Prie­kop­ník spo­plat­ne­ného obsahu Piano ohlá­sil svoj koniec na Slo­ven­sku

Jakub Jablonický / 15. októbra 2016 / Business

Či už ho milu­ješ alebo nená­vi­díš, Piano pred pia­timi rokmi prišlo s nie­čím, čo na Slo­ven­sku pred­tým neexis­to­valo.

Tomáš Bella a Mar­cel Vass v máji 2011 spus­tili pla­tobný sys­tém Piano Media a navždy zme­nili slo­ven­ský mediálny svet. Dnes po pia­tich rokoch, počas kto­rých sa z Piana stal naj­väčší posky­to­va­teľ pay­wal­lo­vých slu­žieb na svete, spo­loč­nosť ohlá­sila svoj odchod zo Slo­ven­ska. Infor­mo­val o tom por­tál Stratégie.sk.

Po pia­tich úspeš­ných rokoch sme sa roz­hodli uzav­rieť národný pay­wall na Slo­ven­sku a dovo­liť tak vyda­va­te­ľom lep­šie zame­rať úsi­lie na vlastné pla­tobné brány, ako i stra­té­gie mone­ti­zá­cie,“ uvie­dol pre Stra­té­gie tech­nický ria­di­teľ spo­loč­nosti Piano Media Stu­art Ash­ford.

Pôvodná myš­lienka jed­not­ného pla­tob­ného sys­tému pre rôzne médiá spo­čiatku zabo­do­vala svo­jou jed­no­du­chos­ťou. Aj keď ľuďom zamknuté články veľmi nevo­ňali, jed­notná platba ich pri­lá­kala určite viac ako keby rôzne stránky začali pou­ží­vať rôzne sys­témy.

piano-6-02-2015-1800x1200pix-031

foto: firminside.com

Ako pro­dukt, ktorý mal Slo­ven­sko uviesť do pla­te­ného obsahu to fun­go­valo. No médiá si po čase začali uve­do­mo­vať aj nedos­tatky jed­not­ného sys­tému.

Piano si v prvom rade bralo 30% z pred­plat­ného. Samotné médiá mali tak­tiež rela­tívne malú kon­trolu nad samot­ným sys­té­mom a nemohli si ho priamo pris­pô­so­bo­vať, či komu­ni­ko­vať s pred­pla­ti­teľmi.

Postupne sa teda jed­not­livé médiá začali odč­le­ňo­vať a vytvá­rať vlastné sys­témy. Posled­nými vyda­va­teľ­stvami pod Pia­nom sú dnes Petit Press (SME) a W PRESS (Týž­deň). Tie budú do konca roka musieť vymys­lieť nový spô­sob rie­še­nia svojho pla­te­ného obsahu.

piano

foto: firminside.com

Ako dnes vidíme, ľudia sú ochotní pla­tiť za kva­litnú žur­na­lis­tiku. Dom­nie­vame sa, že teraz je čas z pozí­cie národ­ného posky­to­va­teľa pay­wallu ustú­piť a odo­vzdať ho späť do rúk vyda­va­te­ľov,“ hovorí Ash­ford.

Národný pay­wall spo­loč­nosť pova­žuje za úspech. Nako­niec, naučil Slo­vá­kov, že aj za digi­tálny obsah sa oplatí pla­tiť. No vyda­va­teľ­stvá oči­vidne pre­fe­rujú indi­vi­du­álne rie­še­nia a koniec zjed­no­te­ného slo­ven­ského pay­wallu je bez­po­chyby správ­nym roz­hod­nu­tím.

main-illustrationbkgd

foto: piano.io

Kan­ce­lá­ria Piano v Bra­ti­slave bude pokra­čo­vať ako súčasť glo­bál­nej orga­ni­zá­cie Piano. Tá sa po kúpe firmy Press+ a zlú­čení s ame­ric­kým kon­ku­ren­tom Tiny­pass stala naj­väč­ším hrá­čom na pay­wal­lo­vom trhu.

Pôvodne slo­ven­ský star­tup dnes posky­tuje svoje služby vyše 1 200 kli­en­tom vrá­tane NBC Uni­ver­sal, Time Inc, News Corp alebo The Eco­no­mist.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: firminside.com / piano.io

Pridať komentár (0)