Slo­ven­ské Pia­no už pou­ží­va aj The Eco­no­mist

Jakub Jablonický / 10. augusta 2016 / Startupy

Služ­by prie­kop­ní­kov pla­te­né­ho obsa­hu, kto­rí vznik­li na Slo­ven­sku, začal využí­vať ďal­ší popu­lár­ny vyda­va­teľ.

Popu­lár­ny maga­zín The Eco­no­mist roz­ší­ril svo­ju stra­té­giu pla­te­né­ho obsa­hu na svo­jom webe Economist.com o pro­dukt Pia­na s náz­vom Com­po­ser.

Com­po­ser umož­ňu­je mediál­nym spo­loč­nos­tiam opti­ma­li­zo­vať ich digi­tál­ny biz­nis pomo­cou zvý­še­né­ho enga­ge­men­tu a novým zdro­jom tržieb.

Plat­for­ma Pia­no nám ponú­ka kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný spô­sob imple­men­tá­cie per­so­na­li­zo­va­ných správ pre našich pred­pla­ti­te­ľov bez potre­by aké­ho­koľ­vek kódo­va­nia,“ hovo­rí CTO The Eco­no­mist Mark Brin­cat.

Jed­no­du­chosť, s akou sme schop­ní tes­to­vať rôz­ne sprá­vy v závis­los­ti od beha­vi­orál­ne­ho feed­bac­ku, geo­gra­fic­kej polo­hy a desia­tok ďal­ších pre­men­ných, zvy­šu­je fle­xi­bi­li­tu, s akou doká­že­me zau­jať naše pub­li­kum.“

the_economist

foto: hollywoodreporter.com

Pia­no zjed­no­du­šu­je tvor­bu, manaž­ment a tes­to­va­nie aké­ho­koľ­vek pla­te­né­ho obsa­hu. Jed­no­du­chý drag-and-drop sys­tém umož­ňu­je vyda­va­te­ľom vytvo­riť plne vyba­ve­né plat­for­my pre všet­ky dru­hy digi­tál­ne­ho obsa­hu, od člán­kov až po video.

Plat­for­ma Pia­no sa jed­no­du­cho zapo­jí do už exis­tu­jú­cich pla­tob­ných, reklam­ných a pred­plat­ných sys­té­mov a umož­ňu­je vyda­va­te­ľom robiť zme­ny v reál­nom čase.

Prob­lé­mom vytvo­re­nia úspeš­nej stra­té­gie pla­te­né­ho obsa­hu je, že neexis­tu­je jeden správ­ny spô­sob, ako to robiť. Vyda­va­te­lia na správ­ny vzo­rec prí­du čas­to až po veľ­kej náma­he,“ hovo­rí CEO Pia­no Tre­vor Kauf­man.

Pia­no dra­ma­tic­ky zoštíh­ľu­je celý ten­to pro­ces tým, že umož­ňu­je vyda­va­te­ľom rých­lo tes­to­vať, ana­ly­zo­vať, upra­vo­vať a imple­men­to­vať rôz­ne stra­té­gie a nájsť tak opti­mál­ne rie­še­nie bez zdĺha­vé­ho vývo­jo­vé­ho cyk­lu. Sme nad­še­ní, že môže­me pri­ví­tať The Eco­no­mist ako náš­ho naj­nov­šie­ho kli­en­ta a teší­me sa na to, že im pomô­že­me roz­ší­riť ich digi­tál­ny biz­nis.“

main-illustrationbkgd

foto: piano.io

Pia­no vznik­lo pôvod­ne ako slo­ven­ský start-up Pia­no Media v roku 2011. V roku 2014 spo­loč­nosť kúpi­la Pre­ss+, čo z nej uro­bi­lo naj­väč­šie­ho posky­to­va­te­ľa pay­wall slu­žieb na sve­te. Po zlú­če­ní s ame­ric­kým kon­ku­ren­tom Tiny­pass sa Pia­no Media pre­me­no­va­lo na Pia­no.

Dnes má viac ako 1 200 kli­en­tov, vrá­ta­ne NBC Uni­ver­sal, Time Inc., News Corp ale­bo Esqu­ire.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: piano.io / hollywoodreporter.com

Pridať komentár (0)