Prvý superš­port vytla­če­ný na 3D tla­čiar­ni!

Lukáš Gašparík jr. / 26. júna 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gia 3D tla­če sa posú­va dopre­du míľo­vý­mi krok­mi. Ďal­ším dôka­zom toho je super špor­to­vé auto The Bla­de, kto­ré bolo vytla­če­né na takej­to tla­čiar­ni. Jed­ná sa o úpl­ne prvé auto na sve­te, kto­ré bolo vytla­če­né pomo­cou tej­to tech­no­ló­gie.

Letec­ký prie­my­sel zažil revo­lú­ciu vďa­ka tech­no­ló­gii 3D tla­če už pred neja­kým časom. Teraz sa táto tech­no­ló­gia pre­sú­va aj medzi auto­mo­bi­ly. Podu­jal sa na to star­tup Diver­gent Mic­ro­fac­to­ries síd­lia­ci v San Fran­cis­cu, kto­rý sa roz­ho­dol skú­siť vytla­čiť na takej­to tla­čiar­ni 4-kole­so­vý superš­port. A výsle­dok je viac ako skve­lý! Sve­tu totiž­to uká­za­li super špor­to­vé auto The Bla­de, kto­ré sa tak sta­lo vôbec prvým autom vytla­če­ným na 3D tla­čiar­ni.

Pod­vo­zok toh­to špor­tov­ca je uni­kát­ni v tom, že nebol vytla­če­ný z plas­tu. Namies­to toho, aby ho vytla­či­li z jed­nej čas­ti, pos­kla­da­li ho z via­ce­rých hli­ní­ko­vých kom­po­nen­tov. Celý pod­vo­zok je tak zostro­je­ný z kom­po­nen­tov vytla­če­ných z hli­ní­ka a uhlí­ko­vých vlá­ken, čo zaru­ču­je jeho níz­ku hmot­nosť a vyso­kú odol­nosť. Pou­ži­tie uhlí­ko­vých vlá­ken môže pod­ľa ich tvr­de­nia zní­žiť hmot­nosť auta až o skve­lých 90%. Je to až neuve­ri­teľ­né, ale celý auto­mo­bil váži iba 635 kilo­gra­mov. O jeho pohon sta­rá 4-val­co­vý motor s výko­nom 700 koní, tak­že o zába­vu s tým­to autom je urči­te posta­ra­né. Stov­ku zvlád­ne ten­to superš­port iba za 2,2 sekun­dy!

Spo­loč­nosť Diver­gent Mic­ro­fac­to­ries má v plá­ne vyro­biť iba pár kusov toh­to super špor­tu. Chce­li by však aj naďa­lej pokra­čo­vať vo svo­jom prog­ra­me a roz­ši­ro­vať hlav­ne svoj fran­chi­se. Tým­to kro­kom, chcú oslo­viť aj iných malých výrob­cov auto­mo­bi­lov a poskyt­núť aj svo­je know-how, aby tak zvý­ši­li kon­ku­ren­ciu v oblas­ti 3D tla­če auto­mo­bi­lov a posu­nu­li tak celý seg­ment opäť dopre­du.

zdroj: 3dprint.com

Pridať komentár (0)