Prvý kon­cept App­le Car je von­ku (video)

Tomáš Benetin / 22. januára 2016 / Business

Dnes exis­tu­je mno­ho pro­duk­tov App­le, no prá­ve pro­dukt, kto­rý nebol ešte ani ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný, vzbu­dzu­je naj­väč­šiu pozor­nosť.

App­le Car má ešte ďale­ko od pred­sta­ve­nia, no to ľudí ani ser­ve­ry neza­sta­vu­je o ňom hovo­riť a písať. Rov­na­ko ako tele­víz­ne vysie­la­nie od App­le, aj App­le Car je žive­né neutí­cha­jú­ci­mi kle­be­ta­mi. Keď na verej­nosť vyšli sprá­vy, že App­le Car je istý pro­jekt spo­loč­nos­ti App­le a že výro­ba by sa mala začať rea­li­zo­vať v roku 2019, mno­hí fanú­ši­ko­via spo­zor­ne­li.

Apple-Car1

Dnes sme v sta­ve, keď auto­mo­bil­ka Ford otvo­re­ne víta App­le na auto­mo­bi­lo­vom trhu, iní zas vymýš­ľa­jú, o aký typ auta vlast­ne pôj­de a ako by moh­lo vyze­rať.

Pre­to Luca Wre­de vytvo­ril aký­si video kon­cept — zmes toho, čo ľudia od App­le Car oča­ká­va­jú. Video má 50 sekúnd, ale sto­jí za pozor­nosť.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)