Prvá sve­to­vá plat­for­ma na tvor­bu živých sli­des­how, kto­ré môže dopĺňať kaž­dý, je slo­ven­ská

Nikola Brehová / 1. augusta 2016 / Startupy

Toto leto vraj fičia Poké­mo­ni. Ale na čo je dob­ré zbie­rať prí­šer­ky? Choď von, spoz­ná­vaj nové mies­ta a podie­ľaj sa na tvor­be živých fotiek, kto­ré uvi­dia stov­ky ďal­ších ľudí. Neho­vo­riac o tom, že sa sta­neš súčas­ťou uni­kát­ne­ho slo­ven­ské­ho pro­jek­tu.

Nedáv­no sme uve­rej­ni­li člá­nok o Deja­vii. Časom sa apli­ká­cia vyví­ja­la po rôz­nych strán­kach a jed­nou z nich je aj zme­na mena. Dnes je to Wej­wej.

Michal Pau­lo­vič pra­co­val na pro­jek­te, kto­rý sa stal prvý svoj­ho dru­hu na sve­te. Wej­wej je plat­for­ma na tvor­bu živých fotiek rôz­nych miest. Šty­ri roky prá­ce sa vypla­ti­li.

Ako teda apli­ká­cia fun­gu­je? Kla­sic­ky, musíš si stiah­nuť apku Wej Came­ra do svoj­ho smart­fó­nu. Pre­chá­dzaš sa po svo­jom mes­te ale­bo spoz­ná­vaš neja­ké nové mies­ta a v apke sa ti obja­ví mies­to, kto­ré nie­kto odfo­til pred tebou. Ty uro­bíš rov­na­kú fot­ku ako člo­vek pred tebou, res­pek­tí­ve ľudia pred tebou. Pres­ne rov­na­kú.

19611134

Wej Came­ra meria polo­hu Sln­ka, aby na výsled­nej sli­des­how sede­li tie­ne, kalib­ru­je ohnis­ko­vú vzdia­le­nosť rôz­nych zaria­de­ní a okrem toho zabez­pe­ču­je, aby malo kaž­dé mies­to svo­ju exklu­zi­vi­tu, a to v okru­hu 50-tich met­rov.

V záve­re všet­ky fot­ky jed­né­ho mies­ta zara­ďu­je do sli­des­how. No a ty máš mož­nosť vidieť kon­krét­ne mies­to počas jed­né­ho dňa a vo všet­kých roč­ných obdo­biach.

29113022

Nepo­da­re­né a nepres­né zábe­ry apli­ká­cia auto­ma­tic­ky vyra­dí, tak­že nena­rú­ša­jú výsled­nú sce­né­riu.

Auto­ri Wej­wej mys­le­li aj na pou­ží­va­te­ľov. Nie je to len o tom, že fotíš mies­ta a vytvá­raš živé fot­ky. Počas svo­jej akti­vi­ty zbie­raš body a si zara­ďo­va­ný do jed­not­li­vých úrov­ní a prí­sluš­ných reb­ríč­kov.

wejappwejapp2

Wej Came­ra má aj svo­ju webo­vú ver­ziu. Môžeš sa tam pri­hlá­siť cez svoj Face­bo­ok účet a na dostup­nej mape si môžeš pozrieť živé fot­ky z celé­ho sve­ta, i keď momen­tál­ne hlav­ne z Euró­py. Wej­wej je momen­tál­ne dostup­ná len pre iOS, ale na jeseň toh­to roka by mala byť dostup­ná aj pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu. Celý vývoj apli­ká­cie je mož­né sle­do­vať aj na Face­bo­ok-ovej strán­ke.

Sve­to­vá slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá je ďal­ším dôka­zom, že vie­me robiť ino­va­tív­ne a zau­jí­ma­vé pro­jek­ty, kto­ré nám robia vo sve­te dob­ré meno. Drží­me pal­ce.

zdroj titul­nej foto: facebook.com, zdroj foto­gra­fií: itunes.apple.com

Pridať komentár (0)