Pro­dukty pre nad­šen­cov mari­hu­any

Michaela Líšková / 18. november 2016 / Tech a inovácie

Zaká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie, a keď je zelené, mno­hým ešte viac.

V posled­nom čase sa čoraz viac ame­ric­kých štá­tov pri­kláňa k lega­li­zá­cií mari­hu­any, či už za úče­lom rekre­ač­ného využí­va­nia alebo na lekár­ske účely, ktoré mnohí využí­vajú tiež rekre­ačne. Hoci ju mnohé štáty vo veľ­kom stále zaka­zujú, ako v Štá­toch, tak aj v Európe, zdá sa, že kre­a­tív­nym ľuďom takýto zákaz v úspeš­nom biz­nise vôbec nepre­káža. Práve naopak, máme mož­nosť vidieť čoraz viac apli­ká­cií, ktoré si zjavne obľú­bia všetci nad­šenci tejto zele­nej rast­linky. Tu je 6 zau­jí­ma­vých pro­duk­tov, ktoré sa tešia čoraz väč­šej popu­la­rite práve medzi uží­va­teľmi.

Mea­dow

Dovoz (lekár­skej) mari­hu­any na požia­da­nie

hh

foto: medium.com

Ak máš potvr­de­nie na uží­va­nie lekár­skej mari­hu­any, Mea­dow ti ju dove­zie priamo domov. Pokiaľ takéto potvr­de­nie zatiaľ nemáš, no mys­líš si, že naň máš nárok, môžeš si dohod­núť video­hovr s leká­rom priamo cez túto apli­ká­ciu. Dostupná je zatiaľ iba v Kali­for­nií.

Merry Jane

Celá can­na­bis kul­túra; vytvo­rené nikým iným ako samot­ným Snoop Dog­gom

Snoop Dogg, pre­slá­vený svo­jou lás­kou k zele­nému, zalo­žil Merry Jane, kde náj­deš všetko od infor­má­cií o kul­túre, až po naj­nov­šie novinky či inter­ne­tový obchod. Ak mari­hu­ane nehol­du­ješ, možno sa tu aspoň naučíš poro­zu­mieť ľuďom, ktorí ju obľu­bujú.

High There

Tin­der pre milov­ní­kov can­na­bis

dfds

foto: medium.com

Keď hovo­ríme o Tin­dri pre milov­ní­kov mari­hu­any, doslova to tak mys­líme. Zoznamka pre všet­kých, ktorí zdie­ľajú spo­ločné hobby. Je to jed­no­du­ché. Vytvo­ríš si účet, zdie­ľaš obrázky, nálady, pre­fe­ren­cie a apli­ká­cia ti podľa tohto nájde tvoju “spriaz­nenú dušu”.

Levo

Stroj na can­na­bis

idfh

foto: medium.com

Tento prí­stroj nebol vytvo­rený za úče­lom pou­ží­va­nia čisto iba mari­hu­any. Jeho využí­va­nie je zalo­žené na tom, ako zliať olej a maslo s rôz­nymi bylin­kami. A keďže konope je tiež bylinka, asi už chá­peš, prečo sa do tohoto reb­ríčka dostal aj tento kuchyn­ský spot­re­bič. Predsa ani uží­va­te­lia mari­hu­any nechcú viac che­mi­ká­cií, ako je nevyh­nunté.

The Happy Crate

Snack box pre milov­ní­kov can­na­bis

jdjs

foto: medium.com

Happy Crate je balí­ček, ktorý ti spo­loč­nosť doručí každý mesiac. Balí­ček obsa­huje kopec zábavy, nápa­dov a hlavne jedla, pre­tože každý uží­va­teľ vie, že papať sa musí. Aby si mal teda dosta­tok zábavy počas uží­va­nia, Happy Crate je tu či už pre teba, alebo tvojho kamoša.

Grobo Smart Grow Box

Naj­jed­no­duchší spô­sob, ako pes­to­vať can­na­bis doma

idnl

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia ti ponúka pes­to­va­nie rôz­nych rast­lín, no can­na­bis zaujme asi drvivú väč­šinu. Pár zau­jí­ma­vých infor­má­cií, ktoré sa zídu kaž­dému, vrá­tane kon­troly tep­loty a vlh­kosti, fotó­nov svetla potreb­ných pre správny rast tvo­jej kamošky, či dokonca uhlí­kový fil­ter, ktorý eli­mi­nuje nežia­dúci zápach. Apli­ká­cia obsa­huje aj wifi pod­poru, takže sa na svoju rast­linku môžeš pozrieť, aj keď si mimo mesta.

Ako vidíš, kul­túra milov­ní­kov tohto zele­ného “zázraku” sa neus­tále roz­ši­ruje a s nimi aj nové pro­dukty. Uvi­díme, čo pri­ne­sie blízka budúc­nosť.

zdroj a foto­gra­fie: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elvocero.com/medium.com

Pridať komentár (0)