Pre­stav­ba bra­ti­slav­skej auto­bu­so­vej sta­ni­ce Nivy sa koneč­ne začí­na!

Jakub Jablonický / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­sla­va zača­la ďal­ší krok, kto­rý ju pri­blí­ži ku európ­skym met­ro­po­lám.

Bra­ti­slav­ská auto­bu­so­vá sta­ni­ca bola zre­lá na pre­stav­bu už od jej vzni­ku. Pro­jekt pre­stav­by toh­to monu­men­tu socia­lis­tic­kej archi­tek­tú­ry sa našťas­tie začí­na roz­bie­hať.

autobusovastanica__original

foto: twincity.wbl.sk

imhd-sk

foto: imhd.sk

Deve­lo­per­ská sku­pi­na HB Rea­vis ukon­či­la prvú fázu budo­va­nia náh­rad­nej auto­bu­so­vej sta­ni­ce na Bot­to­vej uli­ci. Ďal­ším kro­kom budú úpra­vy oko­lia sta­ni­ce Nivy. Tie zahŕňa­jú aj odstrá­ne­nie budo­vy býva­lé­ho poh­reb­níc­tva na Svä­top­lu­ko­vej uli­ci.

Nová sta­ni­ca bude bran­do­va­ná ako sta­ni­ca NIVY. Okrem medzi­ná­rod­né­ho auto­bu­so­vé­ho ter­mi­ná­lu bude obsa­ho­vať aj nákup­né cen­trum, trž­ni­cu a výš­ko­vú admi­ni­stra­tív­nu budo­vu.

Samot­ná sta­ni­ca bude mať päť pod­la­ží. Dve pod­zem­né a tri nadzem­né. V prvom pod­zem­nom pod­la­ží sa plá­nu­jú nástu­piš­tia auto­bu­sov. V nadzem­nej čas­ti má byť vybu­do­va­né obchod­né cen­trum s trž­ni­cou, reštau­rá­cia­mi a det­ský­mi zóna­mi.

stanica-nivy-vizualizacia-9

foto: HB Rea­vis

Pre­sta­va­ná sta­ni­ca sa bude sna­žiť vyjsť v ústre­ty aj komu­ni­te. Zele­ná stre­cha s mest­ský­mi záh­ra­da­mi a bežec­kou drá­hou by jej mala dodať cha­rak­ter budo­vy, kto­rá je viac ako iba ďal­šie nákup­né cen­tru. Okrem toho pro­jekt plá­nu­je vytvo­riť aj 2 150 par­ko­va­cích miest. A tých v Bra­ti­sla­ve asi nikdy nebu­de dosť.

Pro­jekt dostal prvé sta­veb­né povo­le­nie, na zákla­de kto­ré­ho sa môžu spus­tiť príp­rav­né prá­ce. Na ďal­šie potreb­né povo­le­nie ešte stá­le čaká.

stanica-nivy-vizualizacia

foto: HB Rea­vis

Nová sta­ni­ca by mala byť hoto­vá do troch rokov od zača­tia výstav­by. Počas nej bude ako náh­ra­da slú­žiť sta­ni­ca na Bot­to­vej uli­ci. Pre­sta­va­né Cen­trum Bot­to­va by malo v plnej mie­re nahra­diť súčas­nú sta­ni­cu.

Prvý krok pre­stav­by Cen­tra Bot­to­va zahŕňal reno­vá­ciu inte­ri­é­ru. V dru­hej fáze ho čaká úpra­va exte­ri­é­ru. Náh­rad­ná sta­ni­ca by mala obsa­ho­vať aj obcho­dy a služ­by. Prvým nájom­ní­kom je e-shop Alza.sk.

Uli­ca Mlyn­ské Nivy by mala byť roz­ší­re­ná a kom­plet­ne zre­kon­štru­ova­ná. Plá­nu­jú sa aj cyk­lis­tic­ké tra­sy, nové pru­hy pre MHD a pod­zem­ný kru­ho­vý objazd.

bottova_interier

foto: HB Rea­vis

Cel­ko­vo by mal ten­to krok pri­blí­žiť Bra­ti­sla­vu k európ­skym met­ro­po­lám. Hlav­né mes­to v tom­to regi­ó­ne by sa nema­lo han­biť za svo­je hlav­né sta­ni­ce. Je neuve­ri­teľ­né, že hlav­ná vla­ko­vá sta­ni­ca ešte stá­le vyze­rá tak, ako vyze­rá.

Dúfaj­me, že pro­jekt pre­stav­by auto­bu­so­vej sta­ni­ce bude úspeš­ný a uká­že, že roky trva­jú­ce kon­flik­ty ohľa­dom pre­stav­by hlav­nej sta­ni­ce sú iba tráp­ny­mi poli­tic­ký­mi hra­mi.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: twincity.wbl.sk / HB Rea­vis

Pridať komentár (0)