Pre­ma­kané high-tech pries­tory spo­loč­nosti Tomra Sor­ting Solu­ti­ons spá­jajú admi­ni­stra­tívu s výro­bou

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch Andrej Alexy, Ing.arch Martin Bujna, Ing.arch Štefan Rafanides / 9. júna 2016 / Zaujímavosti

Ate­li­éru ALEXY & ALEXY sa v Pezinku poda­rilo vytvo­riť „high-tech“ inte­riér pre lídra v oblasti trie­de­nia mate­riá­lov. Vizu­álne pre­po­je­nie admi­ni­stra­tívy s výro­bou bola požia­davka zadá­va­teľa.

Dvoj­pod­lažný admi­ni­stra­tívny seg­ment haly je otvo­rený sme­rom do výroby. Integ­ru­jú­cim motí­vom návrhu sú tzv. „pro­duk­tové steny“ tvo­rené skle­ne­ným pláš­ťom napl­nené rôz­nymi pro­duktmi trie­de­nia. Takáto sym­bo­lika priamo odka­zuje na pod­statu spo­loč­nosti, okrem toho nesie v sebe aj výtvarný zámer a roz­ma­ni­tosť trie­de­ných mate­riá­lov napo­vedá o širo­kom záber spo­loč­nosti. Pro­duk­tové steny sú navr­hnuté a roz­miest­nené rela­tívne rov­no­merne tak, aby kaž­dej význam­nej sku­pine pries­to­rov vtla­čili pečať iden­tity, zákaz­nícka zasa­da­cia miest­nosť – druh špe­ciálne – poly­mé­rové plasty, vstupná hala kan­tína druh ťažba – nerasty, vede­nie – zasa­dačka exklu­zívne druhy potra­vín ako naprí­klad mandle, taba­kové listy a stonky, kávové zrná, slneč­ni­cové semiačka, malé zasa­da­cie miest­nosti – druh recyk­lá­cia — plasty.

cmsSiteBoxPhoto_2009-1306

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Integ­ru­jú­cim člán­kom rie­še­nia sú farebné vodiace línie integ­ro­vané v pod­lahe a pred­sta­vu­júce ana­ló­giu s trie­de­ním. Namiesto trie­de­nia pro­duk­tov trie­dia a usmer­ňujú pohyb v rámci vnú­tor­nej dis­po­zí­cie objektu. Mate­riá­lové rie­še­nie stien, pod­láh a stro­pov v súčin­nosti s osvet­le­ním a mobi­liá­rom kom­ple­tuje a dotvára tieto základné ide­ové línie návrhu. Ide­ové posla­nie vstup­nej haly akcen­tuje repre­zen­tačné zave­sené oce­ľové scho­disko, ktoré hori­zon­tálne a ver­ti­kálne člení pries­tor. Ľahká vzná­ša­júca sa kon­štruk­cia odka­zuje na presné tech­no­ló­gie „high-tech“ pri­čom scho­disko tvorí pri­ro­dzenú domi­nantu pries­toru.

Kan­tína je situ­ovaná naľavo od vstup­nej haly a tvorí plošne naj­väčší spo­lo­čen­ský a zhro­maž­do­vací mul­ti­funkčný pries­tor. Je určená pre pra­cov­ní­kov z výrob­nej ale aj admi­ni­stra­tív­nej zóny na stra­vo­va­nie a pobyt počas pre­stá­vok (denná miest­nosť). Okrem toho tu bude možne uspo­ria­dať zasad­nu­tia, porady, pre­zen­tá­cie, či pred­nášky. Pries­tor je funkčne a mate­riá­lovo čle­nený na spo­lo­čen­skú zónu so sede­ním a zónu príp­ravy stravy vo vnú­tor­nej časti dis­po­zí­cie. Veľ­kop­ries­to­rové kan­ce­lá­rie sú situ­ované na dru­hom pod­laží a pozos­tá­vajú cel­kovo zo šty­roch veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii s výme­rou cca 100 m2 na jednu kan­ce­lá­riu. K dvo­j­ici kan­ce­lá­rii pri­ná­le­žia sociálne zaria­de­nia s kuchyn­kou, ako aj dve zasa­da­cie miest­nosti (kapa­cita 8 miest). Význam­ným inte­ri­é­ro­vým prv­kom je „pro­duk­tová stena“ umiest­nená ako integ­ru­júci člá­nok medzi zasa­da­cou miest­nos­ťou a pries­to­rom kan­ce­lá­rie, dobre vní­ma­teľná z kan­ce­lá­rii, ako aj z pav­lače, takže tvorí oso­bitú iden­ti­fi­ká­ciu miest­ností podľa zvo­le­ného mate­riálu a farby.

cmsSiteBoxPhoto_2003-1298

Inte­riér je posta­vený na ana­ló­gii so samot­nou pod­sta­tou spo­loč­nosti Tomra – trie­dení. Kre­ova­nie inte­ri­éru ako celku vychá­dzalo z mate­riá­lo­vých rie­šení, otvá­ra­nia či uzat­vá­ra­nia pries­to­rov trans­pa­rent­nými ste­nami a vytvo­re­ním infor­mač­ného sýtemu, ktorý okrem svo­jej pri­már­nej fun­kcie, pred­sta­vuje významné výtvarno-gra­fické pôso­be­nie. Ďal­ším význam­ným aspek­tom tvorby bolo vtla­čiť pečať neza­me­ni­teľ­nej iden­tity hlav­ným rie­še­ným pries­to­rom (vstupná hala, kan­tína, vede­nie, veľ­kop­ries­to­rové kan­ce­lá­rie a zasa­dačky). Každý z týchto pries­to­rov nesie okrem svojho funkč­ného posla­nia aj posla­nie ide­ové, ktoré bolo umoc­nené inte­ri­é­ro­vými a výtvar­nými pros­tried­kami. Integ­ru­jú­cim motí­vom návrhu sú tzv. „pro­duk­tové steny“ tvo­rené skle­ne­ným, res­pek­tíve gabi­ó­no­vým pláš­ťom, napl­nené rôz­nymi pro­duktmi trie­de­nia.

Takáto sym­bo­lika priamo odka­zuje na pod­statu spo­loč­nosti, okrem toho nesie v sebe aj výtvarný zámer a roz­ma­ni­tosť trie­de­ných mate­riá­lov napo­vedá o širo­kom zábere spo­loč­nosti. Pro­duk­tové steny sú navr­hnuté a roz­miest­nené rela­tívne rov­no­merne tak, aby bola každá sku­pina pries­to­rov repre­zen­to­vaná trie­dia­cím odvet­vím z port­fó­lia firmy Tomra (zákaz­nícka zasa­da­cia miest­nosť – druh špe­ciálne – poly­mé­rové plasty, vstupná hala kan­tína druh ťažba – nerasty, vede­nie – zasa­dačka exklu­zívne druhy potra­vín ako naprí­klad mandle, taba­kové listy a stonky, kávové zrná, slneč­ni­cové semiačka, malé zasa­da­cie miest­nosti – druh recyk­lá­cia — plasty).

cmsSiteBoxPhoto_1980-1286

Hlav­ným ide­ovým posla­ním vstup­nej haly je okrem rých­lej a pri­ro­dze­nej orien­tá­cie najmä repre­zen­tá­cia spo­loč­nosti. Jed­not­livé prvky inte­ri­éru vytvá­rajú a sú nosi­teľmi infor­má­cií o spo­loč­nosti. Veľ­ko­ryso rie­šený pries­tor štvor­co­vého pôdo­rysu zaberá výšku dvoch pod­laží. Otvo­re­nosť a moder­nosť spo­loč­nosti repre­zen­tujú zvo­lené mate­riály. Oproti hlav­nému vstupu je navr­hnutá zask­lená stena z ver­ti­kálne ulo­že­ných kopilitových/profilitových tvár­nic. Pod­svie­te­ním sa dosiahne efekt otvo­re­nosti pries­toru, zvo­lený mate­riál odka­zuje na indus­triálny cha­rak­ter. Vpravo je situ­ované repre­zen­ta­tívne zave­sené oce­ľové scho­disko, ktoré hori­zon­tálne a ver­ti­kálne člení pries­tor.

