Pri­budne na Face­bo­oku DIS­LIKE?!

Lukáš Gašparík jr. / 12. decembra 2014 / Tech a inovácie

Face­book si je vedomí toho, že ľudom sa nepáči všetko. To sa týka aj postov na Face­boku a z tohto dôvodu roz­mýšľa nad mož­ným rie­še­ním.

Túto otázku začal dokonca rie­šiť aj samotný Mark Zuc­ker­berg, po tom, ako dostal otázku od jed­ného štu­denta práv počas verej­nej pred­nášky, či bude nie­kedy na Face­bo­oku pri­daná mož­nosť „dis­like“.

Mark pri­znal, že Face­book vie o tom, že všetky posty sa nemôžu uží­va­te­ľom páčiť, naprí­klad keď napí­šete o cho­robe. Tla­čidlo je pre to tak dis­ku­to­vané, pre­tože je to ďalší zo spô­so­bov, ako vyjad­riť danej osobe nejakú pod­poru.

Mys­lím, že ľud­ské city sú naozaj cenné a nie každý chce, aby sa nie­komu páčili, pokiaľ sú nega­tívne. Túto mož­nosť sme pre­be­rali už dlh­šie, roz­mýš­ľali aj nad inými rie­še­niami, ako by mohli ľudia pre­ja­viť svoju širokú škálu emó­cií a na teraz si nemys­lím, že dis­like by bol tým sráv­nym rie­še­ním“ , dodal na záver Mark Zuc­ker­berg.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)