Prvá sve­tová plat­forma na tvorbu živých sli­des­how, ktoré môže dopĺňať každý, je slo­ven­ská

Nikola Brehová / 1. augusta 2016 / Startupy

Toto leto vraj fičia Poké­moni. Ale na čo je dobré zbie­rať prí­šerky? Choď von, spoz­ná­vaj nové miesta a podie­ľaj sa na tvorbe živých fotiek, ktoré uvi­dia stovky ďal­ších ľudí. Neho­vo­riac o tom, že sa sta­neš súčas­ťou uni­kát­neho slo­ven­ského pro­jektu.

Nedávno sme uve­rej­nili člá­nok o Deja­vii. Časom sa apli­ká­cia vyví­jala po rôz­nych strán­kach a jed­nou z nich je aj zmena mena. Dnes je to Wej­wej.

Michal Pau­lo­vič pra­co­val na pro­jekte, ktorý sa stal prvý svojho druhu na svete. Wej­wej je plat­forma na tvorbu živých fotiek rôz­nych miest. Štyri roky práce sa vypla­tili.

Ako teda apli­ká­cia fun­guje? Kla­sicky, musíš si stiah­nuť apku Wej Camera do svojho smart­fónu. Pre­chá­dzaš sa po svo­jom meste alebo spoz­ná­vaš nejaké nové miesta a v apke sa ti objaví miesto, ktoré nie­kto odfo­til pred tebou. Ty uro­bíš rov­nakú fotku ako člo­vek pred tebou, res­pek­tíve ľudia pred tebou. Presne rov­nakú.

19611134

Wej Camera meria polohu Slnka, aby na výsled­nej sli­des­how sedeli tiene, kalib­ruje ohnis­kovú vzdia­le­nosť rôz­nych zaria­dení a okrem toho zabez­pe­čuje, aby malo každé miesto svoju exklu­zi­vitu, a to v okruhu 50-tich met­rov.

V závere všetky fotky jed­ného miesta zara­ďuje do sli­des­how. No a ty máš mož­nosť vidieť kon­krétne miesto počas jed­ného dňa a vo všet­kých roč­ných obdo­biach.

29113022

Nepo­da­rené a nepresné zábery apli­ká­cia auto­ma­ticky vyradí, takže nena­rú­šajú výslednú sce­né­riu.

Autori Wej­wej mys­leli aj na pou­ží­va­te­ľov. Nie je to len o tom, že fotíš miesta a vytvá­raš živé fotky. Počas svo­jej akti­vity zbie­raš body a si zara­ďo­vaný do jed­not­li­vých úrovní a prí­sluš­ných reb­ríč­kov.

wejappwejapp2

Wej Camera má aj svoju webovú ver­ziu. Môžeš sa tam pri­hlá­siť cez svoj Face­book účet a na dostup­nej mape si môžeš pozrieť živé fotky z celého sveta, i keď momen­tálne hlavne z Európy. Wej­wej je momen­tálne dostupná len pre iOS, ale na jeseň tohto roka by mala byť dostupná aj pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu. Celý vývoj apli­ká­cie je možné sle­do­vať aj na Face­book-ovej stránke.

Sve­tová slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá je ďal­ším dôka­zom, že vieme robiť ino­va­tívne a zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré nám robia vo svete dobré meno. Držíme palce.

zdroj titul­nej foto: facebook.com, zdroj foto­gra­fií: itunes.apple.com

Pridať komentár (0)