Pri Žiline vyrástla nová rozhladňa, ktorá patrí medzi najkrajšie a najvyššie v okolí

Linda Cebrová / 4. januára 2019 / Architektúra

  • Obec Di­vinka leží v tes­nej blíz­kosti Ži­liny, je ob­ko­le­sená prí­ro­dou a má kaž­dému čo po­núk­nuť
  • Ob­ľú­be­nosť tejto obce sa ne­us­tále zvy­šuje, k čomu môže pris­pieť aj nová roz­hľadňa
zdroj: DANIELA HOLEŠOVÁ, pexels.com
  • Obec Di­vinka leží v tes­nej blíz­kosti Ži­liny, je ob­ko­le­sená prí­ro­dou a má kaž­dému čo po­núk­nuť
  • Ob­ľú­be­nosť tejto obce sa ne­us­tále zvy­šuje, k čomu môže pris­pieť aj nová roz­hľadňa

Aj vďaka pros­tried­kom z Európ­skej únie sa tu po­da­rilo po­sta­viť jednu z najk­raj­ších a naj­vyš­ších roz­hladní v okolí. Vý­stavba sa usku­toč­nila v rámci par­tner­skej spo­lu­práce s poľ­skou ob­cou Gmina Spyt­ko­wice a pro­jektu s náz­vom „Zvy­šu­jeme at­rak­ti­vitu po­hra­ni­čia.“

Hlav­ným cie­ľom pro­jektu je najmä pro­pa­gá­cia a roz­voj prí­rod­ného de­dič­stva for­mou jeho zvý­še­ného vy­uží­va­nia, vy­ba­ve­nie úze­mia po­treb­nou in­fra­štruk­tú­rou a or­ga­ni­zo­va­ním spo­loč­ných po­du­jatí.

„Kul­túrne de­dič­stvo po­maly za­niká, preto chceme týmto pro­jek­tom pod­po­riť jeho za­cho­va­nie a pro­pa­go­vať ho me­dzi ľuďmi, aby sa za­pá­jali do spo­loč­ných ak­ti­vít na jeho roz­voj,“ vy­svet­ľuje sta­rosta.

Pro­jek­tom sa sú­časne za­bez­pečí aj ob­nova ná­rod­ných pa­mia­tok, a to re­štau­ro­va­ním ka­pl­niek na poľ­skej strane pro­jektu. Dô­le­ži­tým as­pek­tom sú pre­dov­šet­kým ce­z­hra­ničné vzťahy, pre­tože Slo­váci budú môcť spoz­ná­vať poľ­skú a Po­liaci zase slo­ven­skú kul­túru. Par­tner­ské obce zor­ga­ni­zujú aj poľ­sko-slo­ven­ské do­žinky, po­čas kto­rých sa oby­va­te­lia re­gi­ó­nov obo­zná­mia s miest­nymi zvykmi a tra­dí­ciami.

Roz­hľadňa má 19,20 metra a ná­klady na jej vý­stavbu pred­sta­vo­vali pri­bližne 60-ti­síc eur. Roz­hladňa sa na­chá­dza na hra­disku Veľký vrch, kde sa na­chá­dza aj ná­učný chod­ník o de­ji­nách hra­diska a naj­výz­nam­nej­ších ar­che­olo­gic­kých kul­tú­rach, ktoré ho obý­vali. Toto hra­disko je ná­rod­nou kul­túr­nou pa­miat­kou, kde sa ro­bil nie­koľ­ko­ročný ar­che­olo­gický vý­skum. Nová dre­vená roz­hľadňa sa týči nad ob­cou a všet­kým náv­štev­ní­kom po­núka krásny vý­hľad na obec a jej oko­lie.

Vý­hliadka Du­beň

Pri Ži­line, pres­nej­šie na kopci Du­beň ne­dávno vy­rá­stla aj roz­hľadňa od slo­ven­ského ar­chi­tek­to­nic­kého štú­dia FKF De­sign. Tá svo­jim tva­rom tvorí novú do­mi­nantu oko­lia. Vďaka svojmu jed­no­du­chému tvaru na­šťas­tie ne­na­ru­šuje kra­jinný ráz Ma­lej Fatry. Stavba tejto mo­der­nej roz­hľadne stále 236-ti­síc eur, in­for­mo­val o tom por­tál earch.cz.

Najk­rat­šia trasa, kto­rou sa sem mô­žeš do­stať ve­die z mest­skej časti Ži­lina – Zá­dub­nie. Kú­sok od za­stávky MHD Prí­pojná sa na­chá­dza pa­ne­lová cesta, na konci kto­rej je zá­so­bá­reň vody pre mest­skú časť. Na­sle­duje chô­dza po lúke na vrch Dubňa a pre­chod cez les. Celá trasa má z uve­de­ného miesta dĺžku pri­bližne 1,4 ki­lo­metra.


Ďal­šie mož­nosti prí­stupu sú po tu­ris­tic­kých chod­ní­koch z mest­ských časti Bu­da­tí­na­lebo Zá­stra­nie. Trasa v oboch prí­pa­doch ve­die pre­važne cez les, po hre­beni Dubňa. Od Bu­da­tína má dĺžku do 2 ki­lo­met­rov a od Zá­stra­nia pri­bližne 4 ki­lo­metre.

Pridať komentár (0)