Primátor Bratislavy vyzýva Štátne Lesy, aby skončili s necitlivým výrubom lesov v okolí hlavného mesta

  • Už sme si po­maly za­čali zvy­kať, že na Slo­ven­sku sa ťaží už tak­mer všade
  • Naj­nov­šie sa ma­sívny a ne­cit­livý vý­rub le­sov týka aj okolia Bra­ti­slavy
  • Matúš Vallo chce dať spolu s tímom bezdôvodnému výrubu definitívnu stopku
vallo
fb:Bratislava - hlavné mesto SR
  • Už sme si po­maly za­čali zvy­kať, že na Slo­ven­sku sa ťaží už tak­mer všade
  • Naj­nov­šie sa ma­sívny a ne­cit­livý vý­rub le­sov týka aj okolia Bra­ti­slavy
  • Matúš Vallo chce dať spolu s tímom bezdôvodnému výrubu definitívnu stopku

Lesy SR na­plá­no­vali naj­vyšší ob­jem ťažby dreva za po­sled­ných 7 ro­kov. Ťažba sa týka aj Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cie De­vín­ska Ko­byla. Toto cenné úze­mie spra­vujú práve Lesy SR ako hos­po­dár­sky les, za­me­raný na ge­ne­ro­va­nie zis­kov z pro­duk­cie dreva.

A tak sme sa dočkali aj toho, že na území európskeho významu Devínska Kobyla boli vyrúbané 120 ročné duby a buky. Mesto Bratislava reaguje a oznámilo, že plánuje v blízkej budúcnosti maximálne zvýšiť pozornosť venovanú ochrane prírodného dedičstva na jeho území a pripravuje konkrétne kroky. Štátny podnik Lesy SR totiž neprávom vyrúbal desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou na území európskeho významu Devínska Kobyla.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: fb:Naše Karpaty

Na postihnutom mieste sa z dôvodu spoločnej iniciatívy zastaviť nezmyselný výrub na území hlavného mesta stretli primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá dlhodobo bojuje za zastavenie výrubu lesov na pôde Malých Karpát, a splnomocnenec pre zeleň a životné prostredie Andrej Kovarik. Pozrite si video z jedného z postihnutých miest a ich názor na  zastavenie výrubu lesov na pôde Malých Karpát a splnomocnenca mesta pre zeleň a životné prostredie Andreja Kovarika.

Ja­kub Mrva z Ini­cia­tívy Naše Kar­paty pri­púšťa, že zá­sa­hom priamo v re­zer­vá­cii sa les­níci zrejme vy­hnú. „Aj ob­lasť, ktorú vý­ruby za­siahnu, je však chrá­nená a pre Bra­ti­slav­ča­nov vzácna. Mala by sa vy­uží­vať na re­kre­áciu a šport, po­dobne ako Že­lezná stud­nička či Ka­čín v správe Mest­ských le­sov – roz­hodne by tu ne­mala pre­vlá­dať hos­po­dár­ska čin­nosť. Ne­vra­viac o tom, že rú­ba­nie ur­čite ne­pros­peje vzác­nej flóre a faune z blíz­kej re­zer­vá­cie,“ vy­jad­ril sa pre den­ník Pravda.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: Wikipedia, Pavol Demeš

Podľa neho je pri da­nej roz­lohe De­vín­skej Ko­byly plá­no­vaná ťažba vyše 3 000 ku­bí­kov dreva ročne ne­pri­me­raná a ne­reš­pek­tuje ve­rejný zá­u­jem. „Žiaľ, ve­de­nie štát­nych le­sov sedí v Ban­skej Bys­trici a vidí od­tiaľ len pl­ne­nie hos­po­dár­skeho plánu a pe­niaze,“ kon­šta­to­val Mrva.

Ich stanovisko je jednoznačné, spoločne žiadajú systémovú zmenu prístupu k bratislavským lesom zo stranu štátu. Veríme, že tento hlas je počuť nie len na Ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj do Banskej Bystrice, kde sídli štátny podnik LESY SR, ktorý o ťažbe v Bratislave rozhoduje.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech