Pro­duk­ti­vita vďaka psom? Prí­le­ži­tosti na roz­voj sú všade!

Michal Ochránek / 28. mája 2016 / Tools a produktivita

Určite aj ty máš spô­sob, ako sa naštar­tu­ješ do práce a niečo, čo ťa pri tom inšpi­ruje. Asi budeš prek­va­pený, keď ti napí­šem, že u mňa sú často inšpi­rá­ciou moje psi. Týchto 7 vecí som sa od nich naučil. 

Ja viem, že je to tro­cha netra­dičné, aby si sa pro­duk­ti­vite učil od psov. No oni sú pre mňa veľký uči­te­lia, vďaka kto­rým by som si mal viac uve­do­mo­vať že život je hlavne na to, aby sa žil. Naučili ma navo­nok dôle­žité malič­kosti, no v sku­toč­nosti veľké veci.

Aj keď si to my, ľudia často nemys­líme, od zvie­rat sa môžeme učiť ešte mnoho. Skúsme si vší­mať viac prí­rodu a zvie­ratá, rešpek­tujme a vážme si ich viac. Veď oni nám uvoľ­nili svoj pries­tor pre naše životné potreby.

Ale späť k mojim psom. Možno si to bežne maji­teľ psa ani neuve­domí, ale ja som sa pri sle­do­vaní ich sprá­va­nia naučil tieto veci:

moje psi

1. Keď niečo chceš, choď si za tým a nepo­ľa­vuj!

V presný čas ma začnú otra­vo­vať, až kým im nedám jesť. Dokážu bre­chať, kví­liť a ak ich igno­ru­jem, dlh­šie proste čakajú pod chlad­nič­kou, kde majú gra­nule. Vydr­žia tam dokedy ma to už nepres­tane baviť a to jedlo im dám. Tiež niečo chceš? Choď si za tým ísť a nevzdá­vaj sa a určite to vyjde. Buď neob­lomný, či sa jedná o vyba­vo­va­nie vecí na úra­doch, alebo akti­vít v pod­ni­kaní.

reno

2. Včera nebol dobrý deň, ale kvôli tomu sa nebu­dem tešiť dnes?

Maji­te­lia psov vedia, aké to je, keď má pes váž­nejší prob­lém a nevlá­dze ani stáť. Mám však pocit, že v momente, keď im je lep­šie, už vôbec nerie­šia, čo bolo pred­tým. Deň je len dnes a exis­tuje len teraz. Čo tam po vče­rajšku, minu­losť ma vôbec nemusí zau­jí­mať. Jediné, čo mi pri­ne­sie, bude bolesť a tá mi nepo­môže. Treba sa poze­rať vpred a tešiť sa z dneška.

3. Tento člo­vek ma nemá rád, ale to je jeho prob­lém. Mne je to jedno, príde iný

V mojom okolí je len málo ľudí, kto­rým by vadil pes. Aj keď sa tak stane, tak mojim psom je to úplne jedno. Mám pocit, že si pove­dia: „Keď ma nechce pohla­diť tento, príde ďalší, nebu­dem predsa z toho v dep­re­sii, vlastne poškra­bať sa môžem aj sám.“

Ak o teba nie­kto nejaví záu­jem tak sa nezrúti svet. Okolo seba máš kopec ďal­ších ľudí, tak sa netráp pre jed­ného.

4. Nepo­da­rilo sa mi doká­zať toto? Nevadí! Doká­žem to inde!
12088272_1136214219740523_3588636434098807213_n

Bella je pro­fe­si­onál v kopaní jám. Má v tom až fana­tickú závis­losť a kým jej radosť sa s hra­ba­ním zvy­šuje, u nás je to naopak. Preto ju nestačí pri­vo­lať, ale musím ísť, zobrať ju a upo­ko­jiť. Za minútu si nájde inú jamu, ktorú musí vyko­pať aspoň tak, aby jej nebolo vidno hlavu.

V tomto by mohli byť súčasne dva body. Keď niečo robím, tak poriadne! Dokáže hra­bať celým svo­jím bytím . Dá do toho abso­lútne všetko, dokáže hodinu hra­bať a keď už nevlá­dze leží a hrabe aspoň jed­nou labou. Takže keď ti nevyšla jedna vec, nevadí! Nezú­faj! Podarí sa ti niečo iné na inom mieste, len skú­šaj!

5. Keď mám z nie­koho radosť, nemám prob­lém ju pre­ja­viť

Prí­deme domov a celý byt sa tra­sie rados­ťou. Podobne len iným štý­lom by som to mal robiť ja. Keď mám nie­koho rád a teším sa z jeho prí­tom­nosti, mal by som mu to dať najavo. Nie si to len mys­lieť. Nako­niec majú z toho radosť obe strany a z oby­čaj­ného dňa sa rázom stane pekný.

6. Niečo ťa nebaví ? Tak to nerob!

Reno sa ide zabiť za pali­cou či gume­nými hrač­kami. A Bella? Len keď má náladu. Ak nemá chuť, tak sa jed­no­du­cho nehrá a ja sa môžem hodiť aj o zem. Hračku vypľuje ako špi­navú ponožku a nezau­jíma ju to. Tak nerob to, čo ťa nebaví. Nepre­má­haj sa, nemá to cenu, radosť ti to v koneč­nom dôsledku neurobí. Sústreď sa na veci, v kto­rých si dobrý a nemu­síš sa do nich nútiť.

7. Neho­vor na všetko áno!
reno pelech

Nezdá sa ti, že je v tom kufri moc teplo? Tam ja nesko­čím. Do vody? Tak to určite nie, rad­šej cho­dím ako plá­vam. To mám ísť do toho malého pele­chu? Tak dobre, ale len kvôli tomu, že chcem. Vyjad­riť jed­no­značné nie! S tým mám často prob­lém a to je to, čo by som sa od mojich psov mal naučiť.

Toto je len malá časť, ktorú som si vši­mol na sprá­vaní mojich psov. Okolo nás je toľko živého aj neži­vého z čoho môžeš čer­pať uži­točné infor­má­cie, ktoré ti vedia uká­zať smer. Tak dobre otvor oči a zis­tíš, že vo svo­jom okolí náj­deš viac uči­te­ľov ako si tušil!

zdroj foto­gra­fií: archív autora zdroj titul­nej foto­gra­fie: independent.co.uk

Pridať komentár (0)