Prvým Slo­vá­kom Medzi 365 Awe­some Desig­ners je Jakub Anta­lík!

Sketcher: Michal Králik / 22. máj 2015 / Business

Slo­ven­ský dizaj­nér Jakub Anta­lík má čo osla­vo­vať!

Práve Jaku­bovi sa ako prvému slo­ven­skému dizaj­né­rov doká­zalo dostať do pove­do­mia ľudí, ktorí majú na sta­rosti stránku 365 Awe­some Desig­ners a zara­dili ho s čís­lom 133 medzi svo­jich naj­lep­ších 365 dizaj­né­rov. Jakub je pro­duk­tový dizaj­nér žijúci vo Švaj­čiar­skom Zuri­chu.

Spý­tal som sa Jakuba pár otá­zok, tak si môžete pre­čí­tať aj stručný roz­ho­vor s týmto talen­to­va­ným slo­ven­ským dizaj­né­rom a zakla­da­te­ľom Scrapeapps.com

VŠET­KÝM DIZAJ­NÉ­ROM ODPO­RÚ­ČAM ROBIŤ VLASTNÉ KON­CEPTY A NEBÁŤ SA EXPE­RI­MEN­TO­VAŤ S DESIG­NOM.

Ahoj Jakub, prečo si sa roz­ho­dol odísť zo Slo­ven­ska a čo ťa viedlo práve do Zuri­chu?

Do Zuri­chu som sa dostal viac menej náho­dou, a to vďaka práci pre jednu Švaj­čiar­sku firmu. Odišiel som hlavne kvôli novým skú­se­nos­tiam a roz­hodne to stálo za to. Momen­tálne sa však po dlh­šej dobe sťa­hu­jem späť do Prahy a plá­nu­jem si vyhra­diť čas konečne na svoje pro­jekty a star­tupy.

Medzi 365 si sa dostal asi aj vďaka apli­ká­cii taasky.com, bol to tvoj nápad?

Áno, pro­jekt vzni­kol ako kon­cept z voľ­nej chvíle, ktorý sa mi nako­niec poda­rilo zre­a­li­zo­vať spo­ločne s čes­kou fir­mou Cle­e­vio. Bola to super skú­se­nosť a preto všet­kým dizaj­né­rom odpo­rú­čam robiť vlastné kon­cepty a nebáť sa expe­ri­men­to­vať s desig­nom.

realpixels-calendar

Poze­ral som si tvoje práce a napadlo ma, či sa zame­ria­vaš iba na appky alebo robíš aj iné veci?

Áno, v súčast­nosti sa zame­ria­vam na apli­ká­cie, no pri vlast­ných pro­jek­toch občas spra­vím aj nejaký ten web­de­sign či logo.

Vieš vôbec o tom, že si prvý Slo­vák, ktorý sa medzi 365a­we­so­me­de­sig­ners tento rok dostal?

To som netu­šil, tak snáď čoskoro pri­budne aj nie­kto ďalší…

Mys­líš si, že sa slo­ven­skí dizaj­néri pri­blí­žili ku sve­to­vej úrovni?

Určite áno. Mys­lím, že v porov­naní s ostat­nými Európ­skymi kra­ji­nami sme na tom spo­ločne s Čes­kom veľmi dobre. Za zmienku zo Slo­vá­kov stojí napri­klad taký Lukas Majz­lanMatej Hreš­čák či Stano Luz­be­tak a kopu ďal­ších.

Tak ďaku­jem za roz­ho­vor, ešte raz ti gra­tu­lu­jem a pra­jem veľa úspe­chov!

Ďaku­jem a niet začo.

Ak si chcete pozrieť všetky Jaku­bove práce, tak si klik­nite sem, na jeho Dribble.

zurich_1x

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)