PRO­DUKT O H*VNE A ZÁRO­BOK 10 120 $ ZA 30 DNÍ

Lenka: Hype.sk / 25. januára 2015 / Tech a inovácie

O tom, že služba Shi­tE­x­press exis­tuje, ste sa už mnohí mohli dočí­tať na Startitup.sk kon­com minu­lého roka. Pre tých, ktorí tento člá­nok neza­chy­tili, pri­dá­vam pár riad­kov na viac pre lep­šie pocho­pe­nie a sto­tož­ne­nie sa s myš­lien­kou neoby­čaj­ného biz­nisu.

Shi­tE­x­press je služba, pomo­cou kto­rej si môžete zakú­piť kon­ský trus v kra­bičke. Myš­lienka tohto biz­nisu tu ani zďa­leka nekončí. Samotnú kra­bičku s “voňa­vým” prek­va­pe­ním môžete adre­so­vať všet­kým, kto­rých nezná­šate, ktorí Vám neja­kým spô­so­bom ublí­žili alebo len tak kama­rá­tovi, na poba­ve­nie. Fan­tá­zia pri výbere adre­sáta sa medze naozaj nekladú. Jedna objed­návka Vás výjde na 16.95 $ vrá­tane kra­bičky, osob­ného odkazu a dovozu kde­koľ­vek na svete. Aby si služba zacho­vala 100 %-tnú ano­ny­mitu, využíva inter­ne­tový pla­tobný sys­tém Pay­PalBit­coin (digi­tálna kryp­to­mena).

Aj vy si práve kla­diete otázku, ako tento expe­ri­ment doká­zal zaro­biť viac ako 10tis. dolá­rov za 30 dní?

Maji­te­ľovi biz­nisu nevznikli žiadne náklady na reklamu či mar­ke­ting. Celý buzz effect o službe vzni­kol na základe jed­ného postu, ktorý maji­teľ uve­rej­nil na dvoch strán­kach — reddit.com/r/startupBit­coin forum a tvorby hlav­nej stránky shitexpres.com. Ľudia radi komen­tujú kon­tro­verzné témy a práve vďaka tomuto sa začal masívny pro­ces zdie­ľa­nia, komen­to­va­nia, laj­ko­va­nia, twí­to­va­nia na sociál­nych sie­ťach. Počas prvého dňa po zve­rej­není postu sa zvý­šila náv­štev­nosť hlav­nej stránky o 5 584 náv­štev­ní­kov (48% náv­štev­ní­kov prišlo z Bit­coin fóra, 31% z Red­ditu a zvyšní zo sociál­nych sietí) a do 3 dní už mala stránka neuve­ri­teľ­ných 116 620 náv­štev­ní­kov. Do 30 dní vzrá­stla náv­štev­nosť na 490k (490 000 náv­štev­ní­kov), vzniklo 400-500k zdie­ľaní, laj­kov a komen­tov na Face­bo­oku a čo je naj­pod­stat­nej­šie, cel­kový pro­fit sa vyšpl­hal na neuve­ri­teľ­ných 10 120 $.

Z mar­ke­tin­go­vého expe­ri­mentu sa tak stal inter­ne­tový hit známy po celom svete. Objed­návky, ktoré boli do 4. decem­bra spra­co­vané, boli dodané do 36 rôz­nych kra­jín, vrá­tane Slo­ven­ska.

Ak máte stále pochyb­nosti a neve­ríte v reál­nosť služby Shi­tE­x­press, môžete si to sami veľmi jed­no­du­cho vyskú­šať na nasle­du­jú­com odkaze :)

A čo z toho celého vyplýva? Vôbec nič. Pokiaľ máte gule na to, aby ste pre­dá­vali kon­tro­verzný pro­dukt typu Shi­tE­x­press, môže sa vám stať, že sa vám mar­ke­ting vyrieši prak­ticky sám. Pokiaľ to ale nie je váš prí­pad a máte (alebo chcete mať) seri­ózny biz­nis, úlohu mar­ke­tingu by ste určite nemali pod­ce­ňo­vať.

Ako ale robiť mar­ke­ting star­tupu, keď je váš roz­po­čet mini­málny? O tom sa dočí­tate v našom článku 5 roz­die­lov medzi mar­ke­tin­gom star­tu­pov a mar­ke­tin­gom veľ­kých firiem.

Chcete sa dozve­dieť, aké sú základné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte náš blog. Postupne v ňom rozo­be­ráme témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste nenašli, čo vás zau­jíma alebo máte záu­jem, aby sme pomohli s mar­ke­tin­gom aj vašej firme, kon­tak­tujte nás.

Pridať komentár (0)