Prie­kop­ník spo­plat­ne­né­ho obsa­hu Pia­no ohlá­sil svoj koniec na Slo­ven­sku

Jakub Jablonický / 15. októbra 2016 / Business

Či už ho milu­ješ ale­bo nená­vi­díš, Pia­no pred pia­ti­mi rok­mi priš­lo s nie­čím, čo na Slo­ven­sku pred­tým neexis­to­va­lo.

Tomáš Bel­la a Mar­cel Vass v máji 2011 spus­ti­li pla­tob­ný sys­tém Pia­no Media a navž­dy zme­ni­li slo­ven­ský mediál­ny svet. Dnes po pia­tich rokoch, počas kto­rých sa z Pia­na stal naj­väč­ší posky­to­va­teľ pay­wal­lo­vých slu­žieb na sve­te, spo­loč­nosť ohlá­si­la svoj odchod zo Slo­ven­ska. Infor­mo­val o tom por­tál Stratégie.sk.

Po pia­tich úspeš­ných rokoch sme sa roz­hod­li uzav­rieť národ­ný pay­wall na Slo­ven­sku a dovo­liť tak vyda­va­te­ľom lep­šie zame­rať úsi­lie na vlast­né pla­tob­né brá­ny, ako i stra­té­gie mone­ti­zá­cie,“ uvie­dol pre Stra­té­gie tech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Pia­no Media Stu­art Ash­ford.

Pôvod­ná myš­lien­ka jed­not­né­ho pla­tob­né­ho sys­té­mu pre rôz­ne médiá spo­čiat­ku zabo­do­va­la svo­jou jed­no­du­chos­ťou. Aj keď ľuďom zamknu­té člán­ky veľ­mi nevo­ňa­li, jed­not­ná plat­ba ich pri­lá­ka­la urči­te viac ako keby rôz­ne strán­ky zača­li pou­ží­vať rôz­ne sys­té­my.

piano-6-02-2015-1800x1200pix-031

foto: firminside.com

Ako pro­dukt, kto­rý mal Slo­ven­sko uviesť do pla­te­né­ho obsa­hu to fun­go­va­lo. No médiá si po čase zača­li uve­do­mo­vať aj nedos­tat­ky jed­not­né­ho sys­té­mu.

Pia­no si v prvom rade bra­lo 30% z pred­plat­né­ho. Samot­né médiá mali tak­tiež rela­tív­ne malú kon­tro­lu nad samot­ným sys­té­mom a nemoh­li si ho pria­mo pris­pô­so­bo­vať, či komu­ni­ko­vať s pred­pla­ti­teľ­mi.

Postup­ne sa teda jed­not­li­vé médiá zača­li odč­le­ňo­vať a vytvá­rať vlast­né sys­té­my. Posled­ný­mi vyda­va­teľ­stva­mi pod Pia­nom sú dnes Petit Pre­ss (SME) a W PRE­SS (Týž­deň). Tie budú do kon­ca roka musieť vymys­lieť nový spô­sob rie­še­nia svoj­ho pla­te­né­ho obsa­hu.

piano

foto: firminside.com

Ako dnes vidí­me, ľudia sú ochot­ní pla­tiť za kva­lit­nú žur­na­lis­ti­ku. Dom­nie­va­me sa, že teraz je čas z pozí­cie národ­né­ho posky­to­va­te­ľa pay­wal­lu ustú­piť a odo­vzdať ho späť do rúk vyda­va­te­ľov,“ hovo­rí Ash­ford.

Národ­ný pay­wall spo­loč­nosť pova­žu­je za úspech. Nako­niec, naučil Slo­vá­kov, že aj za digi­tál­ny obsah sa opla­tí pla­tiť. No vyda­va­teľ­stvá oči­vid­ne pre­fe­ru­jú indi­vi­du­ál­ne rie­še­nia a koniec zjed­no­te­né­ho slo­ven­ské­ho pay­wal­lu je bez­po­chy­by správ­nym roz­hod­nu­tím.

main-illustrationbkgd

foto: piano.io

Kan­ce­lá­ria Pia­no v Bra­ti­sla­ve bude pokra­čo­vať ako súčasť glo­bál­nej orga­ni­zá­cie Pia­no. Tá sa po kúpe fir­my Pre­ss+ a zlú­če­ní s ame­ric­kým kon­ku­ren­tom Tiny­pass sta­la naj­väč­ším hrá­čom na pay­wal­lo­vom trhu.

Pôvod­ne slo­ven­ský star­tup dnes posky­tu­je svo­je služ­by vyše 1 200 kli­en­tom vrá­ta­ne NBC Uni­ver­sal, Time Inc, News Corp ale­bo The Eco­no­mist.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: firminside.com / piano.io

Pridať komentár (0)