Slo­ven­ské Piano už pou­žíva aj The Eco­no­mist

Jakub Jablonický / 10. augusta 2016 / Startupy

Služby prie­kop­ní­kov pla­te­ného obsahu, ktorí vznikli na Slo­ven­sku, začal využí­vať ďalší popu­lárny vyda­va­teľ.

Popu­lárny maga­zín The Eco­no­mist roz­ší­ril svoju stra­té­giu pla­te­ného obsahu na svo­jom webe Economist.com o pro­dukt Piana s náz­vom Com­po­ser.

Com­po­ser umož­ňuje mediál­nym spo­loč­nos­tiam opti­ma­li­zo­vať ich digi­tálny biz­nis pomo­cou zvý­še­ného enga­ge­mentu a novým zdro­jom tržieb.

Plat­forma Piano nám ponúka kon­fi­gu­ro­va­teľný spô­sob imple­men­tá­cie per­so­na­li­zo­va­ných správ pre našich pred­pla­ti­te­ľov bez potreby aké­ho­koľ­vek kódo­va­nia,“ hovorí CTO The Eco­no­mist Mark Brin­cat.

Jed­no­du­chosť, s akou sme schopní tes­to­vať rôzne správy v závis­losti od beha­vi­orál­neho feed­backu, geo­gra­fic­kej polohy a desia­tok ďal­ších pre­men­ných, zvy­šuje fle­xi­bi­litu, s akou doká­žeme zau­jať naše pub­li­kum.“

the_economist

foto: hollywoodreporter.com

Piano zjed­no­du­šuje tvorbu, manaž­ment a tes­to­va­nie aké­ho­koľ­vek pla­te­ného obsahu. Jed­no­du­chý drag-and-drop sys­tém umož­ňuje vyda­va­te­ľom vytvo­riť plne vyba­vené plat­formy pre všetky druhy digi­tál­neho obsahu, od člán­kov až po video.

Plat­forma Piano sa jed­no­du­cho zapojí do už exis­tu­jú­cich pla­tob­ných, reklam­ných a pred­plat­ných sys­té­mov a umož­ňuje vyda­va­te­ľom robiť zmeny v reál­nom čase.

Prob­lé­mom vytvo­re­nia úspeš­nej stra­té­gie pla­te­ného obsahu je, že neexis­tuje jeden správny spô­sob, ako to robiť. Vyda­va­te­lia na správny vzo­rec prídu často až po veľ­kej námahe,“ hovorí CEO Piano Tre­vor Kauf­man.

Piano dra­ma­ticky zoštíh­ľuje celý tento pro­ces tým, že umož­ňuje vyda­va­te­ľom rýchlo tes­to­vať, ana­ly­zo­vať, upra­vo­vať a imple­men­to­vať rôzne stra­té­gie a nájsť tak opti­málne rie­še­nie bez zdĺha­vého vývo­jo­vého cyklu. Sme nad­šení, že môžeme pri­ví­tať The Eco­no­mist ako nášho naj­nov­šieho kli­enta a tešíme sa na to, že im pomô­žeme roz­ší­riť ich digi­tálny biz­nis.“

main-illustrationbkgd

foto: piano.io

Piano vzniklo pôvodne ako slo­ven­ský start-up Piano Media v roku 2011. V roku 2014 spo­loč­nosť kúpila Press+, čo z nej uro­bilo naj­väč­šieho posky­to­va­teľa pay­wall slu­žieb na svete. Po zlú­čení s ame­ric­kým kon­ku­ren­tom Tiny­pass sa Piano Media pre­me­no­valo na Piano.

Dnes má viac ako 1 200 kli­en­tov, vrá­tane NBC Uni­ver­sal, Time Inc., News Corp alebo Esqu­ire.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: piano.io / hollywoodreporter.com

Pridať komentár (0)