loč­nos­ti, okrem toho nesie v sebe aj výtvar­ný zámer a roz­ma­ni­tosť trie­de­ných mate­riá­lov napo­ve­dá o širo­kom zábe­re spo­loč­nos­ti. Pro­duk­to­vé ste­ny sú navr­hnu­té a roz­miest­ne­né rela­tív­ne rov­no­mer­ne tak, aby bola kaž­dá sku­pi­na pries­to­rov repre­zen­to­va­ná trie­dia­cím odvet­vím z port­fó­lia fir­my Tom­ra (zákaz­níc­ka zasa­da­cia miest­nosť – druh špe­ciál­ne – poly­mé­ro­vé plas­ty, vstup­ná hala kan­tí­na druh ťaž­ba – neras­ty, vede­nie – zasa­dač­ka exklu­zív­ne dru­hy potra­vín ako naprí­klad mand­le, taba­ko­vé lis­ty a ston­ky, kávo­vé zrná, slneč­ni­co­vé semiač­ka, malé zasa­da­cie miest­nos­ti – druh recyk­lá­cia — plas­ty).

cmsSiteBoxPhoto_1980-1286

Hlav­ným ide­ovým posla­ním vstup­nej haly je okrem rých­lej a pri­ro­dze­nej orien­tá­cie naj­mä repre­zen­tá­cia spo­loč­nos­ti. Jed­not­li­vé prv­ky inte­ri­é­ru vytvá­ra­jú a sú nosi­teľ­mi infor­má­cií o spo­loč­nos­ti. Veľ­ko­ry­so rie­še­ný pries­tor štvor­co­vé­ho pôdo­ry­su zabe­rá výš­ku dvoch pod­la­ží. Otvo­re­nosť a moder­nosť spo­loč­nos­ti repre­zen­tu­jú zvo­le­né mate­riá­ly. Opro­ti hlav­né­mu vstu­pu je navr­hnu­tá zask­le­ná ste­na z ver­ti­kál­ne ulo­že­ných kopilitových/profilitových tvár­nic. Pod­svie­te­ním sa dosiah­ne efekt otvo­re­nos­ti pries­to­ru, zvo­le­ný mate­riál odka­zu­je na indus­triál­ny cha­rak­ter. Vpra­vo je situ­ova­né repre­zen­ta­tív­ne zave­se­né oce­ľo­vé scho­dis­ko, kto­ré hori­zon­tál­ne a ver­ti­kál­ne čle­ní pries­tor.

Ľah­ká vzná­ša­jú­ca sa kon­štruk­cia odka­zu­je na pres­né tech­no­ló­gie „high-tech“ pri­čom scho­dis­ko tvo­rí pri­ro­dze­nú domi­nan­tu pries­to­ru a záro­veň vyme­dzu­je pra­co­vis­ko recep­cie s pul­tom. Opro­ti je zosta­va seda­cie­ho nábyt­ku urče­ná pre náv­šte­vy. V jeho blíz­kos­ti sa nachá­dza zákaz­níc­ka zasa­dač­ka situ­ova­ná za trans­pa­rent­nou zask­le­nou ste­nou. Na pro­ti­ľah­lej stra­ne je za „pro­duk­to­vou ste­nou“ pries­tor kan­tí­ny. Ste­na je tvo­re­ná lomo­vým kame­ni­vom v gabi­ono­vých košoch, repre­zen­tu­je sta­bi­li­tu a solíd­nosť spo­loč­nos­ti a záro­veň vytvá­ra optic­kú clo­nu sme­rom do kan­tí­ny. Hlav­ným gra­fic­kým motí­vom sú fareb­né vodia­ce línie integ­ro­va­né v lia­tej betó­no­vej pod­la­he, slú­žia­ce na orien­tá­ciu — „trie­de­nie“ náv­štev­ní­kov.

cmsSiteBoxPhoto_1981-1299

Kan­tí­na je situ­ova­ná naľa­vo od vstup­nej haly a tvo­rí ploš­ne naj­väč­ší spo­lo­čen­ský mul­ti­funkč­ný pries­tor. Je urče­ná pre pra­cov­ní­kov z výrob­nej ale aj admi­ni­stra­tív­nej zóny na stra­vo­va­nie a pobyt počas pre­stá­vok (den­ná miest­nosť). Okrem toho tu bude mož­né uspo­ria­dať zasad­nu­tia, pora­dy, pre­zen­tá­cie, či pred­náš­ky urče­né väč­šie­mu pub­li­ku. Pries­tor je funkč­ne a mate­riá­lo­vo čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú zónu so sede­ním a zónu príp­ra­vy stra­vy vo vnú­tor­nej čas­ti dis­po­zí­cie.

Spo­lo­čen­skej zóne domi­nu­je „pro­duk­to­vá ste­na“ – tma­vý lomo­vý kameň a jej nápro­ti­vok — čel­ná ste­na — urče­ná v prí­pa­de pre­zen­tá­cii na pre­mie­ta­nie. Voľ­ná zosta­va sto­lov umož­ňu­je varia­bil­né roz­lo­že­nie a uspo­ria­da­nie pries­to­ru v závis­los­ti od fun­kcie, či podu­ja­tia. Zóna príp­ra­vy stra­vy je mate­riá­lo­vo pojed­na­ná v dre­ve­nej dýhe – dub flá­der. Je tu situ­ova­ná dlhá lin­ka s pra­cov­nou doskou, v kto­rej budú integ­ro­va­né vsta­va­né spot­re­bi­če (el. spo­rá­ky, mik­ro­vln­ky, chlad­nič­ky, umý­vač­ky ria­du). Celý pries­tor príp­ra­vy je rie­še­ný for­mou vsta­va­né­ho nábyt­ku, tak­že posky­tu­je dosta­tok odkla­da­cie­ho pries­to­ru vo vsta­va­ných skrin­kách.

