Pro­fe­si­onálny gra­fi­ťák Igor: Asi len med­ve­die mlá­ďatá sa páčia všet­kým

Martin Bohunický / 3. november 2016 / Rozhovory

Igor a Peter, to je dvo­j­ica, ktorá stála za uni­kát­nou kam­pa­ňou Audi na nový model Q2. Do rúk dostali obrov­skú bielu plo­chu, jednu zdví­ha­ciu plo­šinu a vo výške 30 met­rov nad zemou celý týž­deň tvo­rili dielo, aké na Slo­ven­sku nemá obdoby.

Ahoj Igor, tvoje veľ­dielo ohro­milo celú Bra­ti­slavu, aké ohlasy pri­chá­dzali z tvojho oko­lia? 

Ahoj Mar­tin, zatiaľ samé pozi­tívne ohlasy, už počas rea­li­zá­cie ľudia trú­bili a tešili sa, že sa niečo také deje.

Konečný výsle­dok je fakt obrov­ský, koľko času vám dokopy celý pro­jekt “zje­dol”?

Áno, je to obrov­ské, 144 met­rov štvor­co­vých (9x16m) vo výške asi 30 met­rov. Rea­li­zá­cia trvala až 7 dní. Vysoký vie­tor alebo dážď neumož­ňo­val vždy pra­co­vať na vyso­ko­z­dviž­nej plo­šine. Rea­li­zá­cii pre­chá­dzala cca. dvoj­týž­denná komu­ni­ká­cia a príp­rava v spo­lu­práci s agen­tú­rou.

14917043_1332218070121728_4039068927755643825_o-2

Na wide­bo­arde si vyob­ra­zil nový počin Audi — model Q2. Čo si o tomto autíčku mys­líš?

Vyzerá pekne, mla­distvo, špor­tovo, tech­nicky tiež bude na výbor­nej úrovni, takéto SUV “cros­so­verko” sa istotne na naše cesty zíde.

14956046_1335013453175523_5676939678077214111_n

Ako vní­maš snahu Audi poňať celú kam­paň okolo auta takýmto spô­so­bom, oproti pove­dzme tra­dič­nej­šiemu mar­ke­tingu? 

Vní­mam to pozi­tívne, pre­sa­diť v rámci zau­ží­va­ných mar­ke­tin­go­vých spô­so­bov takúto rea­li­zá­ciu si vyža­duje dávku odvahy na strane mar­ke­tin­go­vých mana­žé­rov a veľa musí byť mno­ho­krát sch­va­ľo­vané zhora. Ako si sám spo­mí­nal, gra­fitti spre­vá­dzajú pred­sudky, a preto je dobré, že práve silná spo­loč­nosť ako Audi ide týmto sme­rom. Kon­krétne táto plo­cha je dobre vidi­teľná, a je preto inšpi­rá­ciou pre mar­ke­tin­go­vých kre­a­tív­cov a našou vizit­kou fle­xi­bi­lity, know-how a skú­se­ností.

Je toto celé ďalší malý krok, aby ľudia začali vní­mať gra­fitti ako sku­točné ume­nie? Alebo tam určité pred­sudky vždy budú?

Graf­fiti vzniká na ulici, bez opý­ta­nia si často­krát berie verejný pries­tor do vlast­ných rúk. S pri­hliad­nu­tím na tento fakt si mys­lím, že vždy budú v spo­loč­nosti exis­to­vať určité pred­sudky. Pred­su­dok je vytvá­ra­nie pred­čas­ného úsudku alebo názoru bez pozna­nia celej pod­staty veci. Názory ľudí sa dajú výbor­ným spô­so­bom odsle­do­vať práve naprí­klad pri maľbe na ulici. Ľudia cho­dia okolo a sami vyslo­vujú svoj názor. Ten nikdy nie je iba pozi­tívny, tak ako nie je jed­notný názor na nič v dneš­nom kom­plex­nom svete. Možno snáď šan­tiace sa med­ve­die mlá­ďatá sa páčia všet­kým.

14713756_1327258020617733_8700708113272391926_n

Boju­ješ sám s pred­sud­kami, keď ľuďom hovo­ríš, čo robíš?

Nie, vôbec, pred­sudky rýchlo pre­kuk­nem a nevší­mam si ich. Nie­ktorí ľudia inves­tujú prí­liš veľa ener­gie do nega­ti­vity.

Ako sa vlastne člo­vek stane “pro­fe­si­onál­nym gra­fi­ťá­kom”? Väč­šina ľudí si predsa len pred­staví ile­gálne maľo­va­nie stien a vla­kov..

Tak ako všade vo svete, aj u nás vzni­kol dopyt po takejto deko­rá­cii roz­lič­ných plôch, graf­fiti už nie sú vní­mané iba ako jed­no­stranná zále­ži­tosť. Veľ­kop­lošná maľba spre­jom je dob­rou alter­na­tí­vou pre ľudí, ktorí chcú zme­niť svoje súkromné, pra­covné alebo reklamné pries­tory. Často­krát spo­lu­pra­cu­jeme s rôz­nymi kre­a­tív­cami, cre­a­tive mana­germi, art direc­tormi, archi­tek­tami alebo inte­ri­é­ro­vými či exte­ri­é­ro­vými dizaj­nérmi. Máme dobré pries­to­rové, este­tické a farebné vní­ma­nie, a preto sme legi­tím­nymi par­tnermi v takýchto pro­jek­toch. A tam kde je dopyt, pri­chá­dza ponuka.

Kde sa člo­vek môže o tebe dozve­dieť viac, resp. pozrieť si tvoje ďal­šie počiny? Alebo je to vzhľa­dom na povahu tvo­jej práce nemožné? Člo­vek si ťa len tak nevy­go­ogli.. :)

Naša stránka je momen­tálne “under recons­truc­tion”, ale naše počiny budú k zhliad­nu­tiu naprí­klad na výstave Coneco 2017.

Aký naj­zau­jí­ma­vejší záži­tok máš vo svo­jom obore za sebou?

Vtipný záži­tok zo zakáz­ko­vého maľo­va­nia sa mi pri­po­mína z jed­nej zakázky pre STV, kde sme vytvá­rali kulisy ulice. Pri výmene vrát­ni­kov nechali neuvia­za­ného stráž­neho psa. Ten nás pri obie­haní pozemku zna­dal a roz­be­hol sa na nás. Kolega sa sti­hol skryť do auta, ale ja som musel vyliezť na jednu kulisu, kon­krétne sad­ro­kar­tó­novú kulisu komína pece alebo niečo v takom tvare a pes na mňa dob­rých pár minút vyska­ko­val a sna­žil sa ma z tej kon­štruk­cie striasť na zem, zatiaľ čo som sa ja sna­žil odstra­šo­vať ho spre­jom. Kon­štruk­cia dokonca jemne povo­lila a ja som sa pre­pa­dol niž­šie ku psovi. Vrát­nik o chvíľu veľmi ležér­nym spô­so­bom zavo­lal psa k nohe. Celá tá scénka musela byť tra­gi­ko­mická.

14917061_1332218066788395_6100622496717252231_o

Vďaka za roz­ho­vor :)

Nemáš za čo, rado sa stalo. Zdra­vím všet­kých, ktorí sa podie­ľali na pro­jekte.

zdroj foto­gra­fií: Facebook/ Audi Slo­ven­sko

Pridať komentár (0)