Ľahká vzná­ša­júca sa kon­štruk­cia odka­zuje na presné tech­no­ló­gie „high-tech“ pri­čom scho­disko tvorí pri­ro­dzenú domi­nantu pries­toru a záro­veň vyme­dzuje pra­co­visko recep­cie s pul­tom. Oproti je zostava seda­cieho nábytku určená pre náv­števy. V jeho blíz­kosti sa nachá­dza zákaz­nícka zasa­dačka situ­ovaná za trans­pa­rent­nou zask­le­nou ste­nou. Na pro­ti­ľah­lej strane je za „pro­duk­to­vou ste­nou“ pries­tor kan­tíny. Stena je tvo­rená lomo­vým kame­ni­vom v gabi­ono­vých košoch, repre­zen­tuje sta­bi­litu a solíd­nosť spo­loč­nosti a záro­veň vytvára optickú clonu sme­rom do kan­tíny. Hlav­ným gra­fic­kým motí­vom sú farebné vodiace línie integ­ro­vané v lia­tej betó­no­vej pod­lahe, slú­žiace na orien­tá­ciu — „trie­de­nie“ náv­štev­ní­kov.

cmsSiteBoxPhoto_1981-1299

Kan­tína je situ­ovaná naľavo od vstup­nej haly a tvorí plošne naj­väčší spo­lo­čen­ský mul­ti­funkčný pries­tor. Je určená pre pra­cov­ní­kov z výrob­nej ale aj admi­ni­stra­tív­nej zóny na stra­vo­va­nie a pobyt počas pre­stá­vok (denná miest­nosť). Okrem toho tu bude možné uspo­ria­dať zasad­nu­tia, porady, pre­zen­tá­cie, či pred­nášky určené väč­šiemu pub­liku. Pries­tor je funkčne a mate­riá­lovo čle­nený na spo­lo­čen­skú zónu so sede­ním a zónu príp­ravy stravy vo vnú­tor­nej časti dis­po­zí­cie.

Spo­lo­čen­skej zóne domi­nuje „pro­duk­tová stena“ – tmavý lomový kameň a jej nápro­ti­vok — čelná stena — určená v prí­pade pre­zen­tá­cii na pre­mie­ta­nie. Voľná zostava sto­lov umož­ňuje varia­bilné roz­lo­že­nie a uspo­ria­da­nie pries­toru v závis­losti od fun­kcie, či podu­ja­tia. Zóna príp­ravy stravy je mate­riá­lovo pojed­naná v dre­ve­nej dýhe – dub flá­der. Je tu situ­ovaná dlhá linka s pra­cov­nou doskou, v kto­rej budú integ­ro­vané vsta­vané spot­re­biče (el. spo­ráky, mik­ro­vlnky, chlad­ničky, umý­vačky riadu). Celý pries­tor príp­ravy je rie­šený for­mou vsta­va­ného nábytku, takže posky­tuje dosta­tok odkla­da­cieho pries­toru vo vsta­va­ných skrin­kách.

cmsSiteBoxPhoto_2004-1300cmsSiteBoxPhoto_2004-1303

Repre­zen­tačné pries­tory vede­nia spo­loč­nosti sa nachá­dzajú na 2. pod­laží s pria­mou väz­bou na vstupnú halu for­mou galé­rie. V trakte orien­to­va­nom k fasáde (s pri­ro­dze­ným osvet­le­ním) sa nachá­dzajú dve kan­ce­lá­rie pre vedú­cich pra­cov­ní­kov, veľ­kop­ries­to­rová kan­ce­lá­ria a kan­ce­lá­ria ria­di­teľa. Vo vnú­tor­nom trakte (bez pri­ro­dze­ného osvet­le­nia) je situ­ovaná veľká zasa­da­cia miest­nosť, ktorá je odde­lená od chodby trans­pa­rent­nou zask­le­nou ste­nou a hori­zon­tálne okno ju spája s výrob­nou halou, kuchynka zamest­nan­cov ako aj hygie­nické pries­tory.