cmsSiteBoxPhoto_2004-1300cmsSiteBoxPhoto_2004-1303

Repre­zen­tač­né pries­to­ry vede­nia spo­loč­nos­ti sa nachá­dza­jú na 2. pod­la­ží s pria­mou väz­bou na vstup­nú halu for­mou galé­rie. V trak­te orien­to­va­nom k fasá­de (s pri­ro­dze­ným osvet­le­ním) sa nachá­dza­jú dve kan­ce­lá­rie pre vedú­cich pra­cov­ní­kov, veľ­kop­ries­to­ro­vá kan­ce­lá­ria a kan­ce­lá­ria ria­di­te­ľa. Vo vnú­tor­nom trak­te (bez pri­ro­dze­né­ho osvet­le­nia) je situ­ova­ná veľ­ká zasa­da­cia miest­nosť, kto­rá je odde­le­ná od chod­by trans­pa­rent­nou zask­le­nou ste­nou a hori­zon­tál­ne okno ju spá­ja s výrob­nou halou, kuchyn­ka zamest­nan­cov ako aj hygie­nic­ké pries­to­ry.

Veľ­kej zasa­dač­ke domi­nu­je pro­duk­to­vá ste­na s druh­mi potra­vín ako naprí­klad mand­le, taba­ko­vé lis­ty a ston­ky, kávo­vé zrná, slneč­ni­co­vé semiač­ka. Bude tu aj príp­ra­va na inšta­lá­ciu posuv­nej ste­ny, kto­rá v budúc­nos­ti umož­ní roz­de­liť pries­tor na dve čas­ti. Delia­ce prieč­ky medzi kan­ce­lá­ria­mi a chod­bou sú rie­še­né s hor­ným nad­svet­lí­kom tak, aby bolo den­né svet­lo pri­vá­dza­né do vnú­tor­ných čas­tí dis­po­zí­cie.

cmsSiteBoxPhoto_2008-1305

Veľ­kop­ries­to­ro­vé kan­ce­lá­rie sú situ­ova­né na dru­hom pod­la­ží. Pozos­tá­va­jú cel­ko­vo zo šty­roch veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii s výme­rou cca 100 m2 na jed­nu kan­ce­lá­riu. K dvo­j­ici kan­ce­lá­rií pri­ná­le­žia sociál­ne zaria­de­nia s kuchyn­kou, ako aj dve zasa­da­cie miest­nos­ti (kapa­ci­ta 8 miest). Význam­ným inte­ri­é­ro­vým prv­kom je „pro­duk­to­vá ste­na“ umiest­ne­ná ako integ­ru­jú­ci člá­nok medzi zasa­da­cou miest­nos­ťou a pries­to­rom kan­ce­lá­rie. Bude dob­re vní­ma­teľ­ná z kan­ce­lá­rie ako aj z prí­stu­po­vej pav­la­če, tak­že vytvo­rí oso­bi­tú iden­ti­fi­ká­ciu miest­nos­tí pod­ľa zvo­le­né­ho mate­riá­lu (uva­žu­je sa so špe­ciál­ny­mi – poly­mé­ro­vý­mi plas­tmi, v rám­ci kaž­dej zasa­dač­ky pôj­de o inú fareb­nú kom­bi­ná­ciu). Mate­riá­lo­vá sklad­ba uva­žu­je s kom­bi­ná­ci­ou tep­lých tónov svet­lej dyhy (poli­co­vá zosta­va) pod­la­ho­vá kry­ti­na sivý kobe­rec, blok sociál­nych zaria­de­ní bude iden­ti­fi­ko­va­ný, ako antra­ci­to­vý fareb­ný box.

V rám­ci pries­to­ro­vej kon­cep­cie je nie­koľ­ko dru­hov zasa­da­cích miest­nos­tí, kaž­dá bude mať špe­ci­fic­ký cha­rak­ter pod­ľa fun­kcie umoc­ne­ný výtvar­nou „pro­duk­to­vou ste­nou“. Na prí­ze­mí pri vstup­nej hale je situ­ova­ná zákaz­níc­ka zasa­da­cia miest­nosť (Cus­to­mer mee­ting room) s kapa­ci­tou 14 miest. Je urče­ná na pre­zen­tá­cie a roko­va­nia s kli­ent­mi, ško­le­nia a pod. Na poscho­dí v zóne veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii sa nachá­dza­jú šty­ri malé zasa­da­cie miest­nos­ti (Mee­ting room) s kapa­ci­tou 8 miest urče­né pre­dov­šet­kým na pra­cov­né roko­va­nia v rám­ci spo­loč­nos­ti. V pries­to­roch vede­nia je situ­ova­ná zasa­da­cia miest­nosť v tes­nej väz­be na kan­ce­lá­riu ria­di­te­ľa s mož­nos­ťou fle­xi­bil­né­ho roz­de­le­nia na malú (6 miest) a veľ­kú zasa­da­ciu miest­nosť (12 miest). Zasa­da­cie miest­nos­ti budú mať optic­kú väz­bu do pries­to­rov výro­by.

cmsSiteBoxPhoto_2009-1308cmsSiteBoxPhoto_2009-1310cmsSiteBoxPhoto_2009-1311cmsSiteBoxPhoto_2009-1312cmsSiteBoxPhoto_2009-1313

zdroj: archinfo.sk , zdroj foto­gra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)