Prog­ra­má­tor bez rúk vyvíja on-line hru War­locks len svo­jimi nohami.

Ľudovít Nastišin / 24. februára 2015 / Tech a inovácie

Max Str­ze­lecki sa síce naro­dil bez rúk, avšak ani to ho neod­ra­dilo od sna stať sa prog­ra­má­to­rom hier. Pou­žíva na to výlučne svoje nohy, kto­rými ovláda kla­sickú myš a klá­ves­nicu. V súčas­nosti pra­cuje na magi­cal action-plat­for­mer s náz­vom War­locks, ktorá na Kicks­tar­tery zís­kala fun­ding $25,000 menej než 48 hodín pred ukon­če­ním.

Maxova vášeň pre prog­ra­mo­va­nie je oči­vidná. Žije bež­ným živo­tom a neznáša, keď ho ľudia pova­žujú za odliš­ného. Myš­lienka na ľudí, ktorí pova­žujú jeho schop­nosť prog­ra­mo­vať za „cool“ ho necháva chlad­ným. Pre neho je to úplne nor­málne. Podľa jeho slov má väč­šina ľudí ten­den­ciu mys­lieť týmto spô­so­bom. „Si cool, ja by som to nikdy nez­vlá­dol.“ Na takéto narážky Max zvy­čajne odpo­vedá: „Áno, nez­vlá­dol by si to pre­tože si jed­no­du­cho netré­no­val 20 rokov prog­ra­mo­vať nohami. Ja áno.“

Pro­jekt hry War­locks bol inšpi­ro­vaný indie sci-fi sen­zá­ciou Risk of Rain, víťa­zom „Naj­lep­šej štu­dent­skej hry“ na minu­lo­roč­nom Inde­pen­dent Games Fes­ti­val. War­lock je 8-bitová expló­zia magic­kých síl, boja a stra­ši­del­ných dark sha­dowy ene­mies. „Začali sme s ver­sus módom, ktorý pri­po­mí­nal malú cool figh­ting game mágov. K tomu sme neskôr pri­dali prí­beh a kam­pane.“

21 ročný Max sa k tomuto pro­jektu dostal, keď ho požia­dal o pomoc Dus­han Cha­ciej, ďalší vývo­jár hier. „War­locks je niečo ako sequel na jeho malú hru, ktorú robil na istom Game Jam. Chcel do toho pro­jektu viac ľudí, aby to fun­go­valo a tak ma kon­tak­to­val. Ponú­kol mi miesto a tak sme začali spo­lu­pra­co­vať.“

Max sa k prog­ra­mo­va­niu dostal po prvý krát, keď mal 10 rokov. Inšpi­ro­val ho rodinný pria­teľ, ktorý bol ako inak pro­fe­si­onálny prog­ra­má­tor. Od tej chvíle sa svoj­po­mocne učil tak­mer všetko sám. Štu­duje IT na uni­ver­zite, ale je jasné, že tam, kde je teraz sa dostal v pod­state svoj­po­mocne.

Začal som v 10tich a pra­co­val som sku­točne tvrdo aby som sa to naučil. Zo začiatku to bolo ťažké, dostať sa do toho zabralo nejaký čas. Mal som via­cero roz­lič­ných malých sólo pro­jek­tov – nie­ktoré som dokon­čil, iné nie. Ale War­locks je prvý veľký pro­jekt.“

V škole ho jeho pos­ti­hnu­tie nijak zvlášť neob­me­dzo­valo. Nikdy sa však reálne nenašla prí­čina jeho stavu. „Prí­činu hľa­dali všade, no aj tak na nič neprišli. Je to jed­no­du­cho niečo, s čím som sa naro­dil a tak som sa na to adap­to­val a využí­val naplno ostatné časti tela. Nikdy to nebol prob­lém, využí­vam nor­málne vyba­ve­nie. Mimo môjho pos­ti­hnu­tia som úplne nor­málny cha­lan.“

Pri otázke, či aj sám hrá­val hry odpo­ve­dal, že je „PC mas­ter-race guy. Som zanie­tený hráč Dota 2, hrám ju často a nedávno som k tomu pri­dal aj Coun­ter-Strike: Glo­bal Offen­sive. Takže hrá­vam cel­kom dosť.“ Aj pri tejto zábavke pou­žíva kla­sickú klá­ves­nicu a myš. Pri poznámke na to, že musím mať naozaj zbehlé prsty na nohách, keď hráva fast-paced first-per­son strie­ľačku akou je CS, Max so smie­chom odpo­vedá: „Ani neviem, nena­padlo ma ich porov­ná­vať.“

V blíz­kej budúc­nosti má Max v pláne por­ting hry na Wii U, aby posu­nuli cieľ, ktorý už dosiahli. V pláne je aj Pla­y­Sta­tion 4 a Xbox One, avšak to ho momen­tálne nijako zvlášť netrápi. „Teraz pra­cu­jeme na tomto pro­jekte s Unity engine. Nie je to však žia­den big deal.“

Podľa jeho slov je naj­väč­ším prob­lé­mom, kto­rému momen­tálne čelí zabez­pe­če­nie hlad­kého chodu pre každú plat­formu a udr­ža­nie owne­rov plat­fo­riem, najmä Sony, šťast­nými.

Bez ohľadu na to, či bola Kicks­tar­ter kam­paň úspech alebo nie, Max hovorí, že War­locks bude pokra­čo­vať: „Možno nie vo for­máte so všet­kými fea­tu­res, aké by sme chceli, no aj tak sa to spraví.“

Pri otázke, či si myslí, že by jeho pos­ti­hnu­tie mohlo byť bari­é­rou pre poten­ciálnu prácu vo veľ­kom deve­lop­ment štú­diu v Poľ­sku odpo­vedá: „Nie, nemys­lím si to. Ak by to bol pre deve­lo­pe­rov prob­lém, v prvom rade by som s nimi vôbec nech­cel pra­co­vať.“

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)