Pre­stavba bra­ti­slav­skej auto­bu­so­vej sta­nice Nivy sa konečne začína!

Jakub Jablonický / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slava začala ďalší krok, ktorý ju pri­blíži ku európ­skym met­ro­po­lám.

Bra­ti­slav­ská auto­bu­sová sta­nica bola zrelá na pre­stavbu už od jej vzniku. Pro­jekt pre­stavby tohto monu­mentu socia­lis­tic­kej archi­tek­túry sa našťas­tie začína roz­bie­hať.

autobusovastanica__original

foto: twincity.wbl.sk

imhd-sk

foto: imhd.sk

Deve­lo­per­ská sku­pina HB Rea­vis ukon­čila prvú fázu budo­va­nia náh­rad­nej auto­bu­so­vej sta­nice na Bot­to­vej ulici. Ďal­ším kro­kom budú úpravy oko­lia sta­nice Nivy. Tie zahŕňajú aj odstrá­ne­nie budovy býva­lého poh­reb­níc­tva na Svä­top­lu­ko­vej ulici.

Nová sta­nica bude bran­do­vaná ako sta­nica NIVY. Okrem medzi­ná­rod­ného auto­bu­so­vého ter­mi­nálu bude obsa­ho­vať aj nákupné cen­trum, trž­nicu a výš­kovú admi­ni­stra­tívnu budovu.

Samotná sta­nica bude mať päť pod­laží. Dve pod­zemné a tri nadzemné. V prvom pod­zem­nom pod­laží sa plá­nujú nástu­piš­tia auto­bu­sov. V nadzem­nej časti má byť vybu­do­vané obchodné cen­trum s trž­ni­cou, reštau­rá­ciami a det­skými zónami.

stanica-nivy-vizualizacia-9

foto: HB Rea­vis

Pre­sta­vaná sta­nica sa bude sna­žiť vyjsť v ústrety aj komu­nite. Zelená stre­cha s mest­skými záh­ra­dami a bežec­kou drá­hou by jej mala dodať cha­rak­ter budovy, ktorá je viac ako iba ďal­šie nákupné cen­tru. Okrem toho pro­jekt plá­nuje vytvo­riť aj 2 150 par­ko­va­cích miest. A tých v Bra­ti­slave asi nikdy nebude dosť.

Pro­jekt dostal prvé sta­vebné povo­le­nie, na základe kto­rého sa môžu spus­tiť príp­ravné práce. Na ďal­šie potrebné povo­le­nie ešte stále čaká.

stanica-nivy-vizualizacia

foto: HB Rea­vis

Nová sta­nica by mala byť hotová do troch rokov od zača­tia výstavby. Počas nej bude ako náh­rada slú­žiť sta­nica na Bot­to­vej ulici. Pre­sta­vané Cen­trum Bot­tova by malo v plnej miere nahra­diť súčasnú sta­nicu.

Prvý krok pre­stavby Cen­tra Bot­tova zahŕňal reno­vá­ciu inte­ri­éru. V dru­hej fáze ho čaká úprava exte­ri­éru. Náh­radná sta­nica by mala obsa­ho­vať aj obchody a služby. Prvým nájom­ní­kom je e-shop Alza.sk.

Ulica Mlyn­ské Nivy by mala byť roz­ší­rená a kom­pletne zre­kon­štru­ovaná. Plá­nujú sa aj cyk­lis­tické trasy, nové pruhy pre MHD a pod­zemný kru­hový objazd.

bottova_interier

foto: HB Rea­vis

Cel­kovo by mal tento krok pri­blí­žiť Bra­ti­slavu k európ­skym met­ro­po­lám. Hlavné mesto v tomto regi­óne by sa nemalo han­biť za svoje hlavné sta­nice. Je neuve­ri­teľné, že hlavná vla­ková sta­nica ešte stále vyzerá tak, ako vyzerá.

Dúfajme, že pro­jekt pre­stavby auto­bu­so­vej sta­nice bude úspešný a ukáže, že roky trva­júce kon­flikty ohľa­dom pre­stavby hlav­nej sta­nice sú iba tráp­nymi poli­tic­kými hrami.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: twincity.wbl.sk / HB Rea­vis

Pridať komentár (0)