Prvý superš­port vytla­čený na 3D tla­čiarni!

Lukáš Gašparík jr. / 26. júna 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gia 3D tlače sa posúva dopredu míľo­vými krokmi. Ďal­ším dôka­zom toho je super špor­tové auto The Blade, ktoré bolo vytla­čené na takejto tla­čiarni. Jedná sa o úplne prvé auto na svete, ktoré bolo vytla­čené pomo­cou tejto tech­no­ló­gie.

Letecký prie­my­sel zažil revo­lú­ciu vďaka tech­no­ló­gii 3D tlače už pred neja­kým časom. Teraz sa táto tech­no­ló­gia pre­súva aj medzi auto­mo­bily. Podu­jal sa na to star­tup Diver­gent Mic­ro­fac­to­ries síd­liaci v San Fran­ciscu, ktorý sa roz­ho­dol skú­siť vytla­čiť na takejto tla­čiarni 4-kole­sový superš­port. A výsle­dok je viac ako skvelý! Svetu totižto uká­zali super špor­tové auto The Blade, ktoré sa tak stalo vôbec prvým autom vytla­če­ným na 3D tla­čiarni.

Pod­vo­zok tohto špor­tovca je uni­kátni v tom, že nebol vytla­čený z plastu. Namiesto toho, aby ho vytla­čili z jed­nej časti, pos­kla­dali ho z via­ce­rých hli­ní­ko­vých kom­po­nen­tov. Celý pod­vo­zok je tak zostro­jený z kom­po­nen­tov vytla­če­ných z hli­níka a uhlí­ko­vých vlá­ken, čo zaru­čuje jeho nízku hmot­nosť a vysokú odol­nosť. Pou­ži­tie uhlí­ko­vých vlá­ken môže podľa ich tvr­de­nia zní­žiť hmot­nosť auta až o skve­lých 90%. Je to až neuve­ri­teľné, ale celý auto­mo­bil váži iba 635 kilo­gra­mov. O jeho pohon stará 4-val­cový motor s výko­nom 700 koní, takže o zábavu s týmto autom je určite posta­rané. Stovku zvládne tento superš­port iba za 2,2 sekundy!

Spo­loč­nosť Diver­gent Mic­ro­fac­to­ries má v pláne vyro­biť iba pár kusov tohto super športu. Chceli by však aj naďa­lej pokra­čo­vať vo svo­jom prog­rame a roz­ši­ro­vať hlavne svoj fran­chise. Týmto kro­kom, chcú oslo­viť aj iných malých výrob­cov auto­mo­bi­lov a poskyt­núť aj svoje know-how, aby tak zvý­šili kon­ku­ren­ciu v oblasti 3D tlače auto­mo­bi­lov a posu­nuli tak celý seg­ment opäť dopredu.

zdroj: 3dprint.com

Pridať komentár (0)