Prví slo­ven­skí rape­ri s vlast­nou hrou: Kon­tra­fakt má app­ku, kto­rá ťa na týž­deň zaba­ví

Michal Sorkovský / 12. mája 2016 / Lifehacking

Naj­zná­mej­šie slo­ven­ské hip-hopo­vé trio je zná­me pre svo­je kon­tro­verz­né, netra­dič­né a hlav­ne odliš­né nápa­dy. Pres­ne takým nápa­dom je aj nová hra, v kto­rej si môžeš zahrať za kres­le­né posta­vy Ryt­mu­sa, Ega a Any­sa. Otáz­kou však je, ako dlho ťa to bude baviť. 

Skve­lý mar­ke­tin­go­vý ťah, ale­bo len výstre­lok, na kto­rý sa po týžd­ni zabud­ne? To sa ešte uvi­dí, no jed­no je isté – hru od Kon­tra­fak­tu si najprv nepo­chyb­ne stiah­ne naj­me­nej pol­ka náro­da. Niet sa však čomu diviť, keď­že pieš­ťan­ská sku­pi­na pat­rí medzi to top, čo kedy na slo­ven­skej hip-hopo­vej scé­ne vznik­lo a má teda veľ­mi širo­kú základ­ňu fanú­ši­kov.

Je jas­né, že Kon­tra­fakt nie je len o hud­be. Oko­lo rape­rov exis­tu­je bru­tál­ny mar­ke­ting, kto­rý, a o tom niet pochýb, má na udr­ža­teľ­nos­ti popu­la­ri­ty sku­pi­ny obrov­ský podiel. Krá­li slo­ven­ské­ho rapu pra­vi­del­ne pri­chá­dza­jú s nový­mi nápad­mi, kto­rý­mi držia svo­jich fanú­ši­kov nala­de­ných na tých správ­nych vlnách. Naj­nov­ší rele­a­se Kon­tra­fak­tu je pri­tom hra, kto­rá nesie rov­na­ký názov ako jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších son­gov sku­pi­ny – JBMNT.

13177850_1204729156204057_993347760556395254_n

foto: App Store/JBMNT

Ide o v pod­sta­te jed­no­du­chú apli­ká­ciu, obsa­hu­jú­cu tri hry. Pýtaš sa, pre­čo prá­ve tri? Odpo­veď je jed­no­du­chá: Kaž­dá z nich je zame­ra­ná na jed­né­ho čle­na sku­pi­ny. Sta­čí, ak si v menu vybe­rieš svo­ju posta­vu a môžeš začať hrať.

Pokiaľ si vybe­rieš Ryt­mu­sa, zajaz­díš si na dra­hom aute a budeš pri­tom z okna fac­ko­vať papa­raz­zov, ak si skôr fanú­ši­kom Ega, zalie­taš si na jet­pac­ku, no a keď si budeš chcieť vyskú­šať hrať za Any­sa, budeš môcť spo­za DJ-ské­ho pul­tu strie­ľať do pod­pr­se­niek vyle­tu­jú­cich z hľa­dis­ka. Hry ti samoz­rej­me počí­ta­jú skó­re a obsa­hu­jú reb­ríč­ky hrá­čov, s tým, že pre tých naj­lep­ších sľu­bu­jú kaž­dý týž­deň ceny. Apli­ká­cie má byť pri­tom dostup­ná zadar­mo.

Keď však z teba po týžd­ni opad­ne prvot­né nad­še­nie z toho, koľ­ko si doká­zal vyfac­kať papa­raz­zov, a keď sa ti poda­rí zru­šiť to enorm­né kvan­tum reklam­ných okien, prav­de­po­dob­ne si hru odin­šta­lu­ješ. Nech­cem tým pove­dať, že by to na tú chví­ľu naozaj nebo­la zába­va, ale keď­že je hra veľ­mi jed­no­du­chá, rých­lo zis­tíš, že si s ňou toho zas toľ­ko neuži­ješ.

Ide skôr o to, že je to hra Kon­tra­fak­tu. Veď pove­dz­me si úprim­ne: Nikto z nás by si ju zrej­me nestia­hol, keby ju (samoz­rej­me s iný­mi posta­va­mi) uro­bil neja­ký nezná­my vývo­jár a pod jej titu­lom nestá­lo „Kon­tra­fakt“. Vlast­ne, prav­de­po­dob­ne by si si ani ty neot­vo­ril ten­to člá­nok, keby v titul­ku nestál názov tej­to kon­tro­verz­nej rapo­vej sku­pi­ny. No a pres­ne o tom to je.

Kaž­do­pád­ne bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať, či sa rape­ri pokú­sia z hry uro­biť dlho­do­bej­šiu zále­ži­tosť, ale­bo skon­čí, ako len ďal­ší nápad, na kto­rom sa všet­ci zasme­je­me, no po pár dňoch naň zabud­ne­me.

IMG_4777

foto: JBMNT

Kon­tra­fakt pop­ri­tom vydal aj apli­ká­ciu obsa­hu­jú­cu kom­plet­nú dis­ko­gra­fiu sku­pi­ny. Obe app­ky sú dostup­né pre Andro­id, rov­na­ko ako aj iOS.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Michal “Ego” Stra­ka

Pridať komentár (0)