Piano Media kúpilo Press+

Tasr / 9. septembra 2014 / Tools a produktivita

Do vede­nia novej spo­loč­nosti nastu­puje Kelly Leach z vyda­va­teľ­stva Dow Jones.

Naj­väčší pre­vádz­ko­va­teľ rie­še­nia pre digi­tálne pred­platné Press+ a európ­sky líder v oblasti pla­te­ného obsahu Piano Media sa spá­jajú. Sku­pina inves­to­rov na čele s 3TS Capi­tal Par­tners odkú­pila službu Press+ od ame­ric­kej spo­loč­nosti R.R. Don­nel­ley & Sons Co. Okrem toho sa na obchode spo­lu­po­die­ľali aj inves­tori Piano Media ako aws Grün­der­fonds, Neulogy Ven­tu­res a North Base Media. Pod­mienky trans­ak­cie nezve­rej­nili.

Pla­tený obsah má extrémny ras­tový poten­ciál po celom svete. Zazna­me­nali sme mož­nosť odkú­piť spo­loč­nosť Press+ cez Piano Media, ktorá je súčas­ťou nášho port­fó­lia a spo­jiť tak dvoch naj­väč­ších hrá­čov v tomto seg­mente. Vďaka tomu nová orga­ni­zá­cia bude mať bez­kon­ku­renčné zdroje, tech­no­ló­giu, dáta a expertné zna­losti – kli­enti tak budú mať k dis­po­zí­cii ešte kva­lit­nej­šiu pod­poru pri budo­vaní nových zdro­jov príj­mov,” pove­dal Pekka Mäki, správca inves­tor­skej spo­loč­nosti 3TS.

Pekka Mäki

Do vede­nia novej spo­loč­nosti nastu­puje Kelly Leach z vyda­va­teľ­stva Dow Jones. “V Dow Jones som pocho­pila obrov­ský poten­ciál pre vyda­va­te­ľov, ktorý spo­číva v spo­plat­není ich digi­tál­neho obsahu,” pove­dala.

Spo­loč­nosť Press+ bola zalo­žená v roku 2009 Ste­ve­nom Bril­lom a Ste­ve­nom Cro­vit­zom. Piano Media vstú­pila na trh pla­te­ného obsahu v roku 2011 so svo­jím mode­lom národ­ného pred­plat­ného, ktorý spus­tila v troch kra­ji­nách.

TASR infor­mo­val Dávid Puha z Piano Media.

Pridať komentár (0)