Prvá dobí­ja­teľná solárna baté­ria na svete!

Michal Sorkovský / 18. júla 2015 / Tech a inovácie

Vedci z Ohio State Uni­ver­sity doká­zali vytvo­riť prvú dobí­ja­teľnú baté­riu na svete. Malo by sa im tak poda­riť odstrá­niť dlho­trva­júce prob­lémy, ktoré brz­dili solárnu ener­giu.

Vedci tvr­dia, že nová baté­ria spraví využí­va­nie solár­nej ener­gie viac cenovo dostup­ným pre bež­ných maji­te­ľov domov či pod­ni­kov. No a v čom bude táto baté­ria výni­močná? Tím ved­cov z Ohio State Uni­ver­sity spo­zo­ro­val nedos­tatky v súčas­ných metó­dach zhro­maž­ďo­va­nia a ukla­da­nia solár­nej ener­gie. Kon­krét­nym prob­lé­mom je strata ener­gie, ktorá sa môže vyšpl­hať až na 20% pri pro­cese pre­ná­ša­nia zís­ka­nej solár­nej ener­gie do baté­rie. Vedci preto vyvi­nuli výkon­nej­šie a cenovo priaz­ni­vej­šie zaria­de­nie, v kto­rom zlú­čili solárny panel a kom­po­nenty baté­rie.

Okrem straty ener­gie si tvor­co­via novej solár­nej baté­rie uve­do­mili, že aj nepriaz­nivé ceny sú bari­é­rou pre roz­ší­re­nie solár­nej komu­nity. Zatiaľ, čo domy, ktoré fun­gujú aj s elek­tric­kou roz­vod­nou sie­ťou si môžu odlo­ženú ener­giu vziať nas­päť a využiť ju, keď nemajú dosta­tok solár­nej ener­gie, maji­te­lia domov, ktorí takúto mož­nosť nemajú musia často inves­to­vať až do pre­hnane dra­hých baté­rií.

Dobí­ja­teľná baté­ria OSU využíva slnečné svetlo na vytvo­re­nie elek­tró­nov, no vo svo­jej štruk­túre sa výrazne odli­šuje od bež­ných solár­nych pane­lov. Tvor­co­via navyše tvr­dia, že ich baté­ria dokáže zní­žiť náklady na výrobu solárno-ener­ge­tic­kých sys­té­mov až o 25 per­cent. Dobí­ja­teľná solárna baté­ria by okrem toho mala mať rov­nakú život­nosť ako oby­čajné dobí­ja­teľné baté­rie, ktoré sú na trhu bežne dostať.

V prí­pade, že chceme využí­vať obno­vi­teľnú ener­giu, musíme pou­žiť solárne panely. Ak si však chcem teraz zís­kanú ener­giu aj ulo­žiť, potre­bu­jem pou­žiť aj baté­rie,“ pove­dal Yiy­ing Wu, pro­fe­sor na Ohio State, ktorý bol súčas­ťou výskum­ného tímu. „A to je z hľa­diska výroby a inšta­lá­cie pomerne drahé,“ dodal. Wu sa teda, spolu so svo­jim štu­dentmi roz­ho­dol integ­ro­vať solárne panely a baté­rie do jed­ného celku, efek­tív­neho zaria­de­nia, ktoré môže byť sku­točne revo­luč­ným.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)