Prvý kon­cept Apple Car je vonku (video)

Tomáš Benetin / 22. januára 2016 / Business

Dnes exis­tuje mnoho pro­duk­tov Apple, no práve pro­dukt, ktorý nebol ešte ani ofi­ciálne pred­sta­vený, vzbu­dzuje naj­väč­šiu pozor­nosť.

Apple Car má ešte ďaleko od pred­sta­ve­nia, no to ľudí ani ser­very neza­sta­vuje o ňom hovo­riť a písať. Rov­nako ako tele­vízne vysie­la­nie od Apple, aj Apple Car je živené neutí­cha­jú­cimi kle­be­tami. Keď na verej­nosť vyšli správy, že Apple Car je istý pro­jekt spo­loč­nosti Apple a že výroba by sa mala začať rea­li­zo­vať v roku 2019, mnohí fanú­ši­ko­via spo­zor­neli.

Apple-Car1

Dnes sme v stave, keď auto­mo­bilka Ford otvo­rene víta Apple na auto­mo­bi­lo­vom trhu, iní zas vymýš­ľajú, o aký typ auta vlastne pôjde a ako by mohlo vyze­rať.

Preto Luca Wrede vytvo­ril akýsi video kon­cept — zmes toho, čo ľudia od Apple Car oča­ká­vajú. Video má 50 sekúnd, ale stojí za pozor­nosť.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)