Pri Žiline vyrástla nová rozhladňa, ktorá patrí medzi najkrajšie a najvyššie v okolí

  • Obec Divinka leží v tesnej blízkosti Žiliny, je obkolesená prírodou a má každému čo ponúknuť
  • Obľúbenosť tejto obce sa neustále zvyšuje, k čomu môže prispieť aj nová rozhľadňa
com
DANIELA HOLEŠOVÁ, pexels.com
  • Obec Divinka leží v tesnej blízkosti Žiliny, je obkolesená prírodou a má každému čo ponúknuť
  • Obľúbenosť tejto obce sa neustále zvyšuje, k čomu môže prispieť aj nová rozhľadňa

Aj vďaka prostriedkom z Európskej únie sa tu podarilo postaviť jednu z najkrajších a najvyšších rozhladní v okolí. Výstavba sa uskutočnila v rámci partnerskej spolupráce s poľskou obcou Gmina Spytkowice a projektu s názvom „Zvyšujeme atraktivitu pohraničia.“

Hlavným cieľom projektu je najmä propagácia a rozvoj prírodného dedičstva formou jeho zvýšeného využívania, vybavenie územia potrebnou infraštruktúrou a organizovaním spoločných podujatí.

„Kultúrne dedičstvo pomaly zaniká, preto chceme týmto projektom podporiť jeho zachovanie a propagovať ho medzi ľuďmi, aby sa zapájali do spoločných aktivít na jeho rozvoj,“ vysvetľuje starosta.

Projektom sa súčasne zabezpečí aj obnova národných pamiatok, a to reštaurovaním kaplniek na poľskej strane projektu. Dôležitým aspektom sú predovšetkým cezhraničné vzťahy, pretože Slováci budú môcť spoznávať poľskú a Poliaci zase slovenskú kultúru. Partnerské obce zorganizujú aj poľsko-slovenské dožinky, počas ktorých sa obyvatelia regiónov oboznámia s miestnymi zvykmi a tradíciami.

Rozhľadňa má 19,20 metra a náklady na jej výstavbu predstavovali približne 60-tisíc eur. Rozhladňa sa nachádza na hradisku Veľký vrch, kde sa nachádza aj náučný chodník o dejinách hradiska a najvýznamnejších archeologických kultúrach, ktoré ho obývali. Toto hradisko je národnou kultúrnou pamiatkou, kde sa robil niekoľkoročný archeologický výskum. Nová drevená rozhľadňa sa týči nad obcou a všetkým návštevníkom ponúka krásny výhľad na obec a jej okolie.

Vý­hliadka Du­beň

Pri Žiline, presnejšie na kopci Dubeň nedávno vyrástla aj roz­hľadňa od slo­ven­ského ar­chi­tek­to­nic­kého štú­dia FKF De­sign. Tá svo­jim tva­rom tvorí novú do­mi­nantu oko­lia. Vďaka svojmu jed­no­du­chému tvaru na­šťas­tie ne­na­ru­šuje kra­jinný ráz Ma­lej Fatry. Stavba tejto mo­der­nej roz­hľadne stále 236-ti­síc eur, in­for­mo­val o tom por­tál earch.cz.

Najk­rat­šia trasa, kto­rou sa sem mô­žeš do­stať ve­die z mest­skej časti Ži­lina – Zá­dub­nie. Kú­sok od za­stávky MHD Prí­pojná sa na­chá­dza pa­ne­lová cesta, na konci kto­rej je zá­so­bá­reň vody pre mest­skú časť. Na­sle­duje chô­dza po lúke na vrch Dubňa a pre­chod cez les. Celá trasa má z uve­de­ného miesta dĺžku pri­bližne 1,4 ki­lo­metra.


Ďal­šie mož­nosti prí­stupu sú po tu­ris­tic­kých chod­ní­koch z mest­ských časti Bu­da­tínalebo Zá­stra­nie. Trasa v oboch prí­pa­doch ve­die pre­važne cez les, po hre­beni Dubňa. Od Bu­da­tína má dĺžku do 2 ki­lo­met­rov a od Zá­stra­nia pri­bližne 4 ki­lo­metre.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech