Prví slo­ven­skí raperi s vlast­nou hrou: Kon­tra­fakt má appku, ktorá ťa na týž­deň zabaví

Michal Sorkovský / 12. mája 2016 / Tools a produktivita

Naj­zná­mej­šie slo­ven­ské hip-hopové trio je známe pre svoje kon­tro­verzné, netra­dičné a hlavne odlišné nápady. Presne takým nápa­dom je aj nová hra, v kto­rej si môžeš zahrať za kres­lené postavy Ryt­musa, Ega a Anysa. Otáz­kou však je, ako dlho ťa to bude baviť. 

Skvelý mar­ke­tin­gový ťah, alebo len výstre­lok, na ktorý sa po týždni zabudne? To sa ešte uvidí, no jedno je isté – hru od Kon­tra­faktu si najprv nepo­chybne stiahne naj­me­nej polka národa. Niet sa však čomu diviť, keďže pieš­ťan­ská sku­pina patrí medzi to top, čo kedy na slo­ven­skej hip-hopo­vej scéne vzniklo a má teda veľmi širokú základňu fanú­ši­kov.

Je jasné, že Kon­tra­fakt nie je len o hudbe. Okolo rape­rov exis­tuje bru­tálny mar­ke­ting, ktorý, a o tom niet pochýb, má na udr­ža­teľ­nosti popu­la­rity sku­piny obrov­ský podiel. Králi slo­ven­ského rapu pra­vi­delne pri­chá­dzajú s novými nápadmi, kto­rými držia svo­jich fanú­ši­kov nala­de­ných na tých správ­nych vlnách. Naj­novší rele­ase Kon­tra­faktu je pri­tom hra, ktorá nesie rov­naký názov ako jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších son­gov sku­piny – JBMNT.

13177850_1204729156204057_993347760556395254_n

foto: App Store/JBMNT

Ide o v pod­state jed­no­du­chú apli­ká­ciu, obsa­hu­júcu tri hry. Pýtaš sa, prečo práve tri? Odpo­veď je jed­no­du­chá: Každá z nich je zame­raná na jed­ného člena sku­piny. Stačí, ak si v menu vybe­rieš svoju postavu a môžeš začať hrať.

Pokiaľ si vybe­rieš Ryt­musa, zajaz­díš si na dra­hom aute a budeš pri­tom z okna fac­ko­vať papa­raz­zov, ak si skôr fanú­ši­kom Ega, zalie­taš si na jet­packu, no a keď si budeš chcieť vyskú­šať hrať za Anysa, budeš môcť spoza DJ-ského pultu strie­ľať do pod­pr­se­niek vyle­tu­jú­cich z hľa­diska. Hry ti samoz­rejme počí­tajú skóre a obsa­hujú reb­ríčky hrá­čov, s tým, že pre tých naj­lep­ších sľu­bujú každý týž­deň ceny. Apli­ká­cie má byť pri­tom dostupná zadarmo.

Keď však z teba po týždni opadne prvotné nad­še­nie z toho, koľko si doká­zal vyfac­kať papa­raz­zov, a keď sa ti podarí zru­šiť to enormné kvan­tum reklam­ných okien, prav­de­po­dobne si hru odin­šta­lu­ješ. Nech­cem tým pove­dať, že by to na tú chvíľu naozaj nebola zábava, ale keďže je hra veľmi jed­no­du­chá, rýchlo zis­tíš, že si s ňou toho zas toľko neuži­ješ.

Ide skôr o to, že je to hra Kon­tra­faktu. Veď pove­dzme si úprimne: Nikto z nás by si ju zrejme nestia­hol, keby ju (samoz­rejme s inými posta­vami) uro­bil nejaký neznámy vývo­jár a pod jej titu­lom nestálo „Kon­tra­fakt“. Vlastne, prav­de­po­dobne by si si ani ty neot­vo­ril tento člá­nok, keby v titulku nestál názov tejto kon­tro­verz­nej rapo­vej sku­piny. No a presne o tom to je.

Kaž­do­pádne bude zau­jí­mavé sle­do­vať, či sa raperi pokú­sia z hry uro­biť dlho­do­bej­šiu zále­ži­tosť, alebo skončí, ako len ďalší nápad, na kto­rom sa všetci zasme­jeme, no po pár dňoch naň zabud­neme.

IMG_4777

foto: JBMNT

Kon­tra­fakt pop­ri­tom vydal aj apli­ká­ciu obsa­hu­júcu kom­pletnú dis­ko­gra­fiu sku­piny. Obe appky sú dostupné pre Android, rov­nako ako aj iOS.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Michal “Ego” Straka

Pridať komentár (0)