Prvá dobí­ja­teľ­ná solár­na baté­ria na sve­te!

Michal Sorkovský / 18. júla 2015 / Tech a inovácie

Ved­ci z Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty doká­za­li vytvo­riť prvú dobí­ja­teľ­nú baté­riu na sve­te. Malo by sa im tak poda­riť odstrá­niť dlho­trva­jú­ce prob­lé­my, kto­ré brz­di­li solár­nu ener­giu.

Ved­ci tvr­dia, že nová baté­ria spra­ví využí­va­nie solár­nej ener­gie viac ceno­vo dostup­ným pre bež­ných maji­te­ľov domov či pod­ni­kov. No a v čom bude táto baté­ria výni­moč­ná? Tím ved­cov z Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty spo­zo­ro­val nedos­tat­ky v súčas­ných metó­dach zhro­maž­ďo­va­nia a ukla­da­nia solár­nej ener­gie. Kon­krét­nym prob­lé­mom je stra­ta ener­gie, kto­rá sa môže vyšpl­hať až na 20% pri pro­ce­se pre­ná­ša­nia zís­ka­nej solár­nej ener­gie do baté­rie. Ved­ci pre­to vyvi­nu­li výkon­nej­šie a ceno­vo priaz­ni­vej­šie zaria­de­nie, v kto­rom zlú­či­li solár­ny panel a kom­po­nen­ty baté­rie.

Okrem stra­ty ener­gie si tvor­co­via novej solár­nej baté­rie uve­do­mi­li, že aj nepriaz­ni­vé ceny sú bari­é­rou pre roz­ší­re­nie solár­nej komu­ni­ty. Zatiaľ, čo domy, kto­ré fun­gu­jú aj s elek­tric­kou roz­vod­nou sie­ťou si môžu odlo­že­nú ener­giu vziať nas­päť a využiť ju, keď nema­jú dosta­tok solár­nej ener­gie, maji­te­lia domov, kto­rí takú­to mož­nosť nema­jú musia čas­to inves­to­vať až do pre­hna­ne dra­hých baté­rií.

Dobí­ja­teľ­ná baté­ria OSU využí­va slneč­né svet­lo na vytvo­re­nie elek­tró­nov, no vo svo­jej štruk­tú­re sa výraz­ne odli­šu­je od bež­ných solár­nych pane­lov. Tvor­co­via navy­še tvr­dia, že ich baté­ria doká­že zní­žiť nákla­dy na výro­bu solár­no-ener­ge­tic­kých sys­té­mov až o 25 per­cent. Dobí­ja­teľ­ná solár­na baté­ria by okrem toho mala mať rov­na­kú život­nosť ako oby­čaj­né dobí­ja­teľ­né baté­rie, kto­ré sú na trhu bež­ne dostať.

V prí­pa­de, že chce­me využí­vať obno­vi­teľ­nú ener­giu, musí­me pou­žiť solár­ne pane­ly. Ak si však chcem teraz zís­ka­nú ener­giu aj ulo­žiť, potre­bu­jem pou­žiť aj baté­rie,“ pove­dal Yiy­ing Wu, pro­fe­sor na Ohio Sta­te, kto­rý bol súčas­ťou výskum­né­ho tímu. „A to je z hľa­dis­ka výro­by a inšta­lá­cie pomer­ne dra­hé,“ dodal. Wu sa teda, spo­lu so svo­jim štu­dent­mi roz­ho­dol integ­ro­vať solár­ne pane­ly a baté­rie do jed­né­ho cel­ku, efek­tív­ne­ho zaria­de­nia, kto­ré môže byť sku­toč­ne revo­luč­ným.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)