Prvý štát v USA chce definitívne zakázať používanie plastov v reštauráciách

  • Plastové obaly zakázali už desiatky miest v USA
  • Havaj sa však chce stať prvým federálnym štátom, ktorý zavedie ich plošný zákaz
  • V otázke obmedzovania plastových obal však nezaostáva ani Európa
pakk
pexels.com
  • Plastové obaly zakázali už desiatky miest v USA
  • Havaj sa však chce stať prvým federálnym štátom, ktorý zavedie ich plošný zákaz
  • V otázke obmedzovania plastových obal však nezaostáva ani Európa

Havaj by sa mohol stať prvým americkým štátom, ktorý zakáže používanie väčšiny plastových obalov v reštauráciách. Navrhovaný zákon má za cieľ znížiť množstvo odpadu, ktorý znečisťuje oceán, informovala v utorok agentúra AP.

Prevádzky rýchleho občerstvenia a reštaurácie by na základe zavedenia plošného zákazu dostali zákaz distribuovať a používať plastové fľaše, príbory, miešadielka, tašky a slamky. Podľa aktivistov má v parlamente väčšiu šancu prejsť prvá, miernejšia možnosť, ktorou je zákaz používania obalov z penového polystyrénu.

zdroj: pexels.com

Ak sa plánované zmeny podarí presadiť, budú na Havaji platiť ešte prísnejšie pravidlá než v Kalifornii, kde vlani zakázali v reštauráciách automaticky podávať plastové slamky. Havaj by tak predstihol i opatrenia v mestách ako Seattle či San Francisco, ktoré už zakázali používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov.

Havajský senátor Mike Gabbard tvrdí, že ľudia už po jednorazovom použití vyhadzujú až 95 percent plastových obalov. Dodal, že v Spojených štátoch sa každý deň použije a hneď vyhodí 500 miliónov plastových slamiek. Gabbard je hlavným iniciátorom prísnejšej zmeny zákona o obmedzení plastov.

Plasty neberie na ľahkú váhu ani Európa

Európ­sky par­la­ment (EP) len pred časom pod­po­ril prvú európ­sku stra­té­giu boja proti plas­to­vému od­padu. Schvá­lená smer­nica sa týka de­sia­tich sku­pín plas­to­vých jed­no­rá­zo­vých vý­rob­kov a ry­bár­skeho vy­ba­ve­nia, ktoré podľa Európ­skej ko­mi­sie tvo­ria väč­šinu od­pad­kov náj­de­ných na európ­skych plá­žach.

Vý­skum usku­toč­nený Európ­skou ko­mi­siou zis­til, že plasty tvo­ria viac ako 80% od­pad­kov na európ­skych plá­žach. Z toho až okolo 70 % tvorí práve ry­bár­ske vy­ba­ve­nie a de­sať dru­hov vý­rob­kov vy­čle­ne­ných v no­vej smer­nici. Me­dzi plas­tové pred­mety na čier­nom zo­zname pat­ria: ta­niere, prí­bory, slamky, pa­ličky na ba­lóny, ty­činky do ucha, obaly či ná­doby pre rýchle ob­čerstve­nie vy­ro­bené z po­lys­ty­rénu, plas­tové obaly vše­obecne, ry­bár­ske vy­ba­ve­nie, plas­tové tašky, atď.

 

Opat­re­nia sa však ne­budú tý­kať len en­vi­ron­men­tál­nej stránky, ale aj tej eko­no­mic­kej. Od­pad v mo­riach a na plá­žach stojí EÚ ročne mi­liardy eur, do roku 2030 sa vy­špl­hajú na sumu 22 mi­liárd eur. Zá­kaz jed­no­rá­zo­vých plas­tov má na­tvrdo pla­tiť od roku 2021.

 

zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK