Pri Antar­ktíde sa poda­rilo vytvo­riť naj­väč­šie chrá­nené úze­mie na svete

Linda Cebrová / 12. november 2016 / Eko

Veľký úspech! Po nie­koľ­kých rokoch sa oblasť Ros­sovho mora stala chrá­ne­nou rezer­vá­ciou.

Spo­lo­čen­stvo štá­tov zdru­že­ných v Komi­sii pre ochranu živých antar­ktic­kých mor­ských zdro­jov (Com­mis­sion for the Con­ser­va­tion of Antarc­tic Marine Living Resour­ces — CCAMLR) sa už dlhé roky usi­lo­valo o vytvo­re­nie mor­skej prí­rod­nej rezer­vá­cie pri pobreží Antar­ktídy v oblasti Ros­sovho mora, kde žije viac ako 16-tisíc živo­číš­nych dru­hov, vrá­tane veľ­rýb, tule­ňov, albat­ro­sov, tuč­nia­kov a uni­kát­nych rýb. Toto úsi­lie však v roku 2013 zablo­ko­vali Ukra­jina a Rusko a v roku 2014 znova Rusko spolu s Čínou, keďže sa im na tomto území v rybo­love veľmi darilo.

ros

Úsi­lie našťas­tie nevyšlo na zmar a tento rok sa poda­rilo vyhlá­siť Ros­sové more za chrá­nenú rezer­vá­ciu. Táto rezer­vá­cia sa tak stala naj­väč­ším mor­ským chrá­ne­ným úze­mím sveta. Roz­kladá sa na 1 550 000 km2, čo je asi dva­krát taká plo­cha, akú zaberá Špa­niel­sko.

czdroj:trover.com

Ros­sovo more bolo v minu­losti ved­cami ozna­čené za naj­ne­dot­knu­tejší plytký oceán, ktorý sa na Zemi zacho­val. K tomu, aby bola ochrana Ros­sovho mora konečne schvá­lená, bola pri­jatá klau­zula 35 rokov, čo zna­mená, že za 35 rokov budú musieť čle­no­via CCAMLR znova roz­hod­núť o jeho budúc­nosti.

K tomu, aby bola ochrana morí sku­točne efek­tívna, musí byť dlho­dobá. Je pred nami nie­koľko desia­tok rokov, ktoré musíme naplno využiť a uis­tiť sa, že rezer­vá­cia v Ros­so­vom mori bude obno­vená a že jej trva­lej exis­ten­cii nestojí nikto v ceste. Sme si úplne istí, že v roku 2051 to bude jed­no­du­ché roz­hod­nu­tie,” pozna­me­nal Chris John­son, mana­žér WWF

2 Humpback whales under the bow Photo: Ben Wallis Location: Dallmann Bayzdroj fotografie:nathab.com
Víťazs­tvo pre Roso­ovo more sa poda­rilo dosiah­nuť po roz­hod­nutí Baraca Obamu, keď schvá­lil roz­ší­re­nie mor­skej rezer­vá­cií na Hawaii s náz­vom Papa­ha­nau­mo­ku­akea Nati­onal Marine Monu­ment. Tá bola až dopo­siaľ pova­žo­vaná za naj­väč­šie mor­ské chrá­nené úze­mie na svete. Našťas­tie aj iné národy pod­nikli kroky k ochrane svo­jich národ­ných vôd. Jed­ným z nich aj Chile, ktoré vytvo­rilo obrov­ský mor­ský park okolo Veľ­ko­noč­ného ostrova alebo Veľká Bri­tá­nia, ktorá sa zavia­zala k vytvo­re­niu chrá­ne­ných “Mor­ských pásov” okolo svo­jich zámor­ských teri­tó­rií.

dzdroj fotografie:trover.com
Ako­koľ­vek sú tieto nové chrá­nené rezer­vá­cie obrov­ské, oceán je predsa len väčší. Aj keď sa toto leto Sve­tový ochra­nár­sky kon­gres zavia­zal k ochrane 30 % našich oce­ánov do roku 2030, máme pred sebou k napl­ne­niu tohto cieľa ešte dlhú cestu.
Veda hovorí jas­ným jazy­kom, oce­án­ske rezer­vá­cie sú kľú­čové pre ochranu bio­di­ver­zity, obnovu rybích popu­lá­cií a zvy­šo­va­nia odol­nosti voči kli­ma­tic­kým zme­nám.

zdroj:theguardian.com zdroj titul­nej fotografie:inhabitat.com

Pridať komentár (0)