Veľ­kej zasa­dačke domi­nuje pro­duk­tová stena s druhmi potra­vín ako naprí­klad mandle, taba­kové listy a stonky, kávové zrná, slneč­ni­cové semiačka. Bude tu aj príp­rava na inšta­lá­ciu posuv­nej steny, ktorá v budúc­nosti umožní roz­de­liť pries­tor na dve časti. Deliace priečky medzi kan­ce­lá­riami a chod­bou sú rie­šené s hor­ným nad­svet­lí­kom tak, aby bolo denné svetlo pri­vá­dzané do vnú­tor­ných častí dis­po­zí­cie.

cmsSiteBoxPhoto_2008-1305

Veľ­kop­ries­to­rové kan­ce­lá­rie sú situ­ované na dru­hom pod­laží. Pozos­tá­vajú cel­kovo zo šty­roch veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii s výme­rou cca 100 m2 na jednu kan­ce­lá­riu. K dvo­j­ici kan­ce­lá­rií pri­ná­le­žia sociálne zaria­de­nia s kuchyn­kou, ako aj dve zasa­da­cie miest­nosti (kapa­cita 8 miest). Význam­ným inte­ri­é­ro­vým prv­kom je „pro­duk­tová stena“ umiest­nená ako integ­ru­júci člá­nok medzi zasa­da­cou miest­nos­ťou a pries­to­rom kan­ce­lá­rie. Bude dobre vní­ma­teľná z kan­ce­lá­rie ako aj z prí­stu­po­vej pav­lače, takže vytvorí oso­bitú iden­ti­fi­ká­ciu miest­ností podľa zvo­le­ného mate­riálu (uva­žuje sa so špe­ciál­nymi – poly­mé­ro­vými plas­tmi, v rámci kaž­dej zasa­dačky pôjde o inú farebnú kom­bi­ná­ciu). Mate­riá­lová skladba uva­žuje s kom­bi­ná­ciou tep­lých tónov svet­lej dyhy (poli­cová zostava) pod­la­hová kry­tina sivý kobe­rec, blok sociál­nych zaria­dení bude iden­ti­fi­ko­vaný, ako antra­ci­tový farebný box.

V rámci pries­to­ro­vej kon­cep­cie je nie­koľko dru­hov zasa­da­cích miest­ností, každá bude mať špe­ci­fický cha­rak­ter podľa fun­kcie umoc­nený výtvar­nou „pro­duk­to­vou ste­nou“. Na prí­zemí pri vstup­nej hale je situ­ovaná zákaz­nícka zasa­da­cia miest­nosť (Cus­to­mer mee­ting room) s kapa­ci­tou 14 miest. Je určená na pre­zen­tá­cie a roko­va­nia s kli­entmi, ško­le­nia a pod. Na poschodí v zóne veľ­kop­ries­to­ro­vých kan­ce­lá­rii sa nachá­dzajú štyri malé zasa­da­cie miest­nosti (Mee­ting room) s kapa­ci­tou 8 miest určené pre­dov­šet­kým na pra­covné roko­va­nia v rámci spo­loč­nosti. V pries­to­roch vede­nia je situ­ovaná zasa­da­cia miest­nosť v tes­nej väzbe na kan­ce­lá­riu ria­di­teľa s mož­nos­ťou fle­xi­bil­ného roz­de­le­nia na malú (6 miest) a veľkú zasa­da­ciu miest­nosť (12 miest). Zasa­da­cie miest­nosti budú mať optickú väzbu do pries­to­rov výroby.

cmsSiteBoxPhoto_2009-1308cmsSiteBoxPhoto_2009-1310cmsSiteBoxPhoto_2009-1311cmsSiteBoxPhoto_2009-1312cmsSiteBoxPhoto_2009-1313

zdroj: archinfo.sk , zdroj foto­gra